Załącznik 1 Scenariusz lekcji (załącznik_1_scenariusz_le

advertisement
Scenariusz “Odwrócona lekcja” (formatka)
Klasa i etap
edukacyjny
:
KL II liceum ogólnokształcącego
lekcja geografii
Przedmiot/
rodzaj
zajęć:
Temat
lekcji:
Powiązanie
z
wcześniejs
zą wiedzą:
Cel
lekcji
(wyrażony w
języku
ucznia):
Pytanie
kluczowe/
badawcze/
problemow
e:
Materiały
dla ucznia
(źródła do
zapoznania
się w
domu):
Właściwości wód wszechoceanu.
Zróżnicowanie klimatu na kuli ziemskiej (zróżnicowanie temperatury powietrza
i opadów).
Obieg wody w przyrodzie.
Uczeń:
-przedstawia podział wszechoceanu na mapie świata
-wymienia typy mórz i wskazuje przykłady na mapie świata
-opisuje skład chemiczny wody morskiej na podstawie schematu
-opisuje przestrzenne zróżnicowanie zasolenia i termiki wód powierzchniowych
w oceanach
-wyjaśnia przyczyny zróżnicowania zasolenia wody morskiej
-porównuje pionowy rozkład temperatury i zasolenia wybranych mórz
- wymienia przykłady gospodarczego wykorzystania wód oceanicznych
związanego z ich właściwościami takimi jak skład chemiczny i pionowe
zróżnicowanie temperatury.
Dlaczego woda w morzu jest słona?
Dlaczego wody powierzchniowe oceanu różnią się zasoleniem i temperaturą?
W jakich zbiornikach morskich wody są najbardziej, a w jakich najmniej
zasolone i dlaczego tak się dzieje?
Jak zmienia się temperatura wód w układzie pionowym w różnych
szerokościach geograficznych? Jakie są przyczyny tego zróżnicowania?
Podręcznik „Oblicza geografii 1” - temat: oceany i morza str. 139
http://szkolnictwo.pl/test,4,5569,1,Charakterystyka_w%C3%B3d_wszechocean
u
strony 1-14
http://geografia.na6.pl/wody-morskie
http://www.gegra.pl/liceum/Oceany-i-morza-typy-morz/notatka/121/
http://eas.itc.pw.edu.pl/?p=257
Instrukcja
dla ucznia
jak ma
wykorzystać
materiał
proponowan
y przez
nauczyciela
(z podaniem
terminu):
Na podstawie podanych źródeł przygotuj się do lekcji na temat właściwości wód
wszechoceanu.
Przygotuj własną notatkę, w której uwzględnisz zagadnienia :
1. Podział wszechoceanu
2. Typy mórz
3. Skład chemiczny wody morskiej
4. Przestrzenne zróżnicowanie zasolenia i termiki wód oceanicznych
5. Przyczyny zróżnicowania zasolenia wody morskiej
6. Energetyka maretermiczna
Notatkę do pkt. 4 i 5 przygotuj w formie mapy mentalnej (mapy myśli)
Propozycje
zadań/ćwic
zeń do
wykonania
w czasie
lekcji (wraz
z opisem,
czego
uczniowie
nauczą się
dzięki
wykonaniu
tego
ćwiczenia):
Właściwości wody morskiej – karta pracy
Zadanie 1. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono zasolenie przypowierzchniowych wód oceanicznych.
a) Na podstawie wykresu oraz mapy zasolenia wód w podręczniku odczytaj jaka jest
wartość średniego zasolenia wód wszechoceanu, oraz podaj w jakich szerokości ach
geograficznych zasolenie przypowierzchniowych wód oceanicznych jest wyższe od
średniego zasolenia Wszechoceanu.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) Podaj dwie przyczyny większego od średniego zasolenia wód oceanicznych we
wskazanych szer. geogr.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Zadanie 2. (2 pkt)
Morze Bałtyckie i Morze Czerwone są morzami śródziemnymi, różniącymi się
wartością średniego zasolenia wód.
Podaj dwie przyczyny większego średniego zasolenia wód Morza Czerwonego (45
‰)od średniego zasolenia wód Morza Bałtyckiego (7‰).
1. ................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
Zadanie 3 (1 pkt)
Poniżej przedstawiono położenie Morza Białego, którego zatoki charakteryzują się
występowaniem różnic zasolenia
wód w ciągu roku. Ich zasolenie
zimą jest najwyższe. Koniec wiosny
i lato to okres występowania
niższego zasolenia w zatokach
Morza Białego.
Podaj przyczynę zmniejszania się
wiosną zasolenia wód w zatokach
Morza Białego.
……………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 (2pkt)
Schemat
(przekrój)
przedstawia rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego (w ‰) między cieśninami
duńskimi a Zatoką Fińską. Na podstawie analizy przekroju podaj wnioski dotyczące
zróżnicowania zasolenia:
a) wód Morza Bałtyckiego w układzie pionowym,
b) wód przypowierzchniowych Morza Bałtyckiego od cieśnin duńskich do Zatoki
Fińskiej.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................
Zadanie 5 (2pkt)
Na podstawie schematu zmian temperatury wody oceanicznej wraz z głębokością
zapisz trzy wnioski dotyczące zróżnicowania temperatury wody w różnych
szerokościach geograficznych.
Podsumow
anie zajęć
przez
uczniów
(mocne i
słabe
strony):
Ta lekcja przyniosła lepsze efekty, wcześniejsze przygotowanie się do zajęć
ułatwiło nam pracę podczas lekcji, więcej wiadomości zapamiętamy, łatwiej
było nam rozwiązywać zadania.
Minusem jest to, że trzeba poświęcić czas na naukę jeszcze przed zajęciami
Wnioski
nauczyciela
z lekcji (w
jakim
stopniu
udało Ci się
zrealizować
cele):
Założone cele lekcji zostały zrealizowane a praca przebiegała bardzo sprawnie.
Uczniowie byli zaangażowani do pracy, bardzo aktywnie uczestniczyli w
zajęciach, udzielali odpowiedzi na pytania nauczyciela, wyciągali logiczne
wnioski i pracowali w dobrym tempie.
Wskazówki
dla
naśladowc
ów:
Bardzo ważne jest podanie konkretnej instrukcji dla uczniów w fazie
poprzedzającej lekcję. Należy wyjaśnić im na czym polega lekcja odwrócona
oraz podać zakres materiału, zagadnienia i źródła z jakich mają się
przygotować. Proponuję oprócz informacji słownej przesłanie pliku tekstowego
na adresy mailowe lub przekazanie uczniom w formie papierowej.
Materiały
stworzone
na
zajęciach
(wstaw w
opisie):
Uzupełniona karta pracy .
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards