integracja-wyklad

advertisement
3
26.02.2013
Wykład 2
Integracja - pochodzi od łacińskiego słowa integratio i w tym języku oznacza najczęściej odnowę.
Natomiast w sensie scalania, zespolenia, łączenia się w kilka elementów pojawiło się później.
Integracja - łączenie się oddzielnych gospodarek w większe wyodrębnione gospodarczo regiony.
Międzynarodowa integracja gospodarcza polega na tworzeniu jednolitego, scalonego wewnętrznie
organizmu gospodarczego. Integracja gospodarcza nie jest procesem, w którym jedna strona musi
stracić, by druga mogła zyskać.
Głównym celem integracji gospodarczej jest stała poprawa warunków życia i pracy obywateli.
Można ją osiągnąć dzięki: likwidacji istniejących dysproporcji i barier rozwoju gospodarczego,
rozwijaniu powiązań przynoszących państwom członkowskim konkretne korzyści gospodarcze,
wzmocnieniu spójności społecznej i solidarności ekonomicznej.
Cele strategiczne integracji:
Wzrost efektywności gospodarowania, którego wyrazem jest przyrost dochodu narodowego
Unowocześnienie gospodarki przez strukturalne zmiany w produkcji
Brak ograniczeń w przepływie towarów, usług, ludzi oraz czynników produkcji
Łatwy dostęp do zewnętrznych zasobów produkcyjnych, zwłaszcza surowców i wiedzy technicznej
Uzyskanie korzystniejszych cen w eksporcie i imporcie
Rozwój międzynarodowej specjalizacji i kooperacji w sferze produkcji
Obniżka kosztów postępu technicznego oraz zwiększenia jego tempa
Główną przesłanką procesów integracyjnych jest dążenie do wzrostu efektywności gospodarowania
i dynamizacja procesów wzrostowych (w skali makroekonomicznej).
Inne przesłanki:
Ekonomiczne:
Skala gospodarowania pozytywny efekt skali produkcji zmniejszający koszty jednostkowe
Specjalizacja produkcji umożliwia proefektywnościowe wykorzystanie efektu skali
Konieczność ponoszenia relatywnie wysokich nakładów na działalność rozwojową, wspomagającą
postęp technologiczny i techniczny
Odpowiednio chłonny rynek, niezbędny w celu zrównoważenia rynku globalnego, w związku ze
wzrostem mocy wytwórczych w gospodarce światowej zwiększającym globalną podaż towarów,
dążenie do utrzymania stabilnego i stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego
Konkurencyjność w relacji do gospodarki amerykańskiej, japońskiej i chińskiej
Polityczne:
Tendencja do umacniania pozycji gospodarczo-politycznej danego organizmu gospodarczego w
systemie gospodarki światowej, m.in. ustalonej na konferencji jałtańskiej w 1945 roku.
Pojęcie modelu integracji oznacza całościowy obraz układu integracyjnego obejmujący zespół jego
głównych właściwości, w tym podziału kompetencji między organami międzynarodowymi a
rządami państw członkowskich między centralnymi ośrodkami władzy gospodarczej w
poszczególnych krajach a przedsiębiorstwami
(…)
… wytwarzanych w ugrupowaniu oraz poza nim, w krajach, z którymi prowadzona jest wymiana
handlowa)
Korzyści są dla zintegrowanego obszaru gospodarczego tym większe, im wyższa jest nadwyżka
kreacji nad przesunięciem wymiany towarowej.
Strefa wolnego handlu - przykłady (4 największe):
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu - CEFTA
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - EFTA
Północnoamerykańska…
… itp. Modelowi temu odpowiada mechanizm rynkowy sprzężony z interwencjonizmem
państwowym (rozwiązania stosowane w praktyce w gospodarce Np. UE).
Formy integracji gospodarczej w gospodarce wolnorynkowej:
Umowa handlowa (preferencyjna)
Strefa wolnego handlu
Unia celna
Wspólny rynek
Unia walutowa
Unia ekonomiczna (gospodarcza)
Unia polityczna
Umowa handlowa:
Umowa międzynarodowa, międzyrządowa o dostawach jakichś produktów (Np. Surowców
energetycznych - gazu czy ropy naftowej czy innych) lub usług (Np. Pozwoleń na jazdy
przewoźników przez terytorium partnera) między sygnatariuszami zapewniająca: trwałość,
stabilność dostaw na określonych warunkach płatności oraz warunków dostaw. Nie obejmuje w
zasadzie problemów celnych, w tym i taryf.
Strefa wolnego handlu - podstawowy etap integracji…
… lub instytucjonalnej)
Wszystkie decyzje dotyczące powiązań międzynarodowych są podejmowane przez
przedsiębiorstwa, ale rola państwa i ośrodka międzynarodowego wykraczają daleko poza funkcje
stróża porządku. Mają one możliwość bezpośredniego oddziaływania na decyzje przedsiębiorstw za
pomocą subwencji, ceł, ograniczeń, parotaryfowych, pozataryfowych, polityki kursu walutowego,
stopy procentowej, polityki budżetowej…
Integracja europejska.
Modele integracji
Przyczyny i modele integracji
Etapy integracji gospodarczej w ramach EWG i UE
Unia celna i strefa wolnego handlu - wykład
Regionalna integracja gospodarcza w Ameryce łacińskiej - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download