Ogłoszenie (maszyny poligraficzne)

advertisement
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNETRZNEGO
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA
SPRZEDAŻ MASZYN POLIGRAFICZNYCH
1. HEIDELBERG KSB 400X585mm (maszyna typograficzna) – 1 szt.
Producent: Niemcy
Rok produkcji:1965
Nr fabryczny: KSB 320802
Rodzaj: jednokolorowa
Format max:400x585 mm
Format min: 125x150 mm
Max format zadruku: 382x580 mm
Max prędkość druku egz./godz.: 5000
Cena wywoławcza: 9 600,00 zł
Maszyna typograficzna do druku arkuszowego, jednokolorowa z płytą formową umieszczoną
poziomo. Ze względu na stabilną konstrukcję można ją wykorzystać do sztancowania lub
bigowania. Praca w ruchu ciągłym, podawanie arkusza poprzez samonakładacz. Pasowanie ustalane
za pomocą marek przednich i mierzycy. Maszyna posiada system wykładania papieru, który odbywa
się w ruchu ciągłym.
2. Color Metal PERLE 127 520x740mm (maszyna offsetowa) – 1 szt.
Produkcja: Szwajcaria
Rok produkcji: 1975
Nr fabryczny: 867
Rodzaj: jednokolorowa
Format max: 520x740
Format min: 210x300
Max format zadruku: 510x720
Max prędkość druku egz.:/godz.: 10 000
Wysokość stosu nakładanie: 1 100 mm
Wysokość stosu wykładanie: 500 mm
Cena wywoławcza: 13 100,00 zł
Maszyna offsetowa do druku arkuszowego, jednokolorowa. Nawilżanie formy drukowej poprzez
układ wodny obciągowy. Podawanie arkusza w systemie strumieniowym. Maszyna z tzw. Niskim
wykładaniem arkusza. Podawacz z możliwością regulacji łapek, co daje możliwość
zadrukowywania dużego zakresu gramatur papieru, zwłaszcza kartonu do 0,8 mm grubości.
3. Maszyna dociskowa PT-4 (sztanctygiel) – 1 szt.
Producent: ZSRR
Rok produkcji: 1969
Format druku: 300x420 mm
Praca w ruchu przerywanym (po jednym cyklu)
Cena wywoławcza: 1 000,00 zł
I.
1.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny zgłosić się telefonicznie pod numer
0-22 58 58 916. Termin zgłaszania osób upływa 22.07.2014 r. o godz. 14.30.
2.
Maszyny będzie można oglądać w ustalonych godzinach, w dniu przeprowadzania przetargu
tj. 29.07.2014 r. w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 40.
3.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 0-22 58 59 625
kom. 605 180 057.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3
II.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
Wadium (gotówką) należy wpłacić podczas oględzin.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
należy odebrać w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży.
III.
Oferty pisemne należy składać na udostępnionych drukach, w miejscu i czasie oględzin.
Termin składania ofert upływa 29.07.2014 r. o godz. 14.00.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a)
b)
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który
nie wniósł wadium;
nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym upływa
termin składania ofert.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
IV.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
Rachunek zostanie wystawiony i dostarczony w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w formie przelewu bankowego na konto
wskazane na prawidłowo wystawionym rachunku w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia,
przy czym świadczenie uznawane będzie za spełnione w dniu wpływu środków na rachunek
bankowy sprzedającego.
Przedmiot sprzedaży zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
Wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wydaniem i transportem, w tym koszty
ewentualnego demontażu i przeniesienia maszyny do środka transportu ponosi nabywca.
V.
Wyniki przetargu zostaną podane na stronie internetowej www.bip.abw.gov.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 2A w dniu 31.07.2014 r.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem o przetargu, zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZASTRZEGA SOBIE
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA PRAWO DO WYCOFANIA
MASZYNY Z PRZETARGU, A TAKŻE DO ZAMKNIĘCIA
PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards