Cz. 2 Zasada tolerancji Shelforda. Eurybionty i stenobionty

advertisement
Cz. 2
Zasada tolerancji Shelforda. Eurybionty i stenobionty. Reakcja organizmu na różne
zakresy działania czynnika środowiskowego (np. temperatury czy zasolenia).
Wpływ temperatury na organizm. Endotermy i ektotermy – definicja i przykłady.
Przykłady skrajnych zakresów tolerancji na temperaturę. Wpływ zasolenia na
organizm i na występowanie wybranych gatunków. Wielkość zasolenia wód
Bałtyku, a przeciętne zasolenie wód oceanicznych. Rośliny halofilne. Czym jest
odczyn (pH)? Rośliny kwasolubne i zasadolubne (przykłady). Współzależność
działania czynników środowiska – temperatura odczuwalna.
Prawo minimum Liebiga. Przykłady zasobów, które ograniczają wzrost populacji u
różnych gatunków. Nisza ekologiczna. Zasada Gausego. Nisza potencjalna a nisza
realizowana.
Osobnik i populacja. Problemy ze zdefiniowaniem osobnika. Pojęcie klonu.
Liczebność, zagęszczenie populacji, rozrodczość i wskaźnik śmiertelności. Czynniki
wpływające na liczebność populacji. Wzrost populacji. Krzywa logistyczna
(równanie), krzywa wykładnicza. Wewnętrzne tempo wzrostu r, pojemność
środowiska K, czynnik zależny od zagęszczenia, opór środowiska. Strategia r i K –
wyjaśnienie i przykłady. Krzywe przeżywania (3 typy).
Ślad ekologiczny – co to jest, w jakich jednostkach się wyraża, przykłady.
Biocenoza, biotop, ekosystem. Producenci, konsumenci, destruenci
(mikrokonsumenci). Obieg azotu w biosferze. Łańcuch spasania i detrytusowy, sieć
troficzna, przykłady. Produkcja a stan biomasy. Przepływ energii przez ekosystem,
produkcja pierwotna brutto i netto, produkcja wtórna, energia nie zużyta, energia
nie zasymilowana. Dwukanałowy przepływ energii i stan biomasy w ekosystemie
lądowym i wodnym. Piramidy ekologiczne (biomasy, liczebności i energii porównanie).
Pojęcie biomu, przykłady biomów. Produkcja pierwotna różnych ekosystemów
lądowych i morskich – porównanie. Porównanie produkcji na ladach i w morzach.
Czynniki ograniczające produkcję w oceanach. Strefy upwellingów - znaczenie.
Fotosynteza C4 – ogólna charakterystyka i przykłady roślin C4.
Co to są protisty? 5 supergrup eukariontów – krótka charakterystyka i przykłady
organizmów.
Charakterystyka okrzemek, przykłady, znaczenie w biosferze i dla człowieka.
Charakterystyka brunatnic, przykłady, znaczenie w biosferze i dla człowieka.
Cryptosporidium – cykl życiowy, znaczenie sanitarne).
Giardia – cykl życiowy i znaczenie epidemiologiczne.
Ochrona przyrody – konserwatorska i oparta na idei zrównoważonego rozwoju.
Różnorodność biologiczna – jak ją rozumieć, jakie ma znaczenie i od czego zależy.
Model ochrony bioróżnorodności – „góra lodowa”. Liczba gatunków eukariontów w
biosferze (orientacyjnie) i względny udział najważniejszych grup organizmów.
Liczba gatunków najważniejszych grup organizmów w Polsce (orientacyjnie, tylko
najważniejsze grupy). Co to jest IUCN? Kategorie zagrożenia gatunków wg IUCN,
przykłady gatunków zwierzęcych i roślinnych. Co to jest czerwona księga
gatunków? Gatunki inwazyjne, przykłady roślin i zwierząt.
Formy ochrony przyrody w Polsce (obszarowe i indywidualne): wymienić
wszystkie, każdą scharakteryzować i podać przykłady. Wymienić wszystkie polskie
parki narodowe. Co znajduje się w nowym logo Karkonoskiego Parku Narodowego?
Co to są rezerwaty biosfery, wymienić polskie rezerwaty biosfery. Co oznacza skrót
MαB?
Podać przykłady priorytetowych gatunków i siedlisk dla Natura 2000. Co to jest
ochrona czynna i bierna? Co to jest ochrona gatunkowa ścisła i częściowa?
Download