Janusz Michalski Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej

advertisement
Założenia Polityki energetycznej Polski do 2050
roku
Janusz Michalski
Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej
Departament Energetyki
Kwiecień 2014
Zapotrzebowanie na energię elektryczną (TWh)*
240
220
200
180
160
140
PAN NISKI
PAN REF
PAN WYSOKI
120
PPEJ
2030
2020
2015
2040
*Opracowanie własne
2050
KE
100
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (Mtoe)
Poland: Reference Scenario 2050- Komisja Europejska
Poland: Reference Scenario 2050produkcja energii elektrycznej (TWh) - NTUA dla KE
300
250
Gaz ziemny
200
Energ etyka
Jądrowa
150
OZE
100
Węgiel
50
0
2015
2020
Węgiel
OZE
Energetyka Jądrowa
Gaz ziemny
2025
2015
155
17
0
5
2030
2020
165
27
0
7
2035
2025
156
32
13
9
2030
118
36
48
11
2040
2035
109
43
61
12
2045
2040
108
43
74
14
2050
2045
122
46
74
18
2050
135
49
74
17
Produkcja energii elektrycznej -Scenariusz
Referencyjny CO2 wysokie- IGSMiE PAN
Produkcja energii elektrycznejScenariusz GAZ/ Gaz wysokie CO2 IGSMiE PAN
Wnioski z analiz prognostycznych:
•
Efektywność energetyczna jest najtańszym sposobem redukcji emisji CO2.
•
W gospodarce narodowej będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną i
energię elektryczną w Polsce
•
Ważnym czynnikiem dla kształtowania się bilansu energetycznego jest wysokość cen
uprawnień do emisji CO2- zaostrzająca się polityka klimatyczna będzie prowadzić do
konieczności inwestycji w źródła mniej emisyjne
•
Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zdecydują o opłacalności wymiany bloków
węglowych na nowe o wysokiej sprawności, skali wzrostu udziału gazu ziemnego oraz OZE,
a także o konkurencyjności energetyki jądrowej
•
Węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski w przewidywanym
okresie, niemniej jego udział będzie się zmniejszał w zależności od cen uprawnień do emisji
CO2 oraz cen surowców energetycznych
•
Rola odnawialnych źródeł energii będzie uzależniona od osiągnięcia przez OZE
ekonomicznej konkurencyjności w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii
•
Energetyka jądrowa jest uzasadnionym ekonomicznie źródłem wytwarzania energii prawie
we wszystkich rozpatrywanych scenariuszach i analizach
Jakie wzywania stoją przed polską energetyką?
Wysokie zapotrzebowanie
na energię dla rozwijającej
się gospodarki
Nieadekwatny poziom
rozwoju infrastruktury
wytwórczej i transportowej
paliw i energii
Zobowiązania w zakresie
ochrony środowiska, w tym
dotyczące klimatu
Znaczne uzależnienie od
zewnętrznych dostaw gazu
ziemnego
Niemal pełne uzależnienie
od zewnętrznych dostaw
ropy naftowej
Cele operacyjne i obszary interwencji
I
Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego kraju
II
Zwiększenie
konkurencyjności
i efektywności
energetycznej gospodarki
narodowej
III
Ograniczenie
oddziaływania
energetyki
na środowisko
I.1
Bezpieczeństwo
i dywersyfikacja źródeł i
kierunków dostaw nośników
energii pierwotnej
II.1
Racjonalizacja kosztów energii
pierwotnej
III.1
Zmniejszanie emisji gazów
cieplarnianych
I.2
Zapewnienie odpowiedniego
poziomu mocy wytwórczych
oraz dywersyfikacji struktury
wytwarzania energii finalnej
II.2
Rozwój konkurencyjnych
rynków energii elektrycznej i
gazu ziemnego oraz
współkształtowanie rynku
wewnętrznego energii UE
III.2
Obniżanie emisji
zanieczyszczeń powietrza,
wody i gleby
I.3
Utrzymanie i rozwój
zdolności przesyłowych i
dystrybucyjnych oraz
ochrona infrastruktury
krytycznej
II.3
Poprawa efektywności
energetycznej
III.3
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii w tym biopaliw
Źródło: PSE Operator
Nowe moce wytwórcze w Polsce
Elektrownia jądrowa
2x3000 MW
Elektrownia Północ
2x1000 MW
Gorzów Wlkp.
560 MW
Bydgoszcz
430 MW
Grudziądz
420-600 MW
Ostrołęka
1000 MW
Włocławek
463 MW
Kozienice
1000 MW
Turów
430-450 MW
Wrocław
400 MW
Opole
2x900 MW
Kędzierzyn-Kożle
360 MW
Rybnik
900 MW
Łagisza
410 MW
Zabrze
130 MW
Katowice
140 MW
Puławy
800-900 MW
Blachownia
800-900 MW
Jaworzno
910 MW
Jastrzębie-Zdrój
75 MW
Stalowa Wola
400 MW
energia jądrowa
węgiel kamienny
węgiel brunatny
gaz ziemny
Nowe moce wytwórcze w Polsce
Obecnie w Polsce realizowane zgodnie z harmonogramem są inwestycje
systemowe o łącznej mocy ponad 4 300 MW:
• Stalowa Wola (TAURON)
– 400 MW,
• Włocławek (PKN ORLEN)
– 463 MW,
• Kozienice (ENEA)
– 1 000 MW,
• Opole (PGE)
– 2 x 900 MW,
• oraz sześć mniejszych jednostek o mocy ponad 50 MW każda (ich moc
całkowita to blisko 700 MW, wszystkie zasilane paliwami
konwencjonalnymi)
Blok w Jaworznie (TAURON) o mocy 910 MW według inwestorów jest bliski
rozpoczęcia realizacji, a następnych 13 600 MW jest przygotowywana.
Wzrost gospodarczy/emisje CO2
Polityka energetyczna Polski do 2050
•
Bilans energetyczny Polski będzie zbliżony do bilansu, który ukształtuje się
w Polsce około 2035 r. w wyniku realizacji podjętych już działań lub decyzji
•
Węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki
•
Gaz ziemny pozostanie paliwem wykorzystywanym przez przemysł oraz
w elektroenergetyce jako moce szczytowe i zapewniające moc rezerwową dla
OZE
•
Pozycja gazu ziemnego będzie uzależniona od wysokości cen uprawnień do emisji
CO2 oraz od możliwości i kosztów pozyskania gazu ze źródeł
niekonwencjonalnych
•
Rola odnawialnych źródeł energii wzrośnie w związku z realizacją zobowiązań UE
•
Dalszy rozwój OZE uzależniony będzie od osiągnięcia dojrzałości ekonomicznej,
jednakże należy przyjąć, że ich udział będzie wzrastał ze względu na realizację
zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE
•
Program jądrowy będzie realizowany w obecnym kształcie
•
Efektywność energetyczna pozostanie priorytetem.
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo
Gospodarki
Departament Energetyki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel +48 22 693 50 00
fax +48 22 693 40 46
email [email protected]
web www.mg.gov.pl
Download