Prosument

advertisement
Marta Cygan
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Program NFOŚiGW:
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”
Część 2) Prosument – linia dofinansowania z
przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii”
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z
odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i
energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot
lub spółdzielni mieszkaniowych.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż
nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii do produkcji:
 energii elektrycznej lub
 ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub
oddzielne instalacje w budynku)
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla
wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla
przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu
wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Beneficjentami programu są:
 osoby fizyczne,
 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
 oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Finansowane będą instalacje do produkcji
energii elektrycznej lub ciepła i energii
elektrycznej wykorzystujące:
 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz
kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do
300 kWt,
 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe,
oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym
mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów
kwalifikowanych instalacji,
 dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w
zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego
rodzaju instalacji,
 oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia
z innych środków publicznych
Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich
związków
 pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub
spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub
zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania
małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez
NFOŚiGW,
 kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków
 środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na
udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym,
prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
 środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na
udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym,
prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które
podpiszą umowy z NFOŚiGW.
Ogólne wymagania techniczne dla instalacji:
 Projekt instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności
instalacyjnej,
 Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynikać z obliczeniowego
zapotrzebowania budynku na ciepło określonego według normy PNEN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego
obciążenia
cieplnego"
lub
równoważnej.
Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku
budynków nowych - 50 W/m2, w przypadku budynków
modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej.
 W
przypadku instalacji służących wyłącznie na potrzeby
przygotowania wody użytkowej (c.w.u), z dofinansowania wyklucza się
podłączonych odbiorców ciepła ze scentralizowanej sieci ciepłowniczej.
 Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji
jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o
ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie
modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.
Źródła ciepła opalane biomasą - ogólne wymagania techniczne dla
instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 300 kW
 Technologia: kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo
 Biomasa: stałe substancje pochodzenia roślinnego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z
produkcji rolnej i leśnej, za wyjątkiem drewna pełnowartościowego, z
przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz niepełnowartościowe
ziarna zbóż.
 Wyklucza się dofinansowanie instalacji opalanych biomasą na
obszarach miast powyżej 10 000 mieszkańców (wg ostatnich danych
GUS) oraz na obszarach o statusie uzdrowiska
Źródła ciepła opalane biomasą - ogólne wymagania
techniczne dla instalacji.
Koszty kwalifikowane m.in.:
 zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi
jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku,
 zakup układów oczyszczania spalin,
 wykonanie układów podawania paliwa,
 magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe),
 zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki
ciepła),
 koszt
wykonania
niezbędnych
projektów
technicznych
dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych.
oraz
Pompy ciepła - ogólne wymagania techniczne dla instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 300 kW
 Instalacja co. współpracująca z pompą ciepła powinna być niskotemperaturowa
(maksymalna temperatura zasilania 55°C dla temperatury pomieszczenia 20°C).
 Obowiązkowy element instalacji - licznik energii elektrycznej pobieranej przez
wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu służącego do zasilania pompy.
 Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji
umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku,
modernizacja przyłącza energetycznego lub gazowego, modernizacja instalacji co.
i/lub c.w.u., zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, koszt wykonania
niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskanych pozwoleń
administracyjnych
Kolektory słoneczne - ogólne wymagania techniczne dla
instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 300 kW
 Instalacja powinna służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do
ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych
odbiorników ciepła.
 Obowiązkowy element instalacji - licznik ciepła.
 Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie
kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami
odbiorczymi w budynku, licznik ciepła, zakup i montaż urządzeń do
magazynowania ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów
technicznych oraz dokumentacji do uzyskanych pozwoleń
administracyjnych
Systemy fotowoltaiczne - ogólne wymagania techniczne dla
instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 4 kWp
 System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia:
przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.
 Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie
kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z
instalacjami odbiorczymi w budynku, przyłącze do sieci
elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej, zakup i montaż
urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, koszt
wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz
dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych, roboty
budowlane np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja
instalacji odgromowej.
Małe elektrownie wiatrowe – ogólne
wymagania techniczne dla instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 40 kWe
 Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie
kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z
instalacjami odbiorczymi w budynku, przyłącze do sieci
elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej, zakup i
montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub
ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych
oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych,
roboty budowlane np. wzmocnienie więźby dachowej.
Mikrokogeneracja - ogólne wymagania techniczne dla instalacji.
 Znamionowa moc instalacji: do 40 kWe
 Rodzaj paliwa: biogaz, do którego otrzymania podstawowe
substraty pochodzą z własnych zasobów wnioskodawcy lub
biopłyny lub biomasa stanowiąca odpad z produkcji leśnej i
biomasa pochodzenia rolniczego.
 Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie
kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami
odbiorczymi w budynku, instalacja zasilania w paliwo, zakup i
montaż układu technologicznego biogazowni, przyłącze do sieci
elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej i ciepła, zakup i
montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła,
koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz
dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych
Maksymalne poziomy jednostkowych
kosztów kwalifikowanych.
1. Biomasa:
 kotły o załadunku ręcznym - 1000 zł/kW
 kotły o załadunku automatycznym - 1600 zł/kW
2. Pompy ciepła:
 p.c. powietrze/woda dla co. i c.w.u. - 3000 zł/kW
 p.c. powietrze/woda dla c.w.u. i zasobniku 150-250 I - 5000
zł/kW
 p.c. powietrze/woda dla c.w.u. i zasobniku pow. 250 I - 8000
zł/kW
 pozostałe p.c. - 5500 zł/kW
Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów
kwalifikowanych.
3. Kolektory słoneczne - 3500 zł/kW
 Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów
kwalifikowanych.
4. Systemy fotowoltaiczne:
 instalacje o mocy do 10 kW - 8000 zł/kWp
 instalacje o mocy 10-40 kW - 6000 zł/kWp
 Jeśli przewidziany jest montaż akumulatorów to
maksymalny koszt powiększa się o 5000 zł/kWp
Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów
kwalifikowanych.
5. Małe elektrownie wiatrowe:
 instalacje o mocy do 10 kW - 11000 zł/kW
 instalacje o mocy 10-40 kW - 6500 zł/kW
 FUNDUSZ IDOWI SKA WODNEJ
 Jeśli przewidziany jest montaż akumulatorów to maksymalny koszt
powiększa się o 5000 zł/kWp
6. Mikrokogeneracja:
 instalacje na biogaz o mocy do 20 kWe - 40000 zł/kWe
 instalacje na biogaz o mocy 20-40 kWe - 30000 zł/kWe
 instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy do 20 kWe - 9000 zł/kWe
 instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy 20-40 kWe - 7000 zł/kWe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards