„Systemy bezpieczeństwa i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu

advertisement
„Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy”
5-6 października 2011,
Hotel Wodnik, Słok/k Bełchatowa
Formularz zgłoszenia uczestnika
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać faksem: (022) 672 95 89, lub e-mailem: [email protected]
Dokładny adres ......................................................
......................................................
......................................................
Nazwa firmy .....................................................
Zgłaszam uczestnictwo ………. osób.
zamawiam dyplom
Imię i nazwisko
Stanowisko
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
5 ………………………………………
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
………………………………………
Faks (wraz z numerem kierunkowym)
Telefon (wraz z numerem kierunkowym)
E-mail
□
□
□
□
□
Numer NIP
Koszt udziału 1 osoby w dwudniowym Forum Technologii w Energetyce – 5-6.10.2011:
□ Do 31 lipca 2011 roku*
□ 790 PLN netto + VAT
□ Do 31 sierpnia 2011 roku*
□ 890 PLN netto + VAT
□ Od 1 września 2011 roku*
□ 1090 PLN netto + VAT
□ Zgłaszam udział w Business Party w dniu 5.10.2011
Koszt udziału 1 osoby w jednym dniu Forum Technologii w Energetyce (5.10 lub 6.10 2011)
□ Do 31 lipca 2011 roku*
□ 490 PLN netto + VAT
□ Do 31 sierpnia 2011 roku*
□ 590 PLN netto + VAT
□ Od 1 września 2011 roku*
□ 790 PLN netto + VAT
Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem „Forum technologii w energetyce” zamieszczonym na stronie www.scc.com.pl i
www.powermeetings.pl i go akceptuję. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.
Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych firmy SC Consulting oraz jej partnerów
handlowych i były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu oraz uaktualniania umieszczonych danych.
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę SC Consulting oraz jej partnerów handlowych
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.)
Zgłaszam zainteresowanie następującymi tematami wykładów:
Produkcja, dystrybucja, logistyka
Spalanie/współspalania biomasy
□ Dostępność oraz sposoby pozyskiwania biomasy
□ Uprawa roślin energetycznych
□ Źródła biomasy w Polsce i na świecie
□ Rynek podaży i popytu w Polsce i Europie
□ Logistyka pozyskiwania, magazynowania, transportu biomasy
□ Ryzyka związane z magazynowaniem biomasy
□ Prawne aspekty zabezpieczania dostaw biomasy do produkcji
energii
□ zagrożenia wybuchem towarzyszące spalaniu/współspalaniu
□ klasyfikacja stref wybuchu
□ aspekty efektywności spalania biomasy
Kotły i instalacje do spalania/współspalania biomasy
□ Przygotowanie instalacji paliwowej elektroni/elektrociepłowni
do produkcji energii z biomasy
□ Kotły biomasowe dużych i średnich mocy
□ Inwestycja w blok do spalania biomasy
□ Konwersja kotłów pyłowych na kotły ze złożem fluidalnym
□ Konserwacja, eksploatacja
□ Biomasa - metody ich energetycznego wykorzystania
□ Klasyfikacja technologii
i układów współspalania
□ Przykłady działających instalacji
□ Efektywność energetyczna
□ Aspekty środowiskowe
□ Efekty uboczne spalania/współspalania biomasy
□ Ocena możliwości realizacji celu emisji CO2 dla Polski w aspekcie
przewidywanej podaży biomasy dla celów energetycznych
□ Realne ograniczenia emisji CO2, NOx, SO2
□ Aspekty efektywności spalania biomasy
(powyższa deklaracja dotycząca wyboru tematów nie stanowi ostatecznego zobowiązania uczestnika, ma jedynie na celu umożliwić organizatorom odpowiedni
dobór zakresu merytorycznego wykładów oraz sal wykładowych)
Data, pieczęć i podpis ...............................................................
* podane daty oznaczają terminy zapłaty za udział w Forum
Download