Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
DA.3211-29/12
Załacznik nr 2 do SIWZ
KALKULACJA KOSZTÓW
Każdy z Wykonawców Kalkulację kosztów wypełnia w zakresie tylko tych części na które składa
ofertę. Nie wypełnienie Kalkulacji kosztów w zakresie Części na którą Wykonawca składa ofertę
skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie tej Części, jako niezgodność oferty z zapisami treści SIWZ.
Kalkulacja kosztów nie podlega uzupełnieniu.
W zakresie Części 3 należy wypełnić Kalkulację kosztów w zakresie dwóch modułów: I modułu i II
modułu.
W Kalkulacji kosztów należy wypełniać tylko pola białe, pola szare zliczane sa automatycznie.
CZĘŚĆ 1 - Kurs na montera i konserwatora urządzeń energii odnawialnej
Koszty zmienne
Koszty stałe
L.p.
Treść
Wynagrodzenie wykładowcy
Inne wynagrodzenia (np. Obsługa
administracyjna)
Sale wykładowe (własne lub
wynajęte)
Inne koszty stałe (wymienić):
Kwota cena
jednostkowa
Wartość ogółem
PLN
Liczba dni Liczba osób PLN
Suma kosztów stałych
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne
0
Catering
0
Ubezpieczenie uczestników
0
Badania lekarskie
0
Koszt egzaminu
Inne koszty zmienne( wymienić):
0
0
0
Suma kosztów zmiennych
0
Koszty ogółem
0
CZĘŚĆ 2 - Kurs na montera i konserwatora przydomowych oczyszczalni ścieków
Kwota cena
jednostkowa
Wartość ogółem
L.p.
Treść
PLN
Liczba dni Liczba osób PLN
Wynagrodzenie wykładowcy
Koszty stałe
Koszty zmienne
Sale wykładowe (własne lub
wynajęte)
Inne koszty stałe (wymienić):
Suma kosztów stałych
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne
Catering
Ubezpieczenie uczestników
Inne koszty zmienne( wymienić):
0
0
0
0
0
Suma kosztów zmiennych
0
Koszty ogółem
0
Koszty zmienne Koszty stałe
CZĘŚĆ 3 - Kurs na sortowacza surowców wtórnych z modułem wózka widłowego
I moduł - sortowacz surowców wtórnych
Kwota cena
jednostkowa
Wartość ogółem
PLN
Liczba dni Liczba osób PLN
L.p.
Treść
Wynagrodzenie wykładowcy
Inne wynagrodzenia (np. Obsługa
administracyjna)
Sale wykładowe (własne lub
wynajęte)
Inne koszty stałe (wymienić):
Suma kosztów stałych
0
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne
0
Catering
0
Ubezpieczenie uczestników
0
0
Inne koszty zmienne( wymienić):
Suma kosztów zmiennych
0
Koszty ogółem
0
II moduł - operator wózka widłowego
Koszty zmienne
Koszty stałe
L.p.
Treść
Wynagrodzenie wykładowcy
Inne wynagrodzenia (np. Obsługa
administracyjna)
Sale wykładowe (własne lub
wynajęte)
Inne koszty stałe (wymienić):
Suma kosztów stałych
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne
Catering
Ubezpieczenie uczestników
Badania lekarskie
Koszt egzaminu
Kwota cena
jednostkowa
Wartość ogółem
PLN
Liczba dni Liczba osób PLN
0
0
0
0
0
0
Koszty zmie
Inne koszty zmienne( wymienić):
Suma kosztów zmiennych
Koszty ogółem
0
0
0
Koszty zmienne Koszty stałe
CZĘŚĆ 4 - Kurs na specjalistę ds. żywienia, dietetyki i zdrowego stylu życia
Kwota cena
jednostkowa
Wartość ogółem
L.p.
Treść
PLN
Liczba dni Liczba osób PLN
Wynagrodzenie wykładowcy
Inne wynagrodzenia (np. Obsługa
administracyjna)
Sale wykładowe (własne lub
wynajęte)
Inne koszty stałe (wymienić):
Suma kosztów stałych
0
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne
0
Catering
0
Ubezpieczenie uczestników
0
0
Inne koszty zmienne( wymienić):
Suma kosztów zmiennych
0
Koszty ogółem
0
Miejscowość, data .....................................................
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ................................
pieczęć wykonawcy .............................................
Download