Rynek energii elektrycznej

advertisement
Rynek energii elektrycznej (https://www.dmpge.pl/PGE-Dom-Maklerski/Oferta/Rynek-energii-elektrycznej)
PGE DM świadczy kompleksową usługę pośrednictwa w zawieraniu transakcji na rynkach energii elektrycznej prowadzonych przez
Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE).
TGE organizuje obrót energią elektryczną na następujących rynkach:
Rynek Dnia Następnego (RDN), który składa się z 24 godzinowych instrumentów oraz z kontraktów blokowych trzech typów:
BASE - kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby; PEAK - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach 8-22 oraz
OFFPEAK - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach 23-7.
Rynek Dnia Bieżącego (RDB) jest rynkiem spot, na którym notowane są instrumenty godzinowe. Obrót na RDB prowadzony jest
w dniu poprzedzającym dzień dostawy oraz w dniu dostawy.
Rynek Terminowy Towarowy (RTT), na którym notowane są kontrakty terminowe typu forward, z fizyczną dostawą energii, z
tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym terminem wykonania.. W obrocie znajdują się kontrakty trzech typów: BASE z całodobowym okresem wykonania, PEAK5 - z dostawą w godzinach 8-22 w dni robocze oraz OFFPEAK - z dostawą w dni
świąteczne, w weekendy i w godzinach 23-7 w dni robocze. Zawieranie transakcji na RTT wiąże się ze złożeniem zabezpieczeń w
systemie gwarantowania rozliczeń prowadzonym przez Izbę Rozrachunkową Giełd Towarowych S.A. (IRGIT), na który składają
się: fundusz gwarancyjny, depozyt wstępny oraz depozyt uzupełniający. Każdy z uczestników rynku rozlicza swoje transakcje za
pośrednictwem rachunku kupna w banku rozliczeniowym i jest zobowiązany do utrzymywania w nim środków pieniężnych
niezbędnych do uzupełnienia wymaganego depozytu uzupełniającego.
Rynek Aukcji, na którym prowadzony jest obrót kontraktami rocznymi i kwartalnymi typu BASE-A (z całodobowym okresem
wykonania) oraz typu PEAK5-A (z dostawą w godzinach 8-22 w dni robocze). Wniosek o udział w aukcji jest składany przez
oferenta za pośrednictwem domu maklerskiego nie później niż do godziny 15:00 w 4-tym dniu roboczym przed proponowaną datą
aukcji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
[email protected] (mailto:[email protected])
22 340 13 00 lub 01
22 625 09 69
Download