Nauki o organizacji WYKŁAD

advertisement
Wydział Zarządzania
Organizacja i jej otoczenie
Modele organizacji
Kryteria podziału organizacji
Charakterystyka organizacji komercyjnych,
społecznych i publicznych
Patologie organizacji
Kontraktowy model organizacji
Podstawowe formy prawne
Problematyka nadzoru korporacyjnego
Zasoby organizacji
Przedsiębiorczość i innowacyjność
Nauki o organizacji
kierunek: Zarządzanie
WYKŁAD
Informacje organizacyjne
dr Rafał Kusa
dr Rafał Kusa, Nauki o organizacji, Informacje organizacyjne
Tematyka wykładów (I)
Akademia Górniczo-Hutnicza
2
Cele kształcenia
w zakresie nauk o organizacji:
rozumienie podstaw teoretycznych,
form oraz zasad funkcjonowania organizacji
3
Egzamin pisemny i ustny
5
4
Zalecana literatura
A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka
organizacji i zarządzania, Kolonia sp. z o.o., Wrocław 2005
P. Grajewski, Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007
B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007
J. Lichtarski (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław
1999
J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele
strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaKraków 1998
G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997
A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane
Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
A. Peszko, Rada nadzorcza w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006
dr Rafał Kusa, Nauki o organizacji, Informacje organizacyjne
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności
i prac grupowych
dr Rafał Kusa, Nauki o organizacji, Informacje organizacyjne
Podstawy zaliczenia przedmiotu
dr Rafał Kusa, Nauki o organizacji, Informacje organizacyjne
Wiedza w organizacji
Rozwój organizacji
Funkcje nauki o organizacji
Typologia nauk o organizacji
Organizacja w świetle wybranych nauk
Historyczne zmiany paradygmatu zarządzania
Współczesne koncepcje zarządzania organizacją
Organizacje w przyszłości
dr Rafał Kusa, Nauki o organizacji, Informacje organizacyjne
Tematyka wykładów (II)
6
1
Download