środki ochrony roślin a ochrona zdrowia ludzi i środowiska

advertisement
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
A OCHRONA ZDROWIA LUDZI
I ŚRODOWISKA
DARIUSZ PLISZKA
WIORIN W BYDGOSZCZY
POTRZEBA STOSOWANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
• 65 tys. gatunków organizmów szkodliwych na
świecie, w tym w Polce 2 tys.
• Wg raportu FAO – 2009 r. produkcja żywności w
nadchodzącym 50 – leciu musi wzrosnąć o 70 %
• 2000 r. – 6,115 mld. ludzi – 0,26 ha / osobę
• 2050 r. – 9,149 mld ludzi – 0,16 ha / osobę
• Straty w plonach w wyniku działania organizmów
szkodliwych średnio 15 – 20%, niekiedy do 50 – 80%
ROZWÓJ OCHRONY ROŚLIN PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ
•
•
•
•
Wiek pestycydów
Era optymizmu – lata 1946 – 1962
Era zwątpienia – lata 1962 – 1976
Era integrowania metod – od 1976 r.
TOKSYCZNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
LD 50
•
•
•
•
bardzo toksyczne
< 25
toksyczne
25 < LD50 < 200
szkodliwe
200 < LD50 < 2000
pozostałe
> 2000 mg/kg masy ciała
CHLOROWANE WĘGLOWODORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Chlordan
DDT
Heptachlor
Heksachlorobenzon
Lindan
Mirex
Toksafen
Endosulfan
Związek
LD 50
(mg/kg)
Trwałość
(lata)
100
4-30
Aldryna
40-60
1-6
Dieldryna
40-60
5-25
Heptachlor
70-135
3-5
DDT
• Związki fosforoorganiczne (malation, paration,
chlorpiryfos, diazinon)
• Karbaminiany (aldikarb, karbaryl, pirymikarb)
• Pyretroidy (pyretryna)
• Chlorowane kwasy fenoksykarboksylowe – 2,4 D, MCPA
• Triazyny (atrazyna, symazyna)
• Herbicydy - chloroacetanilidy (alachlor)
• Herbicydy dipirydyliowe (parakwat, dikwat)
• Fungicydy nieorganiczne (wodorotlenek i siarczan
miedzi)
• Fungicydy organiczne (chlorotalonil, maneb, zineb)
UJEMNE EFEKTY POWSZECHNEGO STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
• rozwój ras odpornych: szkodników, patogenów i chwastów
• wyniszczenie organizmów pożytecznych – rozchwianie stanu
równowagi między szkodnikami a ich naturalnymi wrogami
• spowodowanie problemu tzw. patogenów wtórnych
• zanieczyszczenie środowiska - przenikanie do gleby i
zbiorników wodnych
• zagrożenie dla wykonawców zabiegów, wskutek wysokiej
toksyczności środków i nieprzestrzegania przepisów bhp
• zagrożenie dla konsumentów poprzez powstawanie
pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych
• problemy z bezpiecznym składowaniem nie zużytych ,
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po
tych środkach
NOWOCZESNY PESTYCYD
• Skuteczność - duża toksyczność w stosunku do organizmów
zwalczanych
• Niska toksyczność dla człowieka
• Selektywność – mała toksyczność w stosunku do organizmów
nie będących przedmiotem zwalczania
• Trwałość - tak aby środek mógł spełnić swoje zadanie
• Biodegradacja – brak kumulacji w środowisku
• Nie powodujący odporności organizmów szkodliwych
PRZEPISY PRAWNE
Ustawa z 1995 r. o ochronie roślin uprawnych
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Art. 1 Ustawa reguluje sprawy:
1) ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi;
2) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz
substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony
roślin;
3) zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka,
zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w
wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin;
DYREKTYWA RADY 91/414
DOTYCZĄCA WPROWADZANIA DO OBROTU
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
„OCHRONA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA
MA PIERWSZEŃSTWO PRZED POPRAWĄ POZIOMU
PRODUKCJI ROLNICZEJ”
PRZEGLĄD SUBSTANCJI AKTYWNYCH W UE
(1993 – 2009)
• 1000 substancji aktywnych
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
KLASYFIKACJA WG TOKSYCZNOŚCI DLA LUDZI
(STAN NA 01.10.2012 R)
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
KLASYFIKACJA WG TOKSYCZNOŚCI DLA ORGANIZMÓW WODNYCH
(STANU NA 01.10.2012 R)
DYREKTYWA 2009/128/WE Z DNIA 21.X.2009 USTANAWIAJĄCA RAMY
WSPÓLNOTOWEGO DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO
STOSOWANIA PESTYCYDÓW
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze
stosowaniem środków ochrony roślin
na lata 2013 - 2017
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
• Działania realizowane w obszarze obrotu środków
ochrony roślin
• Wprowadzenie zmian w systemie dopuszczania środków
ochrony roślin do obrotu
• Prowadzenie systemu badań skuteczności środków ochrony
roślin
• Organizacja systemu szkoleń dla sprzedawców środków
ochrony roślin
• Prowadzenie kontroli obrotu i konfekcjonowania środków
ochrony roślin
• Prowadzenie systemu odbioru opakowań po środkach
ochrony roślin
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
• Działania realizowane w obszarze stosowania
środków ochrony roślin
• Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony
roślin oraz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
• Organizacja systemu szkoleń dla osób stosujących środki
ochrony roślin
• Prowadzenie systemu okresowych badań opryskiwaczy
• Prowadzenie kontroli stosowania środków ochrony roślin
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
• Gromadzenie danych statystycznych związanych ze
stosowaniem środków ochrony roślin
• Prowadzenie badań statystycznych sprzedaży środków
ochrony roślin
• Prowadzenie badań statystycznych zużycia środków
ochrony roślin
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
• Gromadzenie i analiza wyników kontroli i
związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin
• Kontrola skażenia żywności pochodzenia roślinnego
środkami ochrony roślin
• Kontrola skażenia pasz środkami ochrony roślin
• Kontrola skażenia żywności pochodzenia zwierzęcego
środkami ochrony roślin
• Monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
• Monitoring wód powierzchniowych, podziemnych i osadów
dennych
Download