Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Otwockiego

advertisement
KARTA INFORMACYJNA Nr SPO.WGN.01 - 2017-07-21
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
UL. GÓRNA 13
05 – 400 OTWOCK
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA LUB
POWIATU OTWOCKIEGO W DRODZE PRZETARGOWEJ
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010
r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592. z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz.
2108),
Wymagane dokumenty:
 W przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego oferty
należy składać w zamkniętych kopertach i powinny one zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące
podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
 W przypadku przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego uczestnik
przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód
wniesienia wadium w wysokości oraz w formie, terminie oraz w miejscu podanym w
ogłoszeniu o przetargu
 Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Starosta/Zarząd Powiatu
Otwockiego może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne
przetargi. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach
najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań. Zgłoszenie powinno
zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące
podstawę do zwolnienia z tego obowiązku
 Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39), zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli
zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do
uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od
zawarcia umowy.
Opłaty:
- zwolnienie z opłaty skarbowej
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
złożenie: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10
odbiór: Wydział Gospodarki Nieruchomościami: ul. Komunardów 10, Otwock – Świder
(pok. 10)
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy kończy się zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości
zawartej w formie aktu notarialnego, po podpisaniu protokołu z przetargu na zbycie
nieruchomości. Termin zakończenia – 2 miesiące od podpisania protokołu z przetargu.
Jednostka organizacyjna Starostwa:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Otwock – Świder ul. Komunardów 10 (pok. 10)
tel./fax (22) 788 – 14 - 65, 788 – 15 - 37 wew. 3
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:
900 - 1700
wtorek – piątek: 800 - 1600
Tryb odwoławczy:
Uczestnik przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu za pośrednictwem
Starosty/Zarządu Powiatu Otwockiego. Wojewoda (w przypadku nieruchomości Skarbu
Państwa) lub Zarząd Powiatu Otwockiego (w przypadku nieruchomości Powiatu)
rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi:
Adres Urzędu:
Starostwo Powiatowe
05 - 400 Otwock
ul. Górna 13
Urząd jest czynny:
Poniedziałek
Kasa (I piętro) czynna w godzinach:
Poniedziałek
900 - 1700
Wtorek – piątek
800 – 1600
Wtorek – piątek
Wszelkie uwagi i wnioski oraz ewentualne skargi można kierować listownie na adres
Starostwa lub składać w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu.
Notatki:
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards