Dokarmianie roślin dwutlenkiem węgla w uprawach

advertisement
Dokarmianie roślin dwutlenkiem węgla
w uprawach szklarniowych
Dwutlenek węgla niezbędny dla roślin
Hermetyczność obiektów szklarniowych
powoduje odcięcie roślin od powietrza
atmosferycznego, będącego źródłem CO2.
Stosowanie sztucznych podłoży dodatkowo izoluje
rośliny od naturalnej gleby, mogącej uzupełnić
niedobory CO2 występującego w powietrzu.
CO2, który znajduje się w szklarni, jest szczególnie
szybko konsumowany wczesnym rankiem
i już po 2 godzinach jego poziom osiąga tzw.
stężenie głodowe (150-200 ppm). Wówczas
proces wzrostu roślin zostaje zahamowany
i w celu jego uaktywnienia należy dostarczyć CO2
z zewnątrz. Otwarcie wietrzników szklarniowych
przy cyklu produkcyjnym, wydłużonym na okres
wczesnowiosenny i późnojesienny powoduje straty
ciepła i tym samym wzrost kosztów.
Dwutlenek węgla i fotosynteza
Dokarmianie roślin dwutlenkiem węgla powoduje
uruchomienie rezerw procesu fotosyntezy, nie
wykorzystywanych z powodu braku odpowiedniej
ilości CO2 w otoczeniu. Stężenia dwutlenku węgla
stosowane w uprawach szklarniowych, zbliżone
są do naturalnego składu powietrza i nie stanowią
zagrożenia dla ludzi.
System dokarmiania roślin dwutlenkiem węgla
Ciekły CO2 dostarczany jest cysternami
samochodowymi do zbiornika magazynowego
o dostosowanej do zużycia pojemności i za
pomocą odpowiedniej parownicy przechodzi
w fazę gazową. W zależności od warunków
lokalnych i potrzeb odbiorcy jest to parownica
zamontowana w zbiorniku lub urządzenie
niezależne.
Sterownik mierzy stężenie CO2 w poszczególnych
szklarniach i odpowiednio dozuje gaz, który
rozprowadzany jest wewnątrz szklarni systemem
rur.
• kontrolowanie i dozowanie CO2 do wielu szklarni
równocześnie za pomocą jednego sterownika.
Schemat systemu dokarmiania roślin
Budowa systemu dokarmiania roślin za pomocą CO2
jest zawsze dostosowywana do indywidualnych
potrzeb i możliwości użytkownika.
Zalety stosowania systemu dokarmiania roślin
W dokarmianiu roślin za pomocą CO2 kluczowe
znaczenie ma zachowanie odpowiedniego stężenia
dwutlenku węgla w szklarni (700 – 900 ppm,
zależnie od rodzaju uprawy). Zbyt niskie stężenie nie
przyniesie spodziewanego efektu ekonomicznego,
zbyt wysokie – może doprowadzić do zahamowania
wzrostu roślin i uszkodzenia liści. Prawidłowe
dozowanie dwutlenku węgla uzyskać można
poprzez zastosowanie specjalistycznego systemu
dokarmiania roślin, który dokonuje dokładnych
pomiarów stężenia CO2, właściwie dozuje
i odpowiednio rozprowadza CO2 w szklarni.
Zastosowanie systemu dokarmiania roślin
umożliwia:
• precyzję dozowania oraz zabezpieczenie przed
negatywnym wpływem wysokiego stężenia CO2
na rośliny,
• współpracę z urządzeniami kontroli klimatu
(komputerem klimatycznym),
• dokładne rozprowadzenie CO2 w szklarni przez
system rur z tworzywa sztucznego,
Korzyści wynikające z dokarmiania roślin
dwutlenkiem węgla
Dokarmianie roślin za pomocą CO2 zapewnia:
• maksymalne wykorzystanie rezerw procesu
fotosyntezy i możliwości wzrostu roślin,
• poprawę kondycji roślin i ich odporności na
szkodniki i choroby,
• zwiększenie opłacalności uprawy dzięki
przyspieszeniu pierwszego zbioru o 2 do 3
tygodni oraz wzrost plonowania do ok. 15%,
• zwiększenie produkcji bez zwiększania
powierzchni szklarni.
Zalety zastosowania ciekłego dwutlenku węgla to:
• wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia do
szklarni nadmiernej ilości pary wodnej, tlenków
azotu, związków siarki lub tlenku węgla,
mogących stworzyć zagrożenie dla ludzi i upraw,
które są efektem pozyskania CO2 z procesów
spalania gazu ziemnego lub innych paliw
gazowych,
• precyzyjna regulacja i dozowanie gazu poprzez
bezpośrednie pobieranie CO2 ze zbiornika,
• gwarancja braku zanieczyszczeń gazu dzięki
ścisłej kontroli czynnika na każdym etapie
produkcji i dystrybucji.
Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
fax +48 32 77 26 115
[email protected]
www.messer.pl
Download