Załączniki do warunków przetargu w word

advertisement
Załącznik nr 1
do warunków przetargu
(Nazwa i adres Kupującego)
miejscowość i data/
‘’Przewozy Regionalne” spółka z o.o. w Warszawie
Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na sprzedaż
złomu żeliwnego ZZ8 zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu:
oferujemy cenę za:
1 tonę złomu żeliwnego ZZ8 ……………..…. zł.(bez podatku VAT),
słownie: ………………………………………..……...…………………………………...zł,
Jednocześnie oświadczam/oświadczamy*), że:
1. zapoznałem/liśmy*)się z treścią warunków przetargu, z jego załącznikami i uznaję/emy *) się za
związanego/ych*)z określonymi w niej zasadami realizacji przedmiotu sprzedaży;
2. zobowiązuję/emy się*), w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w warunkach przetargu;
3. zobowiązuję/emy się*) do:
a. podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania,
b. zapłaty należności za zakupiony złom, w terminie 5 dni roboczych od dnia wystawienia
faktury zaliczkowej;
c. usunięcia pozostałości, odpadów i zanieczyszczeń powstałych w wyniku czynności związanych z odbiorem
złomu w dniu odbioru każdej partii złomu;
4. uważam/uważamy*)się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. niniejszą ofertę, wraz z załącznikami, składam/składamy*) na ……... kolejno ponumerowanych
stronach.
……………………………….
(miejscowość, data)
……………..…......................................................................................................
podpis/y/ osoby /osób upoważnionej/nych/do reprezentowania Kupującego
*) niepotrzebne
skreślić
Załącznik nr 2
do warunków przetargu
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380ze zm.) na sprzedaż złomu żeliwnego
ZZ8 w postaci zużytych wstawek hamulcowych postępowanie nr PRLa- 9270/04/2017 ,niniejszym
oświadczam/oświadczamy*),że spełniam/spełniamy*) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
przepisów prawa;
2)
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu
postępowania.
……………………………….
(miejscowość, data)
....................................................................................................
podpis/y/ osoby /osób upoważnionej/nych/ do reprezentowania Kupującego
*) niepotrzebne
skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards