DEFINICJE I FORMY MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI

advertisement
Tytuł wykładu
Wykład 1
Międzynarodowa integracja ekonomiczna
dr Jakub Piecuch
Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz
wysokiej kompetencji absolwentów
DEFINICJE I FORMY MIĘDZYNARODOWEJ
INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
1. Pojęcie międzynarodowej integracji
gospodarczej
2. Formy integracji
Pojęcie międzynarodowej integracji gospodarczej
Pojęcie integracja oznacza scalanie, zespalanie, łączenie się kilku elementów
w jedną całość i pochodzi od łacińskiego słowa integratio. Pojęcie to odnosi
się nie tylko do polityki i gospodarki, ale także do wielu innych dziedzin życia i
nauki.
Międzynarodowa integracja gospodarcza to proces wewnętrznych i
wzajemnych dostosowań struktur gospodarczych krajów tworzących
ugrupowanie. W rezultacie powstaje jeden, w miarę jednolity organizm
gospodarczy ze stabilnymi, strukturalnymi powiązaniami ekonomicznymi.
Sam proces integracji gospodarczej jest jednak długotrwały, wieloetapowy i
dynamiczny. Tak się dzieje, ponieważ integracja dotyczy gospodarek
będących w ciągłym ruchu, ulegających ciągłym przemianom, a osiągnięcie
pewnego poziomu spójności zachęca do dalszych działań pogłębiających
integrację [Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji
gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1997, s. 10].
Formy integracji
Integracja jako świadomy, celowy proces
zmierzający do pogłębienia więzi pomiędzy grupą
państw może przybierać różne formy. W literaturze
przedmiotu wyróżnia się:
1. Integracją rynkową i instytucjonalną
2.Integrację formalną i nieformalną
3.Integracja równych lub nierównych partnerów
Integracja rynkowa
W przypadku integracji rynkowej rozwój sił wytwórczych i tworzenie
wewnętrznie spójnych struktur gospodarczych, pozwala na
połączenie kilku państw w jeden organizm ponadnarodowy.
Ugrupowanie to, w sposób widoczny, wyróżnia się od struktur
gospodarki światowej.
Integracja instytucjonalna powstaje niezależnie od ukształtowanych
powiązań gospodarczych. W tym przypadku o integracji decydują
na ogół motywy polityczne i nie jest ona przejawem konieczności
rozwoju sił wytwórczych. Działaniom integracyjnym towarzyszy
powoływanie przez państwa członkowskie ponadnarodowych
struktur organizacyjnych.
Integracja formalna i nieformalna
Ugrupowanie powstające w wyniku integracji formalnej
może mieć postać porozumienia międzynarodowego,
organizacji gospodarczej lub integracyjnej wraz z
odpowiednimi strukturami organizacyjnymi.
Ugrupowania powstające w wyniku integracji
nieformalnej są efektem bliskich powiązań
gospodarczych pomiędzy krajami, które formalnie nie
dążą do utworzenia międzynarodowego ugrupowania.
Integracja równych lub
nierównych partnerów
Stosowany jest również podział ze względu na
charakter powiązań integracyjnych. W tym przypadku
wyróżnia się międzynarodową integrację umowną
państw dobrowolnie ograniczających suwerenność na
rzecz ponadnarodowych organów integracyjnych oraz
integrację politycznie i gospodarczo nierównoprawną.
Typy międzynarodowej integracji ze względu na charakter powiązań
integracyjnych pomiędzy państwami członkowskimi
Typy międzynarodowej integracji
Międzynarodowa integracja umowna
państw suwerennych
Integracja
równych
partnerów
Integracja
nierównych
partnerów
Przykładowe ugrupowania i charakter
powiązań integracyjnych
EFTA, CEFTA, NAFTA
Integracja umowna państw
dobrowolnie ograniczających
suwerenność na rzecz
ponadnarodowych organów
integracyjnych
Unia Europejska
Integracja politycznie nierównoprawna
Zależności gospodarcze pomiędzy
metropolią, a dominiami wewnątrz
brytyjskiego imperium kolonialnego –
Commonwealth, RWPG
Integracja gospodarczo
nierównoprawna
Commonwealth,
Stopniowa integracja gospodarek Meksyku
i Kanady z gospodarką Stanów
Zjednoczonych
Źródło: Opracowano na podstawie Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza – podstawowe problemy teoretyczne,
[w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej Oziewicz E. (red.), PWN, Warszawa 2001, s. 24, Borowiec
J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1997, s. 18, Kisiel –
Łowczyc A. B (red.) Współczesna gospodarka światowa, Wyd. UG, Gdańsk 1994, s. 198 – 201.
Determinanty procesu integracji
międzynarodowej
Badania nad przyczynami międzynarodowej
integracji prowadzą do wniosku, że można je
najogólniej podzielić na dwie grupy:
•Przyczyny ekonomiczne
•Przyczyny polityczne
Ekonomiczne przyczyny
międzynarodowej integracji
•Są one efektem dążenia poszczególnych państw do
poprawy sytuacji gospodarczej oraz wzrostu produktu i
dochodu narodowego.
•Konsekwencją takiego stanowiska jest zainteresowanie
integracją zarówno krajów o wysokim stopniu
zaawansowania gospodarczego jak i krajów o niższym
poziomie rozwoju.
•Likwidacja
barier
nakładanych
na
międzynarodowy
podnosi
efektywność
łączących swój potencjał gospodarczy.
handel
krajów
Polityczne przyczyny międzynarodowej
integracji
Przyczyny polityczne, a nie gospodarcze,
odegrały decydującą rolę w przypadku
powojennej integracji krajów Europy Środkowo –
Wschodniej.
Sądzono, że integracja może przynieść szybszy
rozwój gospodarczy, lecz celem było przede
wszystkim uniezależnienie się od gospodarki
kapitalistycznej,
poprzez
osiągnięcie
samowystarczalności.
Czynniki warunkujące proces integracji
Aby
zainicjować
proces
integracji
w
skali
międzynarodowej muszą zostać spełnione określone
warunki. Istnieje cały szereg czynników wpływających na
proces integracji – gdy zostaną one spełnione, sprzyjają i
przyspieszają cały proces. Można wśród nich wyróżnić:
•czynniki techniczno - ekonomiczne
•czynniki geopolityczne i przyrodnicze
•Czynniki wpływające na komplementarność struktur
gospodarczych
•prointegracyjna polityka rządów i tworzenie instytucji
wspierających integrację międzynarodową
Czynniki techniczno - ekonomiczne
Stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego nie
jest możliwe bez istnienia infrastruktury o charakterze
technicznym. Umożliwia ona rozwój wzajemnych
obrotów towarów, usług i kapitału. Decydującym
elementem infrastruktury technicznej, warunkującym
integracje, jest istnienie rozwiniętej sieci powiązań
komunikacyjnych,
transportowych
czy
też
telekomunikacyjnych.
Czynniki geopolityczne
Znaczenie czynników techniczno-ekonomicznych jest
większe w przypadku integracji krajów sąsiadujących ze
sobą, co sprawia, że procesy międzynarodowej
integracji
gospodarczej
przybierają
charakter
regionalny. W związku z tym kolejnym czynnikiem,
mającym wpływ na proces integracji gospodarczej, jest
położenie geograficzne.
Bliskie położenie krajów integrujących się ma znaczący
wpływ na proces integracji gospodarczej ze względu na
maksymalne skrócenie czasu przepływu towarów, usług
oraz czynników produkcji. Istotne jest ograniczenie
kosztów tego przepływu.
komplementarność struktur
gospodarczych
Komplementarność traktuje się jako czynnik
dynamiczny i wyodrębnia się w związku z tym
komplementarność rzeczywistą oraz potencjalną.
Oznacza to, że pomimo istnienia konkurencyjnych
struktur gospodarczych, co przejawia się na
przykład w produkcji konkurencyjnych wobec siebie
towarów w państwach danego ugrupowania,
istnieje możliwość wykształcenia i pogłębienia
wzajemnej komplementarności w przyszłości.
Prointegracyjna polityka rządów
Polityka prointegracyjna przyspiesza proces integracji
gospodarczej. Przez politykę tą rozumieć należy te
posunięcia rządów, które zmierzają do umożliwienia i
ułatwienia wzajemnych obrotów towarowych oraz
prowadzą do intensyfikacji przepływu czynników produkcji.
Etapy rozwoju integracji
międzynarodowej
Międzynarodowa integracja nie jest jednorazowym
wydarzeniem, jest to długotrwały proces, którego
charakterystyczną
cechą
jest
wieloetapowość.
Wyodrębnia się pięć etapów integracji. Są to:
1.strefa wolnego handlu,
2.unia celna,
3.jednolity rynek,
4.unia gospodarcza i walutowa,
5.pełna unia gospodarczo – walutowa i polityczna.
Strefa wolnego handlu
Bazuje na likwidacji ceł i ograniczeń ilościowych w
obrotach pomiędzy należącymi do niej krajami.
Państwa członkowskie zachowują pełną autonomię w
sferze polityki celnej i handlowej.
Unia celna
Oznacza ugrupowanie co najmniej dwóch
państw, które w pełni liberalizują wzajemne
stosunki handlowe, znosząc cła i ograniczenia
ilościowe. Tym, co różni unię celną od strefy
wolnego handlu jest wprowadzenie przez
państwa członkowskie wspólnej, zewnętrznej
taryfy celnej oraz wspólnej polityki handlowej
wobec partnerów zewnętrznych.
Wspólny rynek
Wspólny rynek jest formą integracji wyższą od unii
celnej i strefy wolnego handlu. O wyższej formie
integracji świadczy zniesienie ograniczeń w
swobodzie przepływu czynników wytwórczych w
obrębie ugrupowania (osiedlania się, przepływu
kapitału, przepływu pracy i przepływu towarów) .
Unia gospodarcza i walutowa
Unia gospodarcza obejmuje wszystkie elementy
wchodzące w skład wspólnego rynku, a ponadto
uwzględniająca koordynację lub unifikację
poszczególnych dziedzin polityki gospodarczej.
Pełna unia gospodarcza
Pełna integracja obejmuje wszystkie elementy unii
gospodarczo – walutowej. Dodatkowo powołane
zostają ponadnarodowe organy ustawodawcze i
wykonawcze.
Czasami występuje tu także element dodatkowy,
którym jest pełna koordynacja lub unifikacja
najważniejszych dziedzin polityki wewnętrznej,
polityki zagranicznej czy polityki obronnej.
Wówczas można mówić o pełnej unii gospodarczo –
walutowej i politycznej.
Etapy rozwoju integracji
ugrupowań integracyjnych
Wyszczególnienie
międzynarodowej
1
2
Strefa wolnego handlu
EFTA, CEFTA,
NAFTA, BFTA
Unia celna
Czechy – Słowacja, Szwajcaria –
Lichtenstein, Caricom1, CACM2
Wspólny rynek
Unia gospodarcza i walutowa
Pełna unia gospodarczo walutowa i polityczna
1
oraz
przykłady
3
międzynarodowych
4
5
EWWiS, EWG, Euroatom
Kraje Beneluksu, Unia gospodarcza – UE, Unia gospodarcza i walutowa –
UE (bez Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji)
W praktyce, w chwili obecnej, nie występuje
W skład unii celnej Caricom (wspólnota karaibska) wchodzą następujące państwa: Antiqua i Barbuda, Barbados, Bahama,
Belize, Dominikana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Montserrat, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trynidad,
Tobago. Kraje stowarzyszone: Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Wyspy Turks i Caicos
2 Unię celną CACM (Wspólny Rynek Ameryki Środkowej) tworzą następujące kraje: Gwatemala, Honduras, Nikaragua,
Salwador, Kostaryka, Belize, Panama, Dominikana (państwo stowarzyszone).
Źródło: Opracowano na podstawie: Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza – podstawowe problemy
teoretyczne, [w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej Oziewicz E. (red.), PWN, Warszawa 2001 s. 17
– 23, Marszałek A., (red.) Integracja europejska, Wyd. UŁ, Łódź 2000 s. 53 – 61, Bożyk P., Misala J., Puławski M.,
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998 s. 517 – 526, Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka
europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1997, s. 22 – 27.
Zakończenie
KONIEC
WYKŁADU
Download