zasady wypełniania formularza

advertisement
ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA
Opis stanowiska pracy został podzielony na następujące części:
• nagłówek,
• część A,
• część B,
• część C,
• stopka.
NAGŁÓWEK
Nazwa stanowiska pracy:
Zgodnie z zawartą umową o pracę, nazewnictwem stosowanym w rozporządzeniu
MNiSZW z 22 grudnia 2006 r. oraz charakterem faktycznie wykonywanej pracy,
np. pracownik gospodarczy-sprzątaczka, pracownik gospodarczy-szatniarz, referent
ds...., referent – sekretarka, specjalista ds..... itd.
Wersja: cyfra ulegnie zmianie w przypadku zmian w opisie stanowiska pracy
(odpowiedzialny – Sekcja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi).
Liczba stron: naleŜy wpisać zgodnie ze stanem faktycznym.
CZĘŚĆ A
Struktura podległości słuŜbowej: naleŜy wykazać całą strukturę podległości
słuŜbowej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, w układzie „od góry w dół”,
np. dla pracownika zatrudnionego w Oficynie Wydawniczej, będzie wyglądała
następująco:
- Kanclerz
- Kierownik Oficyny Wydawniczej
np. dla pracownika zatrudnionego w Sekcji Nowogrodzka i Oczki, Dział EksploatacjiKampus Lindleya, który wykonuje pracę w Zakładzie Biologii Medycznej:
- Kanclerz
- Z-ca Kanclerza ds. Technicznych
- Kierownik Działu Eksploatacji – Kampus Lindleya
- Kierownik Sekcji Nowogrodzka i Oczki
Lokalizacja stanowiska w organizacji: naleŜy wymienić nazwę komórki
organizacyjnej, do której stanowisko przynaleŜy, zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym, w układzie „od góry w dół”,
np.:
- Dział Eksploatacji – Kampus Lindleya
- Sekcja Centrum Biostruktury
Podlega słuŜbowo bezpośrednio: naleŜy wpisać nazwę stanowiska pracy osoby
pełniącej bezpośredni nadzór słuŜbowy nad osobą zajmującą dane stanowisko
pracy,
np. Kierownik Sekcji Centrum Dydaktyczne
Podlega funkcjonalnie: naleŜy wpisać nazwy stanowisk pracy osób pełniących
nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad osobą zajmującą dane stanowisko pracy,
np. Kierownikowi Zakładu Biologii Medycznej podlega funkcjonalnie pracownik
zatrudniony w Sekcji Nowogrodzka i Oczki, Dział Eksploatacji – Kampus Lindleya,
który wykonuje pracę w Zakładzie Biologii Medycznej
Sprawuje nadzór słuŜbowy nad: naleŜy wymienić jednostki/komórki organizacyjne,
które bezpośrednio podlegają opisywanemu stanowisku.
Liczba podległych pracowników:
naleŜy wykazać liczbę bezpośrednio podległych pracowników (w znaczeniu
podległości słuŜbowej) oraz jeśli występuje zaleŜność funkcjonalna, naleŜy
oddzielnie wykazać liczbę pracowników podległych w znaczeniu podległości
funkcjonalnej.
Liczba podległych pracowników jest wykazywana jednym z przedziałów:
0-4
5-20
21-50
pow. 50
liczbę podległych pracowników wykazujemy łącznie z osobą kierującą zespołem,
np. 4 pracowników + osoba kierująca → naleŜy wpisać przedział „5-20”,
np. słuŜbowa 5-20 / funkcjonalna 0-4
np. słuŜbowa 21-50 / funkcjonalna nie występuje
Sprawuje nadzór funkcjonalny nad: jeśli taka zaleŜność występuje, naleŜy
wymienić jednostki/komórki organizacyjne, które podlegają w znaczeniu
funkcjonalnym opisywanemu stanowisku.
Osoba zatrudniona na stanowisku jest zastępowana przez: naleŜy wymienić
jedno stanowisko pracy, do którego jest przypisana powinność zastępowania
pracownika zatrudnionego na opisywanym stanowisku. Jest to szczególnie waŜne
w przypadku samodzielnych stanowisk oraz stanowisk kierowniczych.
Jeśli nie jest to moŜliwe naleŜy wpisać, Ŝe osoba zatrudniona na stanowisku jest
zastępowana zgodnie ze wskazaniem imiennym, złoŜonym na czas nieobecności
pracownika w Sekcji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
(APK2).
CZĘŚĆ B
Cel utworzenia stanowiska: naleŜy krótko (1-2 zdania) opisać cel, dla którego
zostało utworzone stanowisko. Opis powinien stanowić syntezę najwaŜniejszych
zadań realizowanych na stanowisku,
np. zapewnienie bieŜącej administracyjno-technicznej obsługi działalności
dydaktycznej na obszarze Kampusu Banacha, dotyczącej w szczególności
właściwego stanu budynków, infrastruktury, sal dydaktycznych, sprzętu, urządzeń.
Zakres zadań: naleŜy wymienić obowiązki, które pracownik jest zobowiązany
systematycznie wykonywać. Nie naleŜy wpisywać zadań, których realizacja nie jest
bezpośrednio związana z celem istnienia stanowiska a stanowi tylko działania
uzupełniające, sposób w jaki realizowane są cele stanowiska,
np. prawidłowe prowadzenie dokumentacji – w przypadku księgowej, faksowanie
zamówień – w przypadku pracownika zaopatrzenia.
Uprawnienia: naleŜy wymienić wszystkie uprawnienia pracownika,
np. do zaciągania zobowiązań finansowych (naleŜy podać kwotę), podpisywania
umów, wystawiania dokumentów zewnętrznych, faktur, konfigurowania sprzętu, itp.
Zakres uprawnień powinien bezpośrednio wynikać z powierzonych zadań, np. kaŜdy
kierownik powinien posiadać uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.
Takie uprawnienia powinien mieć równieŜ pracownik, któremu kierownik zleca takie
zadanie.
NaleŜy wymienić uprawnienia pracownika wynikające z odrębnie udzielonych
upowaŜnień lub pełnomocnictw (z wyjątkiem upowaŜnień lub pełnomocnictw
o charakterze jednorazowym).
Zakres odpowiedzialności: naleŜy wymienić, za jakie obszary pracownik
zatrudniony na opisywanym stanowisku jest bezpośrednio odpowiedzialny.
Warunki pracy zostały podzielone na kategorie: charakter pracy, dni pracy, system
czasu pracy, wyjazdy słuŜbowe.
Charakter pracy: naleŜy wpisać czy jest to praca fizyczna, czy umysłowa.
Dni pracy: naleŜy wymienić zgodnie ze stanem faktycznym,
np. od poniedziałku do piątku,
np. w weekendy i święta
np. zgodnie z indywidualnym harmonogramem (jeśli pracownik wykonuje pracę
równieŜ w soboty, niedziele i święta)
System czasu pracy: naleŜy wymienić, zgodnie z Regulaminem Pracy uczelni,
system pracy, który obowiązuje na danym stanowisku :
- podstawowy (podstawowy ruchomy)
- zadaniowy
- skrócony
- weekendowy
- zmianowy
- równowaŜny
Wyjazdy słuŜbowe: w przypadku gdy praca wiąŜe się z systematycznymi wyjazdami
słuŜbowymi, naleŜy w punktach wymienić ich zakres i częstotliwość,
np.
• wyjazdy do jednostek WUM na terenie Warszawy, przeciętnie 2 x tygodniowo
• do jednostek WUM na terenie Warszawy, przeciętnie 1 x tygodniowo,
• do firm zewnętrznych na terenie Warszawy ( świadczących usługi dla WUM),
przeciętnie 2 x miesięcznie,
• do firm zewnętrznych poza granice Warszawy, sporadycznie.
CZĘŚĆ C
Kompetencje zostały podzielone na kategorie: wykształcenie, doświadczenie,
umiejętności, cechy osobowości, fizyczne, inne.
UWAGA: Określając wymagania kwalifikacyjne naleŜy rzetelnie opisać wymagania
stawiane na danym stanowisku. Oznacza to, Ŝe naleŜy wymieniać kwalifikacje
faktycznie potrzebne na danym stanowisku, natomiast nie naleŜy wymieniać
kwalifikacji pracowników aktualnie zajmujących opisywane stanowisko (nie naleŜy
opisywać stanu istniejącego).
Wykształcenie: naleŜy wymienić poziom wykształcenia, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia MNiSZW z 22.12.2006 r. oraz przepisów branŜowych,
poŜądany profil wykształcenia lub specjalizację. MoŜna wskazać wykształcenie
od niezbędnego do wykonywania pracy na opisywanym stanowisku,
do wykształcenia poŜądanego,
np. wyŜsze, preferowane kierunki: prawo, psychologia, administracja, zarządzanie
zasobami ludzkimi
lub
np. niezbędne: średnie ekonomiczne
poŜądane: wyŜsze ekonomiczne
Doświadczenie: naleŜy wymienić, w jakiej dziedzinie lub na jakim stanowisku, ale
równieŜ jak długo. MoŜna równieŜ, podobnie jak w przypadku wykształcenia,
wykazać przedział od doświadczenia niezbędnego do poŜądanego,
np. 3 lata w dziale księgowym
lub
np. niezbędne: 5 lat w dziale kadr
poŜądane: 5 lat w dziale kadr, co najmniej
2 lata na samodzielnym stanowisku
Umiejętności: w zaleŜności od zajmowanego stanowiska naleŜy zwrócić uwagę
i wymienić:
- umiejętności techniczne – do posługiwania się narzędziami, metodami,
technologią o określonej specjalności,
np. obsługa komputera-znajomość MS Office, obsługa programu Płatnik, obsługa
urządzeń biurowych, obsługa urządzeń do czyszczenia powierzchni, itp.
-
umiejętności społeczne – umiejętności, które pozwalają współdziałać
z innymi osobami i grupami, np. motywowania, pracy zespołowej,
negocjacji.
Cechy osobowości: naleŜy wymienić cechy, które pozwalają sprawnie wykonywać
obowiązki na danym stanowisku,
np.
w dziale księgowości – dokładność, skrupulatność, systematyczność, rzetelność
pracownik gospodarczy – szatniarz – uczciwość, kultura osobista, uprzejmość,
odpowiedzialność
Fizyczne: mogą dotyczyć, stanu zdrowia, siły i kondycji fizycznej, zręczności,
wzrostu, ostrości wzroku lub słuchu. Określając wymagania w tym zakresie naleŜy
pamiętać, Ŝe pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania w zatrudnieniu
oraz zobowiązany do przeciwdziałania jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu.
Zatem określanie kryteriów fizycznych powinno być uzasadnione specyfiką
przydzielonych obowiązków.
np. pracownik gospodarczy - sprzątaczka – wytrzymałość na cięŜką pracę fizyczną
Inne: naleŜy wymienić dodatkowe warunki, które powinna spełniać osoba zajmująca
dane stanowisko,
np. posiadanie uprawnień SEP do dozoru urządzeń elektrycznych do 1kV, prawo
jazdy, niekaralność.
STOPKA
Zawiera informacje:
- kto opis stanowiska pracy przygotował, sprawdził i zatwierdził –
stanowisko, imię i nazwisko oraz data i podpis
- oświadczenie pracownika, Ŝe zapoznał się z opisem stanowiska pracy,
imię i nazwisko, data oraz podpis
Uwaga! Treść opisu stanowiska pracy musi być zgodna z właściwymi przepisami
prawa, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, przepisami branŜowymi oraz
z regulacjami wewnętrznymi uczelni, w szczególności z Regulaminem zatrudniania
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, Regulaminem
Organizacyjnym i Regulaminem Pracy.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards