137 Na podstawie map ustal zale˝noÊç zasolenia wód

advertisement
Hydrosfera
Ryc. 4.27. Anomalie pogodowe zwiàzane z El Niño. Pojawienie si´ pràdu El Niño jest
zwiàzane ze zmianami cyrkulacji powietrza nad Oceanem
Spokojnym, które sà konsekwencjà podniesienia si´ temperatury wód powierzchniowych oceanu w strefie
równikowej. Wzrostowi temperatury wód oceanu towarzyszy s∏abni´cie pasatów
po∏udniowo-wschodnich.
Wiatry te w normalnych warunkach (a) przemieszczajà
wody Pràdu Po∏udnioworównikowego na zachód, skàd
zgromadzony nadmiar wód
odp∏ywa Pràdem Równikowym Wstecznym na wschód.
Os∏abni´cie si∏y pasatów,
a wr´cz powstanie wiatrów
zachodnich powoduje, ˝e
ciep∏e wody p∏ynàce z zachodu na wschód docierajà bez
przeszkód do wybrze˝y Ameryki Po∏udniowej i zaczynajà
p∏ynàç wzd∏u˝ jej brzegów na
po∏udnie, jako pràd El Niño (b).
a
b
1
Na podstawie map ustal zale˝noÊç zasolenia wód oceanicznych
od temperatury powietrza i rocznej sumy opadów. Sprawdê, czy potwierdzajà si´ poznane prawid∏owoÊci strefowego zró˝nicowania zasolenia.
Wska˝ obszary, na których zaznacza si´ wp∏yw innych czynników na zasolenie, jak np. dostawa s∏odkich wód rzecznych oraz Êródziemny charakter
morza. OkreÊl charakter zale˝noÊci.
2
Scharakteryzuj ruchy wód oceanicznych. Wska˝ ich przyczyny oraz
konsekwencje przyrodnicze.
3
Na podstawie map w atlasie scharakteryzuj Morze Ba∏tyckie jako jedno
z najs∏odszych mórz Oceanu Atlantyckiego.
4
WyjaÊnij, dlaczego powstaje zjawisko El Niño. Przedstaw bezpoÊrednie
i poÊrednie konsekwencje tego zjawiska.
www.wsip.com.pl
137
Download