1. Biologia – nauka o życiu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie

advertisement
1. Biologia – nauka o życiu
Zadanie 1
Do opisów dziedzin biologii dobierz nazwy tych dziedzin.
Opis nauki
Dziedzina biologii
1. Zajmuje się budową tkanek.
A
B
C
D
E
2. Zajmuje się dziedziczeniem cech i zmiennością
organizmów.
A
B
C
D
E
3. Zajmuje się budową i funkcjonowaniem
komórek.
A
B
C
D
E
4. Zajmuje się budową wewnętrzną organizmów.
A
B
C
D
E
5. Zajmuje się rozwojem zarodkowym roślin i zwierząt.
A
B
C
D
E
A. cytologia
B. histologia
D. genetyka
C. anatomia
E. embriologia
Zadanie 2
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Wszystkie istoty żywe
A. mają ciało zbudowane z tkanek.
B. mają ciało zbudowane z komórek, odżywiają się i oddychają.
C. mają budowę komórkową, są samożywne i wykonują ruchy.
D. mają ciało zbudowane z tkanek, odżywiają się, oddychają i wykonują ruchy.
Zadanie 3
Rozpoznaj i podpisz komórkę przedstawioną na ilustracji oraz podpisz zaznaczone organelle.
A
B
……………………………………………………..
Zadanie 4
Zaznacz nazwę organelli, której dotyczy opis.
To struktura z dwiema błonami, w której odbywa się oddychanie wewnątrzkomórkowe – uwalnianie z
pokarmu energii potrzebnej komórkom.
A. Chloroplast.
B. Mitochondrium.
C. Jądro komórkowe.
D. Wodniczka.
Zadanie 5
Uzupełnij tabelę, wpisując znak „+”, jeśli organella występuje w danej komórce, lub znak „–”, gdy jej brak.
Komórka
bakteryjna
Komórka
zwierzęca
Wodniczka
Mitochondrium
Jądro komórkowe
Ściana komórkowa
Błona komórkowa
Rybosomy
Zadanie 6
Zaznacz punkt dotyczący zadań systematyki.
A. Badanie budowy zewnętrznej i sposobów rozmnażania się organizmów.
B. Szukanie pokrewieństwa między roślinami a zwierzętami.
C. Nadawanie nazw oraz określanie środowisk życia organizmów jednokomórkowych.
D. Opisywanie organizmów, nadawanie im nazw, podział organizmów na grupy oraz szukanie
pokrewieństwa między nimi.
Zadanie 7
Podane stwierdzenia dotyczą klasyfikacji organizmów.
Oceń ich prawdziwość, zaznaczając literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe).
Podstawową jednostką klasyfikacji jest gatunek.
Naturalny system klasyfikacji opiera się na podobieństwie budowy
zewnętrznej organizmów.
Wyróżniamy 4 królestwa organizmów: rośliny, zwierzęta, grzyby i
bakterie.
Królestwo jest mniejszą jednostką niż gatunek.
P
F
P
F
P
F
P
F
Zadanie 8
Ponumeruj poniższe zdania, tak aby powstała instrukcja przygotowania prostego preparatu
mikroskopowego.
Umieść obiekt w kropli wody na szkiełku podstawowym.
Przykryj preparat szkiełkiem nakrywkowym.
Wypreparuj igłą preparacyjną i pęsetą obiekt, który chcesz obejrzeć pod mikroskopem.
Zakraplaczem nanieś kroplę wody na środek szkiełka podstawowego.
Zadanie 9
Określ rodzaj komórki przedstawionej na rysunku, a następnie wpisz
w kwadraty litery odpowiadające funkcjom zaznaczonych na
rysunku struktur komórki.
A) Utrzymuje odpowiedni stan
uwodnienia komórki; w płynie, który
ją wypełnia, mogą znajdować się
substancje zapasowe, barwniki i
produkty przemiany materii.
B) Zawiera kwasy nukleinowe; kieruje
wszystkimi czynnościami życiowymi
komórki.
C) Otacza komórkę; jest zbudowana
głównie z celulozy; nadaje sztywność
komórkom, ochrania je przed
parowaniem, przed czynnikami
chorobotwórczymi
i uszkodzeniami mechanicznymi.
D) Zawiera zielony barwnik – chlorofil;
jest miejscem przebiegu fotosyntezy.
Jest to komórka
....................................
.
Zadanie 10
Poniżej wymieniono charakterystyczne cechy przedstawicieli pięciu królestw
organizmów. Wpisz oznaczenia literowe tych cech w odpowiednie rubryki
tabeli.
UWAGA: Niektóre cechy mogą dotyczyć kilku królestw.
Bezjądrowe
Protisty
Grzyby
Rośliny
Zwierzęta
A) organizmy wielokomórkowe
cudzożywne
B) organizmy jednokomórkowe
C) organizmy
D) komórka z jądrem
samożywne
E) komórka bez jądra
F) organizmy
Zadanie 11
Na rysunkach przedstawiono przebieg doświadczenia, za pomocą którego
sprawdzano, czy drożdże podczas fermentacji alkoholowej wydzielają
dwutlenek węgla.
Podaj numer zestawu, który był próbą badawczą.
zestaw 1
Próbą badawczą był zestaw
zestaw 2
................................
.
Download