Biologia rozwoju organizmów

advertisement
Biologia rozwoju organizmów
Osoby prowadzące przedmiot: dr Heliodor Wierzbicki, dr Wojciech Kruszyński
Tematyka wykładów (15 x 45 min.)
Nr
wykładu
1.
Mechanizmy rozwoju organizmów: performacja, pangeneza, epigeneza.
2.
c.d. mechanizmy rozwoju organizmów: teorie ciągłości plazmy płciowej.
3.
Główne etapy rozwoju wybranych grup organizmów: bruzdkowanie,
blastulacja.
c.d. główne etapy rozwoju wybranych grup organizmów: gastrulacja,
powstawanie warstw zarodkowych, błon płodowych i łożyska.
Podstawowe mechanizmy różnicowania się komórek organizmu: embriogeneza
regulacyjna i zjawiska ją kontrolujące.
c.d. podstawowe mechanizmy różnicowania się komórek organizmu:
embriogeneza mozaikowa; rola cytoplazmy i determinantów w przebiegu tego
procesu różnicowania.
Genetyczna kontrola morfogenezy: rola i działanie genów polarności i genów
homeotycznych oraz mechanizmy kontroli ich ekspresji.
c.d. genetyczna kontrola morfogenezy: działanie kaskad regulacyjnych w
poszczególnych etapach rozwoju zarodków, rodzaje i funkcje innych
determinantów morfogenezy, ruchy morfogenetyczne.
Ekspresja genomu zarodkowego: pochodzenie mRNA, mechanizmy
aktywowania genów zarodka w trakcie embriogenezy.
Organogeneza i mechanizmy jej kontroli: zjawisko i rodzaje indukcji, tkanki
indukcyjne i kompetentne.
c.d. organogeneza i mechanizmy jej kontroli: czynniki indukcji, zanik zdolności
regulacyjnych, powstawanie obszarów zdeterminowanych, synteza białek
specyficznych dla tkanek.
Regeneracja komórek, tkanek i narządów: odróżnicowanie się komórek,
predeterminacja, regeneracja kompensacyjna.
Genetyczne aspekty starzenia się organizmu: programowana śmierć komórek,
hipotetyczne mechanizmy starzenia się organizmów.
Genetyka zachowania: dziedziczenie inteligencji i niektórych cech osobowości,
różnice zachowań pomiędzy płciami.
Genetyczna kontrola rozwoju organizmu a ewolucja: mechanizmy ewolucji,
ewolucja chromosomów, badanie DNA pochodzącego ze szczątków
organizmów, teorie powstawania współczesnych ras.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Temat
Zalecane podręczniki:
- Le Moigne A. (1999). Biologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Rodkiewicz B. (1998). Biologia rozwoju w zarysie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Jura Cz., Krzanowska H., Rzehak K. (1985). Podstawy embriologii zwierząt. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
- Twyman R.M. (2003). Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe
PWN.
1
Download