MAŁA KOGENERACJA

advertisement
MAŁA KOGENERACJA
Mała kogeneracja
• Skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła w jednostkach o mocy
od kilkudziesięciu kW do kilku MW
• Nazewnictwo: agregaty kogeneracyjne,
układy CHP, elektrociepłownie blokowe,
moduły cieplno-prądowe, gazogeneratory
Mała kogeneracja
Główne cechy:
• wysoka sprawność całkowita, która mieści
się w przedziale 80 - 90 %
• kompaktowa budowa
• paliwo ciekłe (olej napedowy, olej opałowy)
bądź gazowe (gaz ziemny, biogaz, gaz z
odmetanowania kopalń, gaz wysypiskowy,
inne gazy niskokaloryczne)
Ogólne uwarunkowania
zastosowania małej kogeneracji
a) koszty paliwa
b) wielkość nakładów inwestycyjnych
c) koszty eksploatacyjne
d) cena sprzedaży ciepła i prądu
e) koszty środowiskowe
f) koszty płac
g) liczba godzin pracy w ciągu roku
h) optymalny dobór wielkości układu
Paliwo - skład biogazu
Skład biogazu na terenie O.Ś. w Żywcu:
• CH4
66,01 %
• CO2
32,38 %
• N2
1,17 %
• O2
0,44 %
• wartość opałowa
22,11 MJ/m3
• H2S przed odsiarczeniem
1,85g/100m3
• H2S po odsiarczeniu
0,80g/100m3
Paliwo produkcja biogazu
Ciąg technologiczny produkcji biogazu
rozpoczyna się od ujęcia biomasy...
Ze zbiornika ścieki pompowane są do części
technologicznej oczyszczalni
Ciepło zawarte w ściekach odbierane jest
przez wymiennik Stacji Pomp Ciepła
Osad z osadników wstępnych,
osadników wtórnych,
tłuszcze z odtłuszczownika,
oraz osad ze strącania fosforu
przepompowywane są do WKF-ów,
gdzie produkowany jest biogaz w procesie
fermentacji mezofilowej
W przepompowni osad jest recyrkulowany,
oraz podgrzewany w celu utrzymania procesu
fermentacji w WKF-ach
A tak wyglądał wymiennik jeszcze dwa
tygodnie temu...
Po odwodnieniu osad jest składowany, a
następnie wywożony do rekultywacji terenów
Wyprodukowany biogaz magazynowany jest
w zbiorniku biogazu o objętości 780 m3
Finalnie biogaz spalany jest w agregacie
kogeneracyjnym, produkującym prąd i ciepło
Parametry techniczne modułu
•
•
•
•
•
•
•
Producent: Viessmann
Model: Vitobloc FG114
moc elektryczna: 114 kW
sprawność elektryczna: 34,1 %
moc cieplna: 186 kW
sprawność cieplna: 55,5 %
nominalne zużycie biogazu: 51,5 m3/h
Wielkość nakładów inwestycyjnych
Koszt agregatu:
483 tys. zł
Koszt wyprowadzenia mocy elektrycznej:
68 tys. zł
Koszt wyprowadzenia mocy cieplnej:
51 tys. zł
Koszt adaptacji pomieszczeń:
20 tys. zł
RAZEM:
622 tys. zł
Koszty eksploatacyjne
co 1.000 h:
co 3.000 h:
co 10.000 h:
co 40.000 h:
1,5 tys. zł
5 tys. zł
70 tys. zł
130 tys. zł
sumarycznie po 14 latach:
~ 950 tys. zł
koszt na 1 kWh en. el.:
~ 7 gr
Przegląd po 1.000 h
Przegląd po 1.000 h
Ogólne uwarunkowania
zastosowania małej kogeneracji
d) cena sprzedaży energii elektrycznej i ciepła
e) koszty środowiskowe
f) koszty płac
g) liczba godzin pracy w ciągu roku
Optymalny dobór wielkości układu
Optymalny dobór wielkości układu
• Roczne zużycie energii el.:
• Roczne zużycie ciepła:
2.807 MWh
1.254 MWh
4.513 GJ
• Roczna produkcja energii el. przez agregat:
734 MWh (26 %)
• Roczna produkcja ciepła przez agregat:
2.741 GJ (61 %)
Ocena opłacalności zastosowania agregatu
kogeneracyjnego
PRZYCHODY:
Roczny przychód (oszczędność) z tytułu
produkcji energii elektrycznej: 119 tys. zł
KOSZTY:
Roczny koszt eksploatacyjny:
68 tys. zł
DOCHÓD:
51 tys. zł
Ocena opłacalności zastosowania agregatu
kogeneracyjnego
Dziękujemy za wizytę na oczyszczalni ścieków
w Żywcu!
Download