projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie

advertisement
Uchwała Nr ………………………
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia ………………………….
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu
nieograniczonym zabudowanej nieruchomości Nr 12/5 o pow. 0,0200 ha
położonej w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.) ,art.37 ust. 1, art. 40
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.
Nr 518 z późn. zm. )
uchwala się , co następuje:
§ 1 Przeznacza się do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
zabudowaną nieruchomość Nr 12/5 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie
geodezyjnym Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącą własność Mienia
Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zapisaną w Księdze Wieczystej
TO1W/00025458/8 Sądu Rejonowego w Chełmnie -IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie .
§ 2. Ustala się, że przy sprzedaży nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu
doliczony będzie koszt jej wyceny, który poniesie nabywca i płatny będzie do dnia
zawarcia umowy notarialnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszy
UZASADNIENIE
do uchwały Nr …...........................Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia
24.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
zabudowanej nieruchomości Nr 12/5 o pow. 0,0200 ha , położonej w obrębie geodezyjnym
Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński
Zbycie nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem w celu poprawy jej
zagospodarowania , jak również pozyskania środków ze sprzedaży nieruchomości jako
dochodów do budżetu gminy na rok 2015 .
Podjęcie niniejszej uchwały konieczne jest w celu przeznaczenia nieruchomości do zbycia .
Download