Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych

advertisement
Konferencja prasowa
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Cena energii elektrycznej w
elektrowniach jądrowych
Doc. dr inż. A. Strupczewski, dr K. Andrzejewski
Stowarzyszenie Ekologów
na Rzecz Energii Nuklearnej
Warszawa, 14 sierpień 2009
Czemu energetyka jądrowa stała się tańsza
od innych źródeł energii?
Ogromny wzrost niezawodności i dyspozycyjności – współczynniki
wykorzystania mocy zainstalowanej niespotykane wśród innych źródeł
energii.
Ograniczenie nakładów inwestycyjnych mimo osiągnięcia znacznego
wzrostu bezpieczeństwa.
Korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska – brak emisji tlenków siarki,
azotu, pyłów, metali ciężkich.
Wyniki programu UE ExternE wykazały że EJ należą do źródeł energii o
najmniejszych kosztach zewnętrznych.
Brak emisji CO2 – nie płaci się kar za emisję.
Energetyka jądrowa bierze pełną odpowiedzialność za unieszkodliwianie
odpadów radioaktywnych i zapewnia fundusze na ich usuwanie z
biosfery i na likwidację EJ
Współczynniki obciążenia dla EJ stale rosną
http://www.nei.org/newsandevents/newsreleases/setrecordhighs/
EJ nie powodują emisji CO2
1600
1400
ton CO2/GWh
1200
Emisja gazów cieplarnianych
1372
1062
1026
w g. Com parison of energy system s using life-cycle assessm ent,
Special Report,
World Energy Council, London, 2004
1000
834
Emisja min
774
800
Emisja max
657
600
469
398
400
245
187
200
104
13
0
W.B.
W.K.
W.K.
Sek
Ropa
Gaz
Gaz
Sek
Foto
w olt
90
5
Hydro
15
49
Bio
m asa
7 22
Wiatr
3
40
EJ
Wyniki studium UE: energia jądrowa należy
do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody
Studium ExternE, 1993-2001. Kryterium - koszty zewnętrzne, tj. koszty
płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne
zgony, zniszczenie środowiska)

Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego
cyklu budowy, pracy, likwidacji ”od kolebki do grobu”

Dominujący wpływ - skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań
powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery
Zgodne wyniki studiów w wielu krajach UE wykazały że:

Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia
jądrowa i hydroenergia

Największe – spalanie węgla i ropy.

Średnie – spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych.
Łączne koszty dla społeczeństwa – tj. koszty produkcji i koszty
zewnętrzne – są najniższe dla energii jądrowej.
Ile będą kosztowały bloki jądrowe
budowane w Polsce?
Koszty wg rzeczywistych kontraktów bez oprocentowania kapitalu

Olkiluoto 3, z opóźnieniami i dodatkowymi kosztami 2940 €2008/kWe

Flammanville 3, EPR pierwszy w nowej serii 2420 €2008/kWe,

Koszty w USA wyższe niż w UE, średnio 2800 €2008 /kWe
Przewidywany koszt dla drugiego bloku w Polsce i następnych, jak w USA: 2800 €/kWe

Dla elektrowni węglowej wg kontraktów zawartych w 2008 roku w
Polsce nakłady inwestycyjne wyniosły od 1660 €/kWe w przypadku
budowy elektrowni na terenie zagospodarowanym do 1900 €/kWe dla
nowej lokalizacji. Przyjmiemy do dalszych porównań koszt 1800
€/kWe.

Różnica nakładów inwestycyjnych to 1 mld euro/1000 MWe dla
drugiego bloku EJ, i dla następnych. Do tego dolicza się
oprocentowanie kapitału podczas budowy i koszty własne inwestora,
Zyski paliwowe - EJ tańsze od węgla nawet
bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych
Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MWe produkuje rocznie 8 TWh. Koszty paliwa
jądrowego wynoszą przy tym 40 mln euro/rok.
Koszty utrzymania ruchu ze składką na unieszkodliwianie odpadów i likwidację EJ są
wyższe o około 2 euro/MWh dla EJ niż dla EW, Dla EJ 1000 MWe około 16 mln
euro/rok
Elektrownia węglową z dwoma blokami 2x800 MWe na parametry nadkrytyczne o
sprawności 43% - zużycie węgla 0,38 mln ton/TWh, a odpowiednia emisja CO2
będzie równa 0,8 tony CO2/MWh.
Przy cenie węgla 55 euro/tonę otrzymamy koszty paliwa dla elektrowni węglowej
produkującej 7,97 TWh /rok równe 0,38 x 55 x 7,97 = 166,6 mln euro/rok,
a opłaty za emisję przy 39 euro/tonę CO2 wyniosą 248,6 mln euro/rok
Razem koszt węgla i emisji CO2 wyniesie 415 mln euro/rok.
Różnica kosztów to 359 mln euro/rok na
korzyść EJ
A ile będzie nas kosztowała energia
elektryczna?

Przedstawione wyżej różnice kosztów paliwowych i nakładów
inwestycyjnych to tylko wybrane elementy pełnego rachunku
ekonomicznego.

Takiego rachunku nie ma jeszcze dla aktualnych cen i dla
warunków w Polsce, ale widać, że oparcie sądu o kosztach
tylko na nakładach inwestycyjnych jest grubym błędem.

Sama różnica kosztu inwestycyjnego między EJ i EW to
zaledwie 3-4 lata różnic w kosztach cyklu paliwowego węgla i
uranu

W braku wyników pełnych obliczeń dla Polski, popatrzmy na
obiektywne oceny z MIT - najlepszej uczelni technicznej w USA
Wyniki studium MIT 2009
40 lat pracy EJ, wspł. obc. 0,85, ceny USD 2007
Bezpośrednie nakłady inwestycyjne
dla EJ: 4 mld USD/1000MWe, kapitał
z pożyczki bankowej 60% i własny
40%, oproc. bankowe 8% i oproc.
kapitału własnego 12%.
Koszt U nat. 80 USD/kg U,
wypalenie 50 MWd/kg,
Czas budowy EJ 5 lat, EW 4 lata i
EG 2 lata
Sprawność cieplna EJ=0,33 (EPR ma
0,37), EW=0,385, EG=0.5
Cena energii elektr.:
66 USD/MWh
= 200 zł/MWh
Podobno wiatr jest za darmo – ale Duńczycy płacą
za elektryczność najwięcej w Unii Europejskiej...
Download