Godziny nadliczbowe jedynie w uzasadnionych przypadkach

advertisement
Godziny nadliczbowe jedynie w uzasadnionych
przypadkach
24.03.2010, Sylwia Gortyńska
Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który opiekuje się osobą starszą, wolno zlecić
zadania przekraczające wymiar czasu pracy?
Odpowiada Paweł Michalski radca prawny, partner w Sendero tax & legal
W sytuacji pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy musimy odróżnić dwa
pojęcia: pracę ponadwymiarową i pracę w godzinach nadliczbowych.
Ta pierwsza to praca w godzinach przekraczających niepełny etat pracownika, ale niekoniecznie
stanowiąca pracę w godzinach nadliczbowych. Natomiast praca w godzinach nadliczbowych wystąpi,
jeżeli pracownik przekroczy normy czasu pracy ustalone w kodeksie pracy dla pracowników
zatrudnionych na pełny etat.
Regulacja dotycząca pracy ponadwymiarowej jest w kodeksie pracy szczątkowa. Więcej miejsca
poświęca się pracy w godzinach nadliczbowych, dlatego moim zdaniem należy sięgnąć do tych
przepisów również w odniesieniu do możliwości żądania od pracownika pracy ponadwymiarowej.
Kodeks pracy stanowi, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w dwóch sytuacjach.
Po pierwsze – dla prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
ochrony mienia
lub środowiska albo usunięcia awarii. Po drugie – w razie wystąpienia szczególnych potrzeb
pracodawcy. W mojej opinii pojęcie szczególnych potrzeb pracodawcy powinno być interpretowane
jako sytuacja raczej niecodzienna.
Nie jest więc moim zdaniem dopuszczalne organizowanie przez pracodawcę pracy w taki sposób, że
stale potrzebna jest praca w godzinach nadliczbowych, a pracownik może w tej sytuacji odmówić
wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.
W literaturze prawniczej wskazuje się także, że pracownik może odmówić pracy w godzinach
nadliczbowych, jeżeli polecenie pracodawcy narusza zasady współżycia społecznego.
Obrazuje się to przykładem pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka w wieku powyżej
czterech lat, który jest analogiczny do sytuacji opisanej w pytaniu.
W omawianym przypadku pracownik może zatem, w mojej opinii, odmówić wykonania pracy
ponadwymiarowej, jeżeli nie występują szczególne potrzeby pracodawcy, a także jeżeli praca
ponadwymiarowa koliduje ze znaną pracodawcy koniecznością opieki nad osobą starszą.
Źródło: Rzeczpospolita
Download