Zbiór pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

advertisement
1) Zbiór pracowników.
- adres siedziby i pełna nazwa administratora danych:
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim,
ul. Chomiczewskiego 10,
21-300 Radzyń Podlaski
- cel zbierania danych, przewidywani odbiorcy danych:
Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów prawa;
obsługa pracowników. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione
na podstawie przepisów prawa.
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania:
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w tym zbiorze
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Obowiązek podania danych wynika z Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62
poz. 286 ze zm.).
Download