PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

advertisement
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów , skr. poczt.100
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych powstałych w wyniku podziału
nieruchomości położonych w Bełchatowie na os. Binków ujawnionych w księgach
wieczystych Kw nr PT1B/00044615/6 i PT1B00044616/3 .
WYKAZ DZIAŁEK BUDOWLANYCH :
Cena
L.p.
Nr działki
Powierzchnia w
wywoławcza
ha
1.
366/50
0,1057
100 415,00 zł.
2.
366/32
0,1041
98 895,00 zł.
3.
366/33
0,1044
99 180,00 zł.
4.
217/7 i 220/5
0,1243
118 085,00 zł.
W cenach wywoławczych
uwzględniono podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
bankowy:
Bank PKO BP S.A. O/Bełchatów 38 1020 3958 0000 9102 0015 0987
najpóźniej w dniu 01.08.2017 r.
Wysokość wadium na jedną pozycję zawartą w w.w. tabeli wynosi 10 000,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia w Dziale Inwentaryzacji
Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu (Bud. Dyrekcji - pok.703) do
dnia 03.08.2017 r. do godz.1045 następujących dokumentów:
- zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem
nieruchomości
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz z
granicami nieruchomości w terenie i nie będzie wnosił roszczeń w tym zakresie po
zakupie
- oświadczenie , że oferent akceptuje warunki uczestnictwa w przetargu zawarte w
ogłoszeniu
- potwierdzenie wpłaty wadium
Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie PGE GiK
S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu ul. Św. Barbary 3.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów
ul. Węglowa 5, woj. Łódzkie, NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,XX Wydział Gospodarczy w Łodzi KRS:0000032334
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 936 865 700 zł, www.pgegiek.pl
Wadium przepada na rzecz PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów, jeżeli :
 oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia ostatecznej
umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
 Oferent zaproponuje w ofercie cenę niższą od ceny wywoławczej
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega
zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu (bez odsetek) .
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do wpłaty
zaoferowanej należności najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w formie aktu notarialnego.
W przypadku gdy zwycięzcą przetargu będzie cudzoziemiec, do dnia
podpisania umowy sprzedaży zobowiązany jest dostarczyć zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowych nieruchomości
pod rygorem unieważnienia wyników przetargu stosownie do postanowień Ustawy
z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.nr 10 z
2005 r. poz.24 ze zm.)
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zastrzega sobie
prawo do odstąpienia w całości lub części od postępowania sprzedaży na każdym
jego etapie bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wraz z mapką z oznaczonymi działkami będącymi przedmiotem przetargu
znajduje się na stronie internetowej: www.kwbbelchatow.pgegiek.pl
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
DZIAŁ INWENTARYZACJI - TEL. 0-44 737-49-45
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400Bełchatów
ul. Węglowa 5, woj. Łódzkie, NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi KRS: 0000032334
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 936 865 700 zł, www.pgegiek.pl
Download