WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KLASA IV

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KLASA IV
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca
Uczeń potrafi:
wymienić kierunki główne i pośrednie ( skróty polskie),
wyznaczyć przy pomocy kompasu kierunek północny,
objaśnić co to jest szkic i plan,
czytać plan przy pomocy legendy,
wyjaśnić jakie formy działalności człowieka są najczęściej spotykane w najbliższej
okolicy,
objaśnić pojęcia: drzewo, krzew, roślina zielna,
stosować nazwy zwyczajowe dla roślin w okolicy,
identyfikować na mapie hipsometrycznej wysokość z odpowiadającą jej barwą,
wyróżnić składniki pogody,
odczytać na termometrze temperaturę powietrza,
rozróżnić gaz i mieszaninę,
wymienia stany skupienia substancji,
rozróżnić po kilka gatunków owadów, ptaków, ssaków, gadów, płazów
występujących w najbliższej okolicy,
zdefiniować pojęcia związane z wodą ( rzeka, jezioro, roztwór itp.),
wymienić nazwy zbiorników wodnych, skał i gleb występujących w okolicy,
wyjaśnić co to jest organizm żywy i jakie są jego cechy,
rozróżnić elementy budowy kwiatu,
wymienić gatunki zwierząt hodowanych przez ludzi,
powiedzieć w jakim regionie mieszka, kto wchodzi w skład rodziny,
wymienić poszczególne etapy rozwoju człowieka,
powiedzieć, co to jest higiena osobista, higiena nauki i pracy, jakie są skutki palenia
tytoniu i picia alkoholu,
określić, co to jest rezerwat przyrody, park narodowy i jak się tam zachować.
Wymagania podstawowe – ocena dostateczna
Uczeń potrafi:
zdefiniować termin widnokrąg,
posługiwać się skrótami międzynarodowymi na oznaczanie kierunków świata,
wybrać w trakcie wykonywania szkicu krajobrazu obiekty istotne,
wymienić nazwy zwyczajowe i geograficzne niektórych form terenu,
przyporządkować na rysunku wysokość słońca w południe w poszczególnych porach
roku,
posługiwać się skalą i rozumie potrzebę jej stosowania,
zapisać prawidłowo wysokość względną i bezwzględną,
wymienić sposoby wyznaczania kierunków świata,
objaśnić potrzebę podejmowania przez człowieka działań w środowisku ( rolnictwo,
przemysł, transport),
stosować nazwy zwyczajowe dla roślin i zwierząt,
rozróżnić podstawowe rośliny uprawne i dokonać ich podziału,
wymienić z jakich gazów składa się powietrze,
objaśnić pojęcia: parowanie, ulatnianie, konwekcja,
opisać przyczyny powstawania wiatru, rodzaje opadów i osadów oraz chmur,
dostrzec związek między budową ciała ptaków czy owadów a ich zdolnością do lotu,
wymienić rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
opisać sposób przemian np.: ciała stałego w ciecz , oraz nazwy procesów w tych
przemianach zachodzących,
objaśnić związek między poszczególnymi formami występowania wód
powierzchniowych,
opisać obieg wody w przyrodzie,
wyróżnić cechy charakterystyczne roślin i zwierząt wodnych,
wykazać związek między czystością wody a zagrożeniem przyrody,
dokonać obserwacji organizmów żywych,
wyróżnić kilka minerałów występujących w skałach,
wymienić kilka skał i gleb występujących w okolicy,
scharakteryzować cechy żywego organizmu,
wymienić nazwy najczęściej spotykanych roślin nasiennych, oraz wyróżnić i o pisać
ich cechy wspólne,
korzystać z atlasów roślin i rozumie potrzebę zbierania ziół,
objaśnić znaczenie dla rośliny korzeni, kwiatu, liści,
omówić znaczenie kręgowców w środowisku,
założyć i opiekować się hodowlą zwierząt,
wymienić przykłady sztuki ludowej własnego regionu,
scharakteryzować poszczególne okresy rozwoju człowieka,
wymienić zasady dotyczące|: higieny ciała, żywienia,
objaśnić zagrożenie jakie niosą używki,
wykazać obiekty zasługujące na ochronę i rozumie potrzebę chronienia środowiska,
wymienić podstawowe formy ochrony przyrody.
Wymagania rozszerzone – ocena dobra
Uczeń potrafi:
narysować kierunki świata pod dyktando,
zdefiniować pojęcie: pogoda, podziałka,
zrozumieć zależność między długością dnia i nocy a porą roku,
zachować na rysunku proporcje wynikające z wielkości obiektów i ich oddalenia,
narysować prosty plan w skali i zorientować go według kierunków,
określić kierunki na podstawie obserwacji słońca w południe,
wyjaśnić cel różnorodnych form działalności człowieka,
korzystać z atlasów roślin i przewodników ilustrowanych,
oceniać działalność człowieka (korzyści i straty),
objaśnić rolę tlenu w procesie spalania oraz jego znaczenie dla organizmów żywych,
rozumie procesy przemian cieczy i ciał stałych w gaz,
odczytywać i analizować dane meteorologiczne,
określić znaczenie piór dla ptaków, zna niektóre ptaki i owady,
rozumie jakie konsekwencje wywołuje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,
sporządzić roztwór i doprowadzić go do nasycenia,
odczytać z map potrzebne informacje,
scharakteryzować wodę jako środowisko życia,
porównać budowę roślin wodnych z lądowymi,
porównać budowę ryb ze zwierzętami lądowymi,
rozumie, że bogactwo gatunków związane jest z czystością wód,
przeprowadzić proste doświadczenia z zamianą stanu skupienia,
wyróżnia minerały i zna ich zastosowanie,
rozumie złożoność procesu powstawania gleb,
porównać budowę zwierząt z ich środowiskiem życia,
rozróżnić po kilka gatunków drzew iglastych i liściastych, typ korzeni, łodyg, liści,
wyrazić swoje związki uczuciowe z członkami najbliższej rodziny,
scharakteryzować okres rozwojowy, w którym się znajduje,
stosuje zasady higieny w codziennym życiu.
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra
Uczeń potrafi:
wyjaśni, w jaki sposób wysokość słońca nad horyzontem wpływa na otaczającą nas
przyrodę,
naszkicować plan, poruszać się po terenie wg. mapy,
wyznaczyć wszystkie kierunki, gdy ma jeden,
zanalizować pogodę na podstawie obserwacji,
zanalizować i objaśnić omawiane problemy,
posługiwać się przyrządami pomiarowymi,
charakteryzuje się troską o środowisko naturalne,
przeprowadzić zalecane doświadczenia i wyciągnąć właściwe wnioski,
rozpoznać wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi wskazać różnice w ich budowie,
funkcjach w środowisku itp.,
uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej kręgowców,
zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Wymagania wykraczające – ocena celująca
Uczeń:
potrafi wyszukać i odpowiednio dobrać wiadomości uzupełniające z dostępnych
źródeł (słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa, prasa, internet),
umie postrzegać środowisko geograficzne jako całość i rozumie jego problemy
(potrafi je omówić),
proponuje sposoby ochrony przed dewastacją naturalnych składników przyrody,
uzasadnia przydatność pomiarów meteorologicznych i map pogody,
samodzielnie planuje, wykonuje i analizuje doświadczenia,
ocenia przydatność skał i minerałów dla człowieka.
Download