Arkusz wyceny ofertowej

advertisement
Załącznik nr 6
Arkusz wyceny ofertowej
Sprzedaż energii elektrycznej do Budynku Sztabowo-Szkoleniowego w Balicach k/Krakowa gm. Zabierzów
Zużycie w strefach czasowych wg taryfy B23
szczyt
szczyt
przedpołudn. popołudn.
SUMA:
PODZIAŁ %:
[MWh]
296
17%
[MWh]
210
12%
reszta
doby
∑EC
[MWh]
1264
71%
[MWh]
1770
Koszty sprzedaży energii netto
Cena netto
Koszt ogólny za okres
trwania umowy
szczyt
przedpołudniowy
szczyt
popołudniowy
reszta doby
energia
czynna
opłata
handlowa
Koszt
ogólny
netto
Koszt ogólny
brutto
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
Uwaga:
1. Okres umowy – dwa lata ( 24 miesiące ).
2. Podane ceny netto zawierają podatek akcyzowy.
3. Podane ceny netto sprzedaży energii elektrycznej oraz opłata handlowa będą niezmienne przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem
przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego o wartość wynikającą ze zmiany tych stawek.
4. Ogólny koszt netto i brutto zawiera wszystkie składniki kosztów sprzedaży energii elektrycznej przemnożone przez szacunkowe zużycie
przyjęte do kalkulacji. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie odczytów rozliczeniowych układu pomiaroworozliczeniowego dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
Download