Skarb Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa

advertisement
Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa,
w imieniu którego występuje
Dyrektor
Delegatury Ministra Skarbu Państwa
w Krakowie
z siedzibą ul. Lubicz 25, 31 – 503 Kraków: www.msp.gov.pl/ e-mail: [email protected]
Tel. 012 412 07 26, 012 619 74 49
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
Na
sprzedaż
spółdzielczego
własnościowego
prawa
do
lokalu
mieszkalnego
nr 28 przy ul. Rzeźniczej 20 w Krakowie, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
“Wspólnota - Dąbie”. Lokal o powierzchni użytkowej 44,3 m² (przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,70 m². Piętro VII w budynku 8 piętrowym z windą.
Cena wywoławcza wynosi 335 000 zł
Pisemne oferty zawierające:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone
odpisem z właściwego rejestru – okres ważności 3 miesiące,
datę sporządzenia oferty,
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w regulaminie i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie
wnosi zastrzeżeń,
oferowaną cenę,
dowód wniesienia wadium,
numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium
należy składać w siedzibie Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Krakowie lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data i godzina wpływu) w zamkniętych kopertach z napisem ~ “Przetarg na mieszkanie – ul.
Rzeźnicza” ~ do dnia 18 stycznia 2008 roku do godziny 15.00. Otwarcie ofert, odbędzie się w dniu
23 stycznia 2008 roku w siedzibie Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Krakowie w pokoju nr 340
o godzinie: 13.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny
wywoławczej na Rachunek Sum Depozytowych Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie BGK I / Oddział
Warszawa Nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007 z dopiskiem ~ „wadium mieszkanie – Kraków –
Rzeźnicza„ ~ do dnia 17 stycznia 2008 roku. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych
na wyżej wymieniony Rachunek Sum Depozytowych. Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi po zamknięciu,
odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta wygrywającego
przetarg, które zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nieprzyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub
zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia
umowy notarialnej w dniu i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu lub nie uiści ceny nabycia
w terminie. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, jak również wynikające z przedmiotu
sprzedaży ponosi w całości nabywca.
Informacje o warunkach przetargu zawiera Regulamin przetargu wyłożony do wglądu w siedzibie Delegatury
MSP w Krakowie.
Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i przedmiotu przetargu udzielane będą w siedzibie Delegatury
Ministra Skarbu Państwa w Krakowie w pokoju 337 lub 340. Informację o terminie oględzin lokalu będzie można
uzyskać pod nr tel. 12 619 74 49 lub 412 07 26.
Download