Obieg węgla na Ziemi

advertisement
Obieg węgla na Ziemi
KRYSTIAN MIAZIO III M
MICHAŁ SZCZYPTAŃSKI
- nauczyciel geografii
Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni
Węgiel i jego właściwości
 Obieg węgla na Ziemi cz.1
 Fotosynteza
 Oddychanie
 Obieg węgla na Ziemi cz.2
 Obieg węgla na Ziemi cz.3
 Efekt cieplarniany

Węgiel i jego właściwości

6–ty pierwiastek w układzie okresowym o wzorze chemicznym „C” z grupy
węglowców, niemetal.

Zawartość węgla w środowisku wynosi 0,018%.

Zawartość węgla w atmosferze wynosi 0,03%.

Występuje w przyrodzie w stanie wolnym CO2, we wszystkich związkach
organicznych i w paliwach naturalnych (złożach ropy naftowej, gazu ziemnego,
torfu, węgla brunatnego i kamiennego).

Tworzy nieorganiczne
związki – węglany np. Kalcyt – CaCO3.
DIAMENT

Tworzy dwie odmiany alotropowe tworzące kryształy:
RÓŻNE KRYSZTAŁY

Diament
KALCYTU
 Grafit

Tworzy grupę fulerenów, tworzących odmianę alotropową o strukturze
cząsteczkowej. Cząsteczki fulerenów zbudowane są z parzystej liczby atomów
węgla (np. C28, C60, C70, C82, C330, C540 i wyższe) i tworzą zamknięte klatki
złożone z pierścieni sześcioczłonowych i pięcioczłonowych

Najbardziej znany fuleren to C60
BRYŁA GAFITU
Obieg węgla na Ziemi
Całkowita masa wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię w ciągu 1,5 miliarda lat
od chwili pojawienia się na niej życia jest wielokrotnie większa od istniejącej masy węgla.
Zgodnie z prawem zachowania materii, materia ani nie powstaje, ani nie ulega
zniszczeniu, jest zatem oczywiste, że w ciągu tego długiego okresu czasu węgiel musiał
być użytkowany wielokrotnie. Ziemia ani nie otrzymuje jakiejś większej ilości materii z
innych części wszechświata, ani też nie traci znacznych jej ilości na korzyść otaczającej ją
przestrzeni. Atomy węgla pobrane ze środowiska wchodzą w skład żywej komórki i w
końcu, prawdopodobnie bardzo okrężną drogą poprzez szereg innych organizmów,
powracają do środowiska, aby ponownie wziąć udział obiegu.
atmosfera
woda
ląd
Obieg węgla na Ziemi cz.1
W atmosferze nad każdym hektarem
powierzchni ziemi znajduje się mniej
więcej 2,5 tony węgla w postaci
dwutlenku węgla (CO2). Jednakże
każdego roku na 1 hektar roślin ubywa z
Rośliny
Fitoplankton
atmosfery i zostaje włączonych w skład
lądowe
– rośliny
ciała roślin mniej więcej 8 ton węgla.
morskie
Gdyby zapas w atmosferze nie był stale
odnawiany, rośliny zielone wyczerpały by
CO2
go w końcu kilkuset lat. Dwutlenek
węgla powraca do atmosfery w wyniku
procesu oddychania komórkowego.
Procesy oddychania roślin trwają
nieprzerwanie. Tkanki roślin zjadane są
przez zwierzęta, które w wyniku
oddychania zwracają atmosferze
większość CO2. Samo jednak oddychanie
nie wystarczyłoby do wyrównania ubytku
Zwierzęta,
CO2 z atmosfery wskutek fotosyntezy.
Organizmy
bakterie i
morskie
Ogromne jego ilości gromadziły by się w
grzyby
ciałach obumarłych roślin i zwierząt.
Równowaga w cyklu krążenia węgla
Pochłanianie CO2 przez proces fotosyntezy
utrzymuje się dzięki działalności bakterii
gnilnych i grzybów, które rozkładają
Trasa łańcuchów pokarmowych
związki węgla obumarłych ciał roślin i
Oddawanianie CO2 przez proces oddychania
zwierząt oraz przekształcają węgiel w
komórkowego
dwutlenek węgla.
Fotosynteza
chloroplasty
xCO2
+
xH2O +
ENERGIA
SŁONECZNA
CHLOROFIL
(CH2O)x +
xO2
Oddychanie komórkowe
mitochondria
ZWIĄZKI ODŻYWCZE
+ xO2
Oddychanie
komórkowe
xCO2
+ xH2O
+ ENERGIA
Obieg węgla na Ziemi cz.2
Pochłanianie CO2 przez
proces fotosyntezę
Przemiana szczątków w
paliwa naturalne
Ciała roślin znajdujące się w wodzie pod ciśnieniem nie są
rozkładane przez bakterie, lecz przechodzą szereg przemian
chemicznych, w wyniku których powstaje torf, następnie
węgiel brunatny, a w końcu węgiel kamienny. W rezultacie
nieco podobnych nieco procesów z pewnych roślin i zwierząt
morskich może powstać ropa naftowa.
Trasa paliw naturalnych ze
złóż podziemnych i
podmorskich do atmosfery
Procesy tego rodzaju powodują
CO2
wyłączenie pewnej ilości węgla z
obiegu, jednakże w wyniku
Ropa naftowa i
gaz ziemny – ze
przypadkowych zmian w
szczątków
budowie geologicznej skorupy
zwierzęcych
ziemskiej,Platforma
lub też wskutek
zakładania
kopalń i
wiertnicza
przeprowadzania wierceń przez
człowieka, węgiel i ropa naftowa
Kopalnia odkrywkowa
są wydobywane na
węgla brunatnego
powierzchnię ziemi; w miarę ich
spalania do CO2 węgiel w nich
zawarty włącza się ponownie w
obieg.
Torf, węgiel
brunatny i
kamienny – ze
szczątków
roślinnych
Kopalnia
węgla
kamiennego
Obieg węgla na Ziemi cz.3
Skały –
marmur,
wapień
CO2
Płyta
kontynentalna
Osady
morskie
Pochłanianie CO2 przez proces fotosyntezę
Powrót CO2 przez defragmętacje skał i
erupcje wulkanów
Trasa mułów wapiennych do magmy
Większość atomów węgla na Ziemi
znajduje się w takich skałach, jak np.
wapień i marmur, i osadach
oceanicznych w postaci węglanów.
Skały stopniowo, powoli kruszą się i z
czasem są ponownie włączane w
obieg węgla, a osady oceaniczne
węglanów – muły wapienne są
wchłaniane przez płytę kontynentalną
i powracają do obiegu z wybuchem
wulkanu . Jednakże równocześnie na
dnie morskim tworzą się inne skały z
osadów obumarłych roślin, tak że
ogólna ilość węgla w obiegu
utrzymuje się w mniej więcej na tym
samym poziomie.
Efekt cieplarniany
100
90
80
70
62
60
PARA WODNA
DWUTLENEK WĘGLA
OZON
INNE
50
40
30
20
22
7
9
10
0
gazy powodujące efekt cieplarniany w %
KONIEC
Bibliografia:
 „Wielojęzyczny słownik wizualny„ – Jean – Claudie Corbell, Ariane
Archambault
 „Encyklopedia multimedialna Chemii” – POLSKIE MEDIA AMERCOM
 „Skały i Minerały” – Jaroslav Bauer Multico
 „Encyklopedia Chemii” – WSiP
Download