ZARZADZENIE NR152 Regulanin pracy

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 152
Burmistrza Grodziska Maz
z dnia 19 maja 2008r
REGULAMIN PRACY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim zwany dalej
Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki pracowników i pracodawcy.
§2.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Burmistrzu , należy przez to rozumieć Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w
Grodzisku Mazowieckim.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o wydziałach i naczelnikach wydziałów, należy przez to
rozumieć także samodzielne stanowiska i ich koordynatorów , a także inne komórki
organizacyjne Urzędu i ich kierowników wyszczególnione w regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Urząd
reprezentowany przez Burmistrza lub upoważnioną przez niego osobę.
§3.
Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Urzędu bez względu na sposób
nawiązania stosunku pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko.
§4.
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem,
a oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią włączane jest do akt osobowych
pracownika.
II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI PRACODAWCY
§5.
Pracodawca ma obowiązek w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
4) przeciwdziałać mobbingowi,
5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwiać pracownikom w miarę możliwości podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich
pracy,
10) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników,
11) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
12) informować pracowników o ryzyku zawodowym zwianym z wykonywaną przez
nich pracą.
3)
§6.
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1) korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników,
2) zmiany zakresu obowiązków pracowników jeśli wymaga tego dobro Pracodawcy a nie
stoją na przeszkodzie postanowienia umowy o pracę i przepisy prawa,
3) wydawania pracownikom poleceń dotyczących pracy, niesprzecznych z umową o
pracę i przepisami prawa pracy.
III. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW
§7.
Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi
kwalifikacjami,
2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia,
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, podczas urlopów oraz po zakończeniu czasu
pracy w dni robocze,
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania
jednakowych obowiązków,
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż,
Pracownicy są w szczególności zobowiązani do:
1) przestrzegania ustalonego porządku i czasu pracy w Urzędzie,
2) przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
3) dbania o dobro Urzędu, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę,
4) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie obowiązującego prawa,
5) zachowania właściwego stosunku do przełożonych, współpracowników i interesantów
zgodnie z zasadami współżycia społecznego i kultury osobistej,
6) sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz stosowania się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o
pracę,
7) przestrzegania obowiązujących zasad i procedur obiegu dokumentów w Urzędzie,
8) noszenia na terenie Urzędu w czasie pracy identyfikatora wg ustalonego wzoru,
Pracownikom zabrania się:
1) spożywania na terenie Urzędu napojów alkoholowych, zażywania środków
odurzających oraz przebywania na terenie Urzędu pod wpływem tych środków,
2) palenia tytoniu na terenie Urzędu, oprócz miejsc do tego wyznaczonych,
3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego miejsca pracy,
4) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do
czynności nie związanych z wykonywaną pracą.
IV. CZAS PRACY, WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE URZĘDU,
EWIDENCJA OBECNOŚCI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§8
Czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40
godzin na tydzień w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Dla pracowników, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pomocniczych i obsługi oraz pracowników Straży Miejskiej ustala się następujący
rozkład czasu pracy:
poniedziałek i czwartek od godz. 9,00 do godz. 17,00
wtorek, środa i piątek od godz.8,00 do godz. 16,00,
Sobota jest dniem wolnym od pracy , wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy.
Ze względu na specyfikę pracy na stanowisku Kierownika USC i Zastępcy
Kierownika USC, w sytuacji pracy w sobotę, dzień wolny od pracy wynikający z
pięciodniowego tygodnia pracy na każdy okres rozliczeniowy ustala Kierownik USC
na początku okresu rozliczeniowego i informację o tym przekazuje do Wydziału
Organizacyjnego.
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi rozkład
czasu pracy ustala naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Dla pracowników Straży Miejskiej rozkład czasu pracy ustala Komendant Straży
Miejskiej.
Burmistrz może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika ustalić
pracownikowi indywidualny czas pracy.
Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny 22,00 do godziny 6,00.
Przez pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6,00
w tym dniu a godziną 6,00 w następnym dniu.
§9
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w
zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracowników na wykonywanie
obowiązków służbowych.
3. Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma
prawo do przerwy trwającej 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy.
4. Przerwa, o której mowa w ust. 3 nie może zakłócać normalnego toku pracy.
§10
1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy wynikające z
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w
godzinach nadliczbowych. Praca ta jest dopuszczalna w razie:
-konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
-szczególnych potrzeb pracodawcy.
2. Pracownicy mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych jedynie na pisemne
zezwolenie Burmistrza.
3. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje czas
wolny lub wynagrodzenie.
4. Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika może być udzielony
czas wolny wg zasady "godzina za godzinę".
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 przechowywane są łącznie z kartą ewidencji czasu
pracy pracownika.
6. Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w zamian
za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50% większym niż wynosił czas
pracy w godzinach nadliczbowych.
7. Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust 4 i 6 odbywa się do końca
danego okresu rozliczeniowego.
8. Pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania czasu pracy.
9. Pracownicy zarządzający zakładem pracy tj. Burmistrz, Z-cy Burmistrza, Sekretarz
oraz Skarbnik Gminy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych
wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa
do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z
zastrzeżeniem ust.10.
10. Naczelnikom wydziałów za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w
niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w
godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego
dnia wolnego od pracy.
§11
1. Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania pracy i potwierdzenia
swojej obecności oraz zakończenia pracy za pomocą zbliżeniowej karty magnetycznej
w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy, lub, za zgodą Burmistrza,
podpisem na liście obecności.
2. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że
pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.
3. Potwierdzanie obecności za innych pracowników przy użyciu ich karty magnetycznej,
lub z łożenie za nich podpisu, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
uzasadniające zastosowanie sankcji, z rozwianiem umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika włącznie.
IV. PORZĄDEK PRACY
§12.
Pracownik jest zobowiązany nosić na terenie Urzędu identyfikator z zdjęciem i
napisem: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, nazwą wydziału, , imieniem i
nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem.
§13
1. Wyjście w czasie pracy poza teren Urzędu może nastąpić za zgodą bezpośredniego
przełożonego.
2. Wszelkie wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe, jak i prywatne, po uzyskaniu
zgody przełożonego odnotowywane są w Rejestrach wyjść służbowych i prywatnych,
które znajdują się na Sali Obsługi Mieszkańca w punkcie Informacji oraz w
elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy.
3. Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne pracownik jest zobowiązany
odpracować . Czas odpracowania przez pracownika zwolnienia nie stanowi pracy w
godzinach nadliczbowych.
§14
1. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje
stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pieczęcie, narzędzia, sprzęt i
dokumenty.
2. Pracownik opuszczający pomieszczenia pracy jako ostatni zobowiązany jest do:
-zabezpieczenia swojego stanowiska pracy,
-sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, gazowych i
wodociągowych,
-zamknięcia okien i drzwi,
-przekazania kluczy od pomieszczenia, w którym pracuje, osobie sprawującej nad
nimi nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w Urzędzie.
3. Przebywanie pracownika na terenie Urzędu poza godzinami pracy może nastąpić w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza.
§15
1. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika.
2. Ewidencję tę udostępnia się pracownikowi na jego żądanie.
§16
Pracownikom zabrania się:
spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych,
palenia tytoniu na terenie zakładu, z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego,
opuszczania w czasie pracy , bez zgody bezpośredniego przełożonego miejsca pracy,
wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy
niebędących własnością pracownika,
5. wykorzystania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy niezgodnie z
przeznaczeniem - do czynności nie związanych z wykonywaną pracą.
1.
2.
3.
4.
V. NIEOBECNOŚCI I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY
§17
1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub
możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej
nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w trzecim
dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście przez
inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą
pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla
pocztowego.
3. Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające
stawienie się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
-zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z
przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
-decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z
przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
-imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji
rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję - w charakterze
strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające
adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
-oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach
nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8
godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
4. W razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 3,
pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając w ciągu 7 dni
stosowny dokument.
§18
W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do
Sekretarza Gminy, celem usprawiedliwienia spóźnienia. Niezależnie od powyższego
pracownik składa pracodawcy pisemne usprawiedliwienie, w którym wyjaśnia
przyczyny spóźnienia.
§19
Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie
polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej prze pracodawcę.
§20
1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia w wymiarze:
-2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy,
-1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1 udzielane są w dniach następujących po zdarzeniu
uzasadniającym ich udzielanie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia.
3. Po wykorzystaniu zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić odpis skrócony
aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia.
VI. URLOPY WYPOCZYNKOWE
§21
1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2. Urlopy udzielane są w terminie zaproponowanym przez pracownika i
zaakceptowanym przez pracodawcę, zgodnie ze sporządzonym planem urlopów.
3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma
obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału
następnego roku kalendarzowego.
4. Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna
część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do
których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy
przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu
wypoczynkowego.
5. Każdy pracownik przed rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek o urlop
wypoczynkowy.
6. Wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 2 podpisuje bezpośredni przełożony
zgodnie z schematem organizacyjnym Urzędu.
7. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów
wypoczynkowych odpowiada bezpośredni przełożony.
§22
W celu wykorzystania urlopu na żądanie, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu bezpośredniemu przełożonemu.
§23
1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien
wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z
tego urlopu.
2. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego.
3. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny może być udzielony w
terminie wskazanym przez pracownika, jeżeli jest to spowodowane szczególnymi
sytuacjami życiowymi.
VII. OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
§24
1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika bądź
osoby przez niego upoważnionej na piśmie.
2. Wynagrodzenie może być także wypłacane przelewem na konto bankowe pracownika
po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
3. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, dnia 26 każdego miesiąca.
4. Wypłata za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku za pracę w porze nocnej
następuje 5 następnego miesiąca kalendarzowego.
5. Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
6. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
§25
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§26
1. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP:
-Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakładzie.
-Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
-organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
-Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy.
-Wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie.
-Kontrolować wykonanie tych poleceń.
-Zagwarantować profilaktyczną ochronę zdrowia.
-Przeszkolić pracowników w zakresie bhp.
-Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.
§27
1. Przed dopuszczeniem do pracy: pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne
badania lekarskie.
2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na kontrolne i okresowe badania
lekarskie zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony
przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
§28
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego
pracownika. W szczególności pracownik zobowiązany jest:
-przestrzegać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego
zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
-wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych
w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,
-dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w
miejscu pracy,
-używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,
-poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym, oraz innym
zleconym badaniom lekarskim,
-brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy,
-współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I DYSCYPLINARNA
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
§29
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy,
przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
-karę upomnienia,
2.
3.
4.
5.
-karę nagany.
Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje
się:
-złe i niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn,
a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze
stosunku pracy;
-nieusprawiedliwione nieprzybycie lub powtarzające się nieusprawiedliwione
spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia;
-stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w
czasie lub miejscu pracy;
-zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy;
-niewykonywanie poleceń przełożonych;
-niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i petentów;
-nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, przeciwpożarowych,
opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy stosuje się kary przewidziane
w Kodeksie pracy.
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
Pracodawca zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma o ukaraniu składa
się do akt osobowych pracownika.
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może
w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu
lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.
XI. Postanowienia końcowe
§30
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się w szczególności
przepisy:
1. Ustawy o pracownikach samorządowych,
2. Kodeksu pracy.
§31
1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do
wiadomości pracownikom.
2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
3. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym
trybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.
4. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia.
Download