ZATWIERDZONY REGULAMIN SPRZEDAŻY NA 2

advertisement
DARIUSZ SIEWICZ LICENCJA NR 56 MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 47, 02-653 WARSZAWA
TEL +48 508 202 551 E-MAIL [email protected] www.syntrio.waw.pl
ZATWIERDZONY POSTANOWIENIEM SĘDZIEGO KOMISARZA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016
REGULAMIN SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 PRZY UL DARWINA 9A W
WARSZAWIE
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem
z dnia 13 grudnia 2016 roku Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny
Lipki-Kazanki osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej w upadłości
likwidacyjnej PESEL 68113010004 sygn. akt X GUp 241/16 na podstawie art. 320 ust. 1
pkt. 1, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zatwierdził następujące warunki przetargu
w tym postępowaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
8.
9.
Przetarg dotyczy prawa własności nieruchomości lokalowej nr 4 zlokalizowanej w
budynku wielorodzinnym przy ul. Darwina 9A, położonym w Warszawie, dzielnicy
Praga Północ, o powierzchni użytkowej 43,96 m2 wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości
119/10000, KW WA3M/00162335/8.
Cena drugiego przetargu zostaje obniżona w stosunku do ceny wywoławczej
pierwszego przetargu o 15% i wynosi 209.250,00 zł. (dwieście dziewięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych).
Zainteresowani nieruchomością winni składać oferty w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowskiej
100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi
(decyduje data wpływu do Sądu);
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej
kopercie o formacie niemniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej
kopercie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA - NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert
winna być zaadresowana do w/w Sądu koniecznie z podaniem sygnatury akt „X
GUp 241/16” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na przetarg nieruchomości
lokalowej w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Lipki-Kazanki osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
PESEL 68113010004 i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę;
W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z
KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;
W przypadku składania oferty przez osoby będące w związku małżeńskim
wymagana jest łączna reprezentacja małżonków, poprzez łączne złożenie podpisów
pod ofertą i łączny udział w przetargu. Ewentualnie, dopuszcza się możliwość
działania współmałżonka przez udzielenie pełnomocnictwa drugiemu małżonkowi
do złożenia oferty, jak również poprzez udzielone pełnomocnictwo, do udziału w
ewentualnej licytacji, z określeniem jednakże górnego pułapu kwoty w licytacji.
Dla ważności pełnomocnictwa wymagane jest jego sporządzenie w formie aktu
notarialnego, z uwagi na charakter czynności.
Oferent winien dołączyć także oświadczenie, że:
jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna sprzedawanej nieruchomości lokalowej i
nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
oświadczenie, że zna warunki przetargu i je akceptuje,
oświadczenie, że zna treść operatu szacującego wartość nieruchomości lokalowej i
nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
Oferent, do składanej oferty winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka:
Dariusza Siewicza dla Magdaleny Lipki-Kazanki osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
PESEL 68113010004,
rachunek nr:
95 1020 5558 0000 8602 3158 0953
wadium w wysokości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120 o godz.
14.30.
11.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego –
Komisarza i przybyłych oferentów.
12.
Przy dwóch lub więcej ofertach równorzędnych dotyczących tego samego lokalu
(gdy różnica w cenie nie przekracza 10% ceny najwyższej), niezwłocznie po
rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu odbędzie się ustna dogrywka.
13.
Zastrzega się prawo do prowadzenia dalszego przetargu w formie przetargu
ustnego na następujących zasadach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów
dopuszczonych do udziału w przetargu,
b. minimalna kwota postąpienia wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);
14.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym
terminie 2 (dwóch) miesięcy, zawrzeć umowę kupna - sprzedaży w formie aktu
notarialnego, od dnia wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie
dokonanego wyboru oferty przez syndyka, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany
jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy
czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;
15.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach,
gdy:
a. wygrywający przetarg nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie z pkt. 14, lub
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie z pkt. 14, lub
c. proponowana cena będzie niższa od ceny minimalnej.
16.
Innym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie
niezwłocznie zwrócone, lecz nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się
postanowienia Sędziego Komisarza, w przedmiocie zatwierdzenia wyboru syndyka,
o którym mowa w art. 320 pu.;
17.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący;
18.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, lub jego unieważnienia bez podania
przyczyn;
19.
W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego;
20.
Szczegółowy wykaz majątku,
operat szacunkowy dostępny jest w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ul.
Czerniakowska 100A, oraz wraz z regulaminem przetargu jest zamieszczony na
stronie www.syntrio.waw.pl.
Wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji udziela również syndyk pod nr tel.
508 202 551.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards