OGŁOSZENIE O PRZETARGU Euro-Mag Sp. z o.o. w likwidacji z

advertisement
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Euro-Mag Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości H-17
zlokalizowanej w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3, powiat mielecki, woj. podkarpackie,
w obrębie 3 Przemysłowym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec,
składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr:169/4, 169/6 i 169/7
o powierzchni 0,6456 ha wraz z prawem własności budynków o powierzchni 4 368 m 2.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr TB1M/00087296/9 i TB1M/00042563/5.
Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki od pon. – pt. w godz. od 8.00 –
14.00 tel. 601 424 899 lub na stronie internetowej: www.euromag.com.pl
Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 000,- zł netto
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
I
Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 350 000,- zł na rachunek bankowy
Euro-Mag Sp. z o.o. w likwidacji prowadzony przez mBank o/Rzeszów nr 49 1140 1225 0000 3157
5800 1001 nie później niż do 21.07.2017 r. z podaniem tytułu wpłaty: „Wadium-nieruchomość”.
(liczy się data wpływu na w/w rachunek bankowy).
II
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Termin związania ofertą nie krótszy niż 30.09.2017 r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zabudowanej
nieruchomości” w sekretariacie Spółki bądź przesłać na adres: Euro-Mag Sp. z o.o.
w likwidacji, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3.
Oferty należy składać według wzoru, który można nieodpłatnie pobrać w siedzibie Euro-Mag Sp. z o.o.
w likwidacji – Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 osobiście lub otrzymać w formie elektronicznej.
III
Termin składania ofert upływa 24.07.2017 r.
Oferty zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert
godz. 10.00 w siedzibie Euro- Mag Sp. z o.o. w likwidacji w Mielcu.
Euro-Mag Sp. z o.o. w likwidacji poinformuje pisemnie wszystkich uczestników przetargu o wyborze
oferty.
IV
Oferta w przetargu przestaje wiązać po wybraniu innej oferty, unieważnieniu przetargu, odwołaniu
lub zamknięciu bez wyboru oferty. Oferty niespełniające warunków przetargu nie będą rozpoznawane.
V
Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden
dzień przed zawarciem umowy. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Organizatora, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem
utraty praw wynikających z wyboru oferty oraz przepadku wadium.
VI
Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
VII
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odwołania go na każdym
etapie postępowania, albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz bez podania
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Download