Czas pracy

advertisement
CZAS
PRACY
Kamila Siejka
CZAS PRACY
i nasz plan pracy 
Źródła regulacji
Podstawowe pojęcia
Systemy czasy pracy
Rozkład czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych i czasie szczególnie
chronionym
Czas pracy – źródła regulacji
Prawo konstytucyjne – art. 66 ust 2
Konstytucji RP
pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni
wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów;
maksymalne normy czasu pracy określa ustawa
Zasada prawa pracy – art. 14 kp
pracownik ma prawo do wypoczynku, który
zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych
od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych
Obowiązek pracownika – art. 100 § 2 pkt 1 kp
Dział szósty kp – czas pracy
Ustawy szczególne
Czas pracy – pojęcie
art. 128 kp
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie
pracy lub innym miejscu wyznaczonym do
wykonywania pracy
czas faktycznego
wykonywania pracy
stan fizycznej i psychicznej
gotowości pracownika do
wykonywania pracy w
wyznaczonym miejscu
Czas pracy – pojęcie

pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli
wykazuje zdolność psychofizyczną do wykonywania
pracy oraz zamiar jej świadczenia, a także zgłasza
gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy
w zakładzie pracy lub innym miejscu, w którym praca
ma być wykonywana,
w niektórych przypadkach miejscem takim jest również
dom pracownika (np. w przypadku telepracy) albo nawet
miejsce to nie jest objęte wiedzą pracodawcy, gdy
pracownik podejmuje samorzutnie działania konieczne dla
zabezpieczenia interesu pracodawcy, co nie wyłącza
zaliczenia takiej aktywności do czasu pracy

pozostawanie w dyspozycji = pozostawanie w gotowości
(art. 81 kp)
pozostawanie w gotowości ≠ pozostawanie w dyspozycji
Czas pracy – pojęcie
Do okresów składających się na czas pracy
zaliczamy
okresy
wykonywania
pracy
okresy
niewykonywa
nia pracy,
w trakcie
których
pracownik
pozostaje
w dyspozycji
pracodawcy
okresy
podlegające
z woli
ustawodawcy
zaliczeniu do
czasu pracy
(okresy
zaliczalne do
czasu pracy)
czas pracy
Czas pracy – pojęcie
Do czasu pracy wlicza się:

przerwy w pracy (134 kp),

przerwy w pracy pracowników zatrudnionych w warunkach
szkodliwych,

przerwy na karmienie dziecka piersią,

czas szkolenia z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

15-minutowe przerwy na gimnastykę lub wypoczynek osoby
niepełnosprawnej,

czas nauki pracowników młodocianych oraz 30-minutowa przerwa,

czas szkolenia z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5-minutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze
monitora ekranowego,

czas podróży służbowej jeżeli przypada w godzinach pracy,

inne okresy, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe tak stanowią,
Czas pracy – pojęcie
Do czasu pracy nie wlicza się:

pracownikowi zatrudnionemu w systemie przerywanego czasu pracy
- jedna przerwa nie dłuższa niż 5 godzin, opłacana wynagrodzeniem
wynoszącym ½ wynagrodzenia za czas przestoju, (139 kp)

przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych
jedna przerwa nie dłuższa niż 60 minut (141 kp),

usprawiedliwionych nieobecności czy zwolnień z pracy z przyczyn
rodzinnych bądź pełnienia różnych funkcji społecznych czy
publicznych (ławnik, poseł, radny, działacz związku zawodowego),

czasu uczestnictwa w strajku lub innej akcji protestacyjnej
polegającej na powstrzymywaniu się od wykonywania pracy,

czasu pełnienia dyżuru, jeśli w jego trakcie nie była wykonywana
praca,

czasu podróży służbowej przypadającej po normalnych godzinach
pracy, jeśli w trakcie podróży pracownik nie wykonuje pracy,
Czas pracy – podstawowe pojęcia
normy czasy pracy - brak definicji – określają dopuszczalną długość
pracowniczego czasu pracy, w ramach danej jednostki rozliczeniowej, którą
stanowią doba i tydzień; mają charakter maksymalny,
• rozkład czasu pracy - sposób rozplanowania czasu pracy
w poszczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego, przy
uwzględnieniu obowiązujących norm i systemu czasu pracy,
system czasu pracy – ukształtowany przez ustawę kompleksowy model
organizacji czasu pracy, obejmujący określenie istotnych dla niego
parametrów, w tym norm i wymiaru czasu pracy, zaplanowanych przerw w
pracy, długości okresów rozliczeniowych oraz dopuszczalności pracy w
niedziele i święta; wyodrębniamy podstawowy o szczególne systemy czasu
pracy,
• doba - 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna
pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, (128 § 3 pkt 1
kp),
• tydzień - 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia
okresu rozliczeniowego (128 § 3 pkt 2 kp),
Czas pracy – podstawowe pojęcia
w podstawowym systemie czasu pracy
 norma dobowa – czas pracy nie może
przekraczać 8 godzin na dobę (129 §1 kp), norma
sztywna,
 norma tygodniowa – przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
w
przyjętym
okresie
rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy (129 §1 kp),
wielkość uśredniona,
tj. pracownik nie może pracować więcej niż 8 godzin
na dobę jednak może pracować więcej niż 40
godzin w tygodniu i więcej niż 5 dni tygodniowo
Czas pracy – podstawowe pojęcia
okres rozliczeniowy – przyjęty przez pracodawcę lub
wynikający z kodeksu pracy czas, w granicach od 4 tygodni
do 12 miesięcy, w którym normy tygodniowe czasu pracy
winny podlegać bilansowaniu i ustaleniu w ten sposób
liczby godzin nadliczbowych, wynikających z przekroczeń
normy tygodniowej,
wymiar czasu pracy – konkretyzacja norm czasu pracy
poprzez określenie liczby godzin pracy pracownika
w poszczególnych dobach oraz w okresie rozliczeniowym,
w ramach którego rozliczana jest tygodniowa norma
czasu pracy; pełny i niepełny wymiar (pot. etat),
Czas pracy – okresy odpoczynku

w każdej dobie roboczej pracownikowi przysługuje przynajmniej
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, co wskazuje jednocześnie
na maksymalną długość czasu pracy w ciągu doby, może być skrócony
przy zapewnieniu odpoczynku równoważnego, co dotyczy:



pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
albo usunięcia awarii (132 kp),
w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje co najmniej 35
godzin nieprzerwanego odpoczynku, w tym:
 24 kolejne godziny, przypadające w niedzielę lub inny dzień wolny od
pracy, udzielony pracownikowi, który może być zatrudniony w
niedzielę,
 11 godzin odpoczynku dobowego, przypadających
bezpośrednio poprzedzającą lub następującą,

na
dobę
odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony pracownikom, tożsamym
jak przy dobowym, a także w związku z przejściem na inną zmianę,
Czas pracy – systemy czasu pracy

ile godzin pracownik może pracować, wynika z systemu czasu pracy,
w którym pracownik jest zatrudniony, ten zaś wynika
z umowy o pracę, obwieszczenia pracodawcy, regulaminu pracy lub
układu zbiorowego pracy,

wyróżniamy systemy podstawowy i szczególne systemy czasu pracy:

równoważny,

w ruchu ciągłym,

przerywany,

zadaniowy,

weekendowy,

skróconego tygodnia pracy,

skróconego czasu pracy,

należy uznać możliwość wprowadzenia w danym zakładzie innego
systemu, nieodpowiadającego dokładnie ustawowym typom, granicą są
jednak przepisy ochronne,

podstawowy system czasu pracy (129 § 1 kp) zakłada 8 – godzinną
normę dobową, przeciętnie 40 - godzinną normę tygodniową oraz
okres rozliczeniowy nieprzekraczający zasadniczo 4 miesięcy,
Czas pracy – system równoważny
art. 135 – 137 kp

przesłanka – uzasadnienie rodzajem pracy lub jej organizacją,

możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy
powyżej 8 godzin przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej
normy tygodniowej wynoszącej 40 godzin w okresie
rozliczeniowym, który co do zasady, nie powinien przekraczać
1 miesiąca (w podstawowym oraz dot. pilnowania mienia i straży
możliwość przedłużenia do 3, a nawet 4 miesięcy),

zrównoważenie czasu pracy, wymaga jego skrócenia w innych
dobach lub udzielenia pracownikowi dodatkowego (poza niedzielą
i tzw. wolną sobotą) dnia wolnego od pracy,

wydłużony dobowy wymiar czasu pracy może sięgać 12 godzin
w podstawowej postaci systemu równoważnego, 16 godzin - przy pracy
polegającej na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym
pozostawaniem w pogotowiu do pracy, 24 godzin - w odniesieniu do
pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia i ochronie osób,
także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb
ratowniczych,
3 rodzaje systemu zrównoważonego
Czas pracy – w ruchu ciągłym
art. 138 kp



przesłanka - przy pracach, które nie mogą być
wstrzymane ze względu na technologię produkcji
lub na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb
ludności,
dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43
godzin przeciętnie na tydzień w okresie
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a
jednego dnia w niektórych tygodniach w tym
okresie dobowy wymiar czasu pracy może być
przedłużony do 12 godzin (maksymalnie 3 takie dni),
za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę
o przedłużonym wymiarze pracownikowi przysługuje
dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia,
Czas pracy – system przerywany
art. 139 kp

przesłanka - uzasadnienie rodzajem pracy lub jej organizacją,

polega na wykonywaniu pracy według z góry określonego
rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy
w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin, której nie wlicza się
do czasu pracy, jednak przysługuje za nią wynagrodzenie
w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju,

dobowa i tygodniowa norma to odpowiednio 8 i 40 godzin,

formalna ochrona - wprowadzenie tego systemu czasu pracy jest
możliwe
tylko
w
układzie
zbiorowym
pracy
lub
w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli
u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa –
w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wyjątek
pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność
w zakresie rolnictwa i hodowli – w umowie o pracę,

nie łączy się z systemem równoważnym, skróconego tygodnia
pracy ani z systemem pracy weekendowej,

zasadą jest, że w jednej dobie pracownik zaczyna pracę tylko raz, tu
w związku z przerwą, rozpoczyna pracę dwa razy w tej samej dobie,
Czas pracy – system zadaniowy
art. 140 kp

przesłanka – uzasadnienie rodzajem pracy lub jej organizacją
albo miejscem wykonywania pracy,

podstawowe znaczenie dla powyższego systemu czasu pracy ma
ustalenie zadań pracownika, które stanowią punkt wyjścia
dla określenia czasu niezbędnego do ich wykonania, tak
aby było możliwe ich wykonanie w normach 8 godzin na dobę, 40
godzin w tygodniu, jeżeli zakres zadań będzie szerszy, pracownikowi
przysługuje rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,

pracodawca nie określa rozkładu czasu pracy a godziny pracy
pracownika nie są ewidencjonowane, pracownik nie pozostaje zatem
w dyspozycji pracodawcy,

powinien być przewidziany w akcie generalnym, zaś ustalenie
następuje indywidualnie po porozumieniu z pracownikiem,
Elementem zadaniowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania
(zadań) do wykonania. Przy czym wynikające z art. 140 KP wymaganie „porozumienia”
z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. W razie sporu, to pracodawca
powinien wykazać, że powierzył pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy
wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy.
Postanowienie SN z 27 lutego 2013 r., II PK 287/12
Czas pracy – systemy skróconego
tygodnia i weekendowy art.143-144 kp

przesłanka - pisemny wniosek pracownika,

w systemie skróconego tygodnia pracy pracownik wykonuje
pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym
przedłużeniu wymiaru dobowego w pozostałych (wszystkich
lub niektórych dniach) nie więcej niż do 12 godzin, w celu
uzyskania przeciętnie 40 - godzinowej normy tygodniowej w
okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 1 miesiąc

pracownikowi przysługuje dobowy i tygodniowy odpoczynek
zgodnie z ogólnymi zasadami,

w systemie pracy weekendowej pracownik świadczy pracę w
piątki, soboty, niedziele i święta, tygodniowa norma czasu
pracy i okres rozliczeniowy jak w systemie skróconego tygodnia
pracy, ma także prawo do minimalnego odpoczynku dobowego,

pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia innego dnia
wolnego od pracy, w zamian za pracę w niedzielę lub święto, nie
musi zagwarantować korzystania co najmniej raz na 4
tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (15112kp),
Czas pracy – system skróconego
czasu pracy art. 145 kp

obniżenie norm czasu pracy w stosunku do stosowanych
w systemie podstawowym, zgodnie z art. 129 § 1 kp, w odniesieniu
do
pracowników
zatrudnionych
na
stanowiskach
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jak
i przy pracach monotonnych czy w ustalonym z góry
tempie,

dwuetapowy tryb wprowadzania systemu:
1) ustalenie przez pracodawcę wykazu prac uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia, po konsultacji z pracownikami lub ich
przedstawicielami i zasięgnięciu opinii lekarza ,
2) ustalenie przez pracodawcę zasad skracania czasu
pracy, poprzez obniżanie norm czasu pracy lub ustanowienie
przerw wliczanych do czasu pracy, przypadku pracy
monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na
wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy,

przewidziane są także kodeksowe i ustawowe przypadki skrócenia
norm czasu pracy,
Czas pracy – rozkład czasu pracy
ROZKŁAD CZASU PRACY
ustala dni pracy pracowników oraz
wymiar czasu pracy i godziny
rozpoczęcia (zakończenia) pracy
w poszczególnych dniach, przy
uwzględnieniu zaplanowanych
przerw
OGÓLNY ROZKŁAD CZASU
PRACY
ma charakter generalny, jest
wprowadzany dla wszystkich
pracowników danego zakładu lub
dla wyodrębnionej grupy
pracowników np. zatrudnionych na
określonych stanowiskach lub
wykonujących prace danego
rodzaju
INDYWIDUALNY ROZKŁAD
CZASU PRACY
dotyczy imiennie określonego
pracownika
Czas pracy – rozkład czasu pracy
Ogólny rozkład czasu pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
• może określać stałe lub zmienne dni
i godziny świadczenia pracy,
• pracodawca może przyjąć szczególny
rozkład ogólny czasu pracy wprowadzając
tzw. ruchomy czas pracy (1401 kp), tj.:
1)określić przedział czasu , w którym
pracownik decyduje o godzinie
rozpoczęcia pracy w danym dniu, co
jednocześnie określa godzinę zakończenia
pracy, przy uwzględnieniu zaplanowanego
na ten dzień wymiaru czasu pracy lub
2)określić różne lecz ściśle wyznaczone
terminy
rozpoczęcia
pracy
w
poszczególnych dniach,
•może
być
przyjęty
w
układzie
zbiorowym pracy, w porozumieniu z
zakładowymi organizacjami związkowymi
lub z przedstawicielami pracowników bądź
na pisemny wniosek pracownika (150
§ 3 i 5 kp),
•na
pisemny
wniosek
pracownika
pracodawca może ustalić indywidualny
rozkład jego czasu pracy (142 kp),
• określa dni i godziny wykonywania
pracy przewidziane dla określonego
pracownika
w
ramach
okresu
rozliczeniowego lub okresu krótszego,
obejmującego
jednak
co
najmniej
miesiąc,
• powinien być przekazany pracownikowi
w formie pisemnej lub elektronicznej
na tydzień przed rozpoczęciem pracy w
tym okresie,
•pracodawca
nie
ma
obowiązku
sporządzania, jeżeli:
1)rozkład ogólny, zamieszczony w akcie
normatywnym lub obwieszczeniu albo
rozkład określony w umowie o pracę, jest
wystarczająco
szczegółowy,
modyfikacja rozkładu umownego wymaga
zachowania trybu przepisanego dla zmiany
umownych warunków pracy
2)wprowadzono
zadaniowy
system
czasu pracy,
3)na
wniosek
pracownika
wprowadzono rozkład indywidualny w
trybie art.142 lub 150 § 5 kp,
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp
Pracą w godzinach
nadliczbowych jest praca
wykonywana ponad
obowiązujące
pracownika normy
czasu pracy, a także
ponad przedłużony
dobowy wymiar czasu
pracy, wynikający
z obowiązującego
pracownika systemu
i rozkładu czasu pracy
(151 § 1 kp)
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych stanowi naruszenie
podstawowego obowiązku pracownika – dbałości o dobro zakładu pracy
i wykonywania poleceń pracodawcy
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp
• przesłanki :
 konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub
środowiska albo usunięcia awarii (np. pożar, powódź, katastrofa
drogowa, awaria urządzeń),
 szczególne potrzeb pracodawcy,
• pracodawca
nie
może
z
góry
planować
pracy
w godzinach nadliczbowych,
• od pracy w godzinach nadliczbowych należy odróżnić pojęcie
pracy ponadwymiarowej, jako przekraczającej umownie
ustalony dla danego pracownika wymiar czasu pracy, ale
nieprzekraczająca normy dobowej, należy się za nią normalna
stawka wynagrodzenia, dopiero godziny nadliczbowe uprawniają
do dodatku, chyba że inaczej ustalono w umowie,
• norma dobowa jest przekroczona także, gdy pracownik
ponownie rozpoczyna pracę w tej samej dobie
pracowniczej, rozliczenie normy tygodniowej – na koniec
okresu rozliczeniowego,
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp
Ograniczenia mają charakter podmiotowy lub ilościowy:
PODMIOTOWE - dotyczą określonych kategorii
pracowników, szczególnie chronionych, przyjmując formę
zakazów pracy nadliczbowej. Bezwzględny zakaz - kobiety
w ciąży i młodociani. Częściowy zakaz - pracy z powodu
szczególnych potrzeb pracodawcy – pracownicy zatrudnienia
na stanowiskach z przekroczeniami najwyższych
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia. Zakaz względny - może być
uchylony decyzją zainteresowanego lub innego podmiotu –
osoby opiekujące się dzieckiem do ukończenia 4.
roku życia, osoby niepełnosprawne, z wyjątkiem
zatrudnionych przy pilnowaniu
Przepisy nie ograniczają
liczby godzin
nadliczbowych w
związku z koniecznością
prowadzenia akcji
ratowniczej albo
usunięcia awarii
ILOŚCIOWE – limitowanie w rozliczeniu rocznym,
dobowym i tygodniowym. Liczba godzin nadliczbowych
przepracowanych w roku kalendarzowym w związku ze
szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć
150 godzin. Prace w godzinach nadliczbowych ogranicza
także uprawnienie pracownika do wypoczynku
dobowego
i tygodniowego oraz treść art. 131 kp
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp

z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne
wynagrodzenie (tj. wynagrodzenie otrzymywane przez
pracownika stale i systematycznie - zarówno wynagrodzenie
zasadnicze jak i dodatkowe składniki o charakterze stałym),

wyjątkowy
(nadliczbowy)
odwzajemnia rekompensata:

pieniężny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% lub
50%,

czas wolny udzielany bez wniosku pracownika
w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych
godzin nadliczbowych,

czas wolny udzielany na wniosek pracownika
w wymiarze odpowiadającym liczbie przepracowanych godzin
nadliczbowych,
charakter
pracy
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp

zarówno w przypadku z przekroczenia normy dobowej lub
przedłużonego
dobowego
wymiaru
czasu
pracy,
jak
i przekroczenia normy tygodniowej w okresie rozliczeniowym,
pracodawca może udzielić czasu wolnego:

na pisemny wniosek pracownika- w wymiarze równym czasowi
nadliczbowo przepracowanemu,

z własnej inicjatywy- w wymiarze o połowę wyższym niż czas
przepracowany nadliczbowo,

pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od
pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień
wolny
od
pracy
udzielony
do
końca
okresu
rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym, pracodawca
oddaje pracownikowi cały dzień wolny niezależnie od liczby
godzin, jakie pracownik przepracował w dniu wolnym,
ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2015, poz. 90)
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp

100 % dodatek do wynagrodzenia przysługuje za pracę w
godzinach nadliczbowych przypadających:

w nocy,

w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w
niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy,

za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu
przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie
nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które
przysługuje prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowej
normy,

50 % dodatek do wynagrodzenia przysługuje za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony
powyżej,
Czas pracy – praca w godzinach
nadliczbowych 151-1516 kp
Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania
dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika
wynikające z jego osobistego zaszeregowania
określonego stawką godzinową lub miesięczną,
a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został
wyodrębniony
przy
określaniu
warunków
wynagradzania - 60 % wynagrodzenia
Dodatkowe
składniki
wynagrodzenia
o charakterze stałym:
dodatki, w szczególności dodatek stażowy, dodatek
funkcyjny, dodatek za pracę w szczególnych
warunkach lub szczególnym charakterze,
premia regulaminowa (o ile ma ona charakter
stały i nie jest zależna od uzyskania określonych
konkretnych osiągnięć w pracy, które nie wynikają
z zadań wykonywanych w godzinach nadliczbowych),
Czas pracy – dyżur 1515 kp

dyżur - pozostawanie przez pracownika na żądanie
pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy w
gotowości do pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie
pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

do czasu pracy zalicza się jedynie czas faktycznego
wykonywania pracy podczas dyżuru, co stanowi wyjątek od
reguły ogólnej (128 kp),

za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu,
pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze
odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości
udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego
osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60%
wynagrodzenia,

dyżur medyczny – osobna regulacja art. 95 ustawy o działalności
leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.
1638 ,ze zm.)
Czas pracy – praca w czasie
szczególnie chronionym

Praca w porze nocnej

pora nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 a 7.00 ustalonych
w tych granicach w regulaminie pracy, pracodawcy, nieobjęci
układem zbiorowym pracy i nieposiadający regulaminu pracy,
informacje o porze nocnej przekazują pracownikom na piśmie
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę,

pracownik ,, pracujący w nocy” - pracownik, którego rozkład
czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w
porze nocnej ustalonej w układzie zbiorowym, regulaminie pracy czy
w obwieszczeniu lub który w okresie rozliczeniowym pracuje w nocy
co najmniej przez 1/4 obowiązującego go czasu pracy (1517 § 2-4 kp),

zakazy pracy w porze nocnej (zbieżne z zakazami pracy
nadliczbowej),

dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, którego
ustawowa wysokość odpowiada 20% stawki wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę (1518 kp), dla pracowników
wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy
dodatek może być zastąpiony ryczałtem,
Czas pracy – praca w czasie
szczególnie chronionym

Praca w niedziele i święta

za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między
godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu,
chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina,

zasada niedopuszczalności pracy w niedziele i święta,
enumeratywne wyjątki od tej zasady art. 1519a i 15110 kp,

pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca
jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych
poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a w razie
niemożności jego wykorzystania w tym okresie - do końca okresu
rozliczeniowego, w którym wystąpiła robocza niedziela,
za pracę w święto - do końca okresu rozliczeniowego,

w przypadku nieudzielenia dnia wolnego, pracownikowi przysługuje
za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto dodatek do
wynagrodzenia
wynoszący
100%
wynagrodzenia
wynikającego z osobistego zaszeregowania,
Download