miedzynarodowe-prawo-morza

advertisement
2
MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA
prawnych regulujących status prawny i zasady korzystania z
obszarów morskich (państwowych i niepaństwowych) przez jego podmioty, w tym repartycję
uprawnień
jurysdykcyjnych
-normy m-dowego prawa morza obejmują:
a) normy prawa m-dowego publicznego
b) normy krajowe
-jest ono odrębną gałęzią prawa przede wszystkim ze względu na autonomiczny system załatwiania
m-dowych
sporów morskich
-oparty jest on na 2 zasadach:
1) obowiązku załatwiania sporów środkami pokojowymi
2) swobody wyboru środka pokojowego w zależności od okoliczności i przedmiotu normy prawa
m-dowego morza
-zasada zostaje ograniczona ze względu na nieskuteczność niektórych środków
-system załatwiania sporów w UNCLOS tworzy skalę środków pokojowego załatwiania sporów wg
formuły a minori ad maius : uzgodnione środki umów m-dowych/regionalnych i bilateralnych,
koncyliacja
specjalne procedur
podmiotami są:
1) państwa
2) organizacje międzynarodowe
3) terytoria
4) osoby fizyczne/prawne
-osobom fizycznym i osobom prawnym zdolność procesowa przysługuje przed Izbą Sporów Dna
Morskiego przy
najlepiej odzwierciedlają ją zasady m-dowego prawa morza,
które mają charakter zasad ogólnych:
1) zasada suwerenności nad morskim terytorium państwowym czy morskimi obszarami
państwowymi
2) zasada repartycji uprawnień jurysdykcyjnych między państwami nadbrzeżnymi a państwami
trzecimi
3) zasada wykorzystywania obszarów morskich w celach pokojowych
4) zasada wolności morza otwartego/pełnego
5) zasada wolności żeglugi
6) zasada bezpieczeństwa żeglugi morskiej i ochrony życia ludzkiego na morzu
7) zasada ochrony środowiska morskiego
8) zasada wspólnego dziedzictwa ludzkości
62
9) zasada
m-dowe prawo morza posługuje się własną systematyką źródeł
prawa
-obok tradycyjnych źródeł prawa:
1) umowy międzynarodowe 1) ustawy
2) zwyczaj międzynarodowy 2) dekrety
3) zasady ogólne prawa istotną rolę odgrywają 3) rozporządzenia
4) uchwały organów organizacji m-dowych akty jednostronne państw 4) zarządzenia
Prawo międzynarodowe a prawo krajowe
Początki prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne - stosowanie prawa
Kodyfikacja prawa międzynarodowego
Międzynarodowe prawo gospodarcze
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download