Kształtowanie się cen energii elektrycznej

advertisement
Kształtowanie się cen
energii elektrycznej
Statystyka i kierunkowe prognozy na przyszłe
okresy
Rafał Barchanowski
Teza: Jesteśmy w okresie dużej zmienności cen na rynku energii
•
•
•
•
Przyczyny:
Ryzyka regulacyjne (prawne, administracyjne) związane z obrotem
energią elektryczną
Polityka w zakresie stanowienia cen energii dla odbiorców
koocowych (częściowe uwolnienie rynku odbiorców detalicznych)
Wpływ sytuacji gospodarczej na rynek energii (ograniczenie
zapotrzebowania na energię)
Duża dynamika zmian cen na rynku paliw, instrumentów
pochodnych
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
Podstawowe czynniki o charakterze rynkowym
wpływające na poziom cen energii elektrycznej:
1. Zapotrzebowanie na energię w KSE
2. Poziom zakontraktowania uczestników rynku hurtowego
3. Poziom cen paliw
4. Mechanizmy cenowe Rynku Bilansującego
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
Zmienność cen to efekt kompilacji czynników rynkowych
i pozarynkowych
cena energii konwencjonalnej z akcyzą [zł/MWh]
250
200
150
100
sty06
kw i06
lip06
paź06
sty07
kontrakty roczne
kw i07
lip07
paź07
kontrakty spotow e
sty08
kw i08
lip08
paź08
sty09
kw i09
śr. cena rynku konkurencyjnego
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
.
Krajowe zapotrzebowanie na energię w ciągu doby
Energia [MWh]
500 000
480 000
460 000
440 000
420 000
400 000
380 000
360 000
340 000
320 000
2007
2008
2009
300 000
0
50
100
150
200
250
300
350
dzień w roku
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
.
Średnie dobowe ceny sprzedaży energii z Rynku Bilansującego [zł/MWh]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2007-01-01
2007-07-01
2008-01-01
2008-07-01
2009-01-01
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
2009-07-01
Rafał Barchanowski
.
Zmienność cen na TGE w roku 2009
280
PLN/MWh
16 000
260
14 000
240
12 000
220
10 000
200
8 000
180
6 000
160
4 000
140
2 000
120
wolumen
IRDN
lipiec 09
sierpieo 09
średnia miesięczna
100
styczeo 09
0
luty 09
marzec 09
kwiecieo 09
maj 09
czerwiec 09
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
wrzesieo 09 październik 09
Rafał Barchanowski
.
Cena [PLN/MWh]
Transakcje roczne na 2010 zawarte na platformach brokerskich
260,00
250,00
240,00
230,00
BASE
220,00
PEAK
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00
grudzieo 08
luty 09
kwiecieo 09
czerwiec 09
średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]:
sierpieo 09
październik 09
BASE
PEAK
190,55
226,06
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
.
Transakcje roczne na 2010 na Niemieckiej EEX
Cena [Euro/MWh]
80
75
70
65
BASE
60
PEAK
55
50
45
40
grudzieo 08
luty 09
kwiecieo 09
maj 09
średnia cena zawartych kontraktów [Euro/MWh]:
w [PLN/MWh]
lipiec 09
wrzesieo 09
BASE
PEAK
50,01
210,04
70,88
297,70
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
październik 09
Dla Euro/PLN = 4,20
Rafał Barchanowski
.
Zmiennośd na rynku ropy naftowej (głównego czynnika
wpływającego na zmiany cen surowców i energii elektrycznej)
Ropa naftowa ponownie w trendzie wzrostowym
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
Podsumowanie
•
•
•
Ceny energii elektrycznej wykazują dużą wrażliwośd na
oddziaływanie wewnętrznych czynników rynkowych (popyt, ceny
paliw, ceny na Rynku Bilansującym, itp.)
Należy oczekiwad dalszego wzrostu korelacji zmian cen energii
elektrycznej na rynku polskim z rynkami innych krajów UE
Brak instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmienności
cen energii elektrycznej (problem płynności rynku)
Kształtowanie się cen energii elektrycznej
Rafał Barchanowski
Download