XV wiek XVI wiek PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE EPOKA NOWOŻYTNA

advertisement
PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
XV wiek
XVI wiek
JAGIELLONOWIE
JAGIELLONOWIE do 1573 r.
1400 r.
Władysław III Warneoczyk
1434 - 1444
Król Polski i Węgier – unia
personalna z Węgrami
Zginął podczas wojny z
Turcją w bitwie pod Warną
EPOKA NOWOŻYTNA
1500 r.
Kazimierz Jagiellooczyk
1437 - 1492
1454 – 1466 – wojna
trzynastoletnia z Krzyżakami.
Odzyskał Pomorze Gdaoskie i
ziemię chełmioską
1454 – przywileje cerekwicko
– nieszawskie; początek
demokracji szlacheckiej –
opierał swe rządy na
sejmikach szlacheckich.
Prowadził politykę
dynastyczną. Jego syn
Władysław Jagiellooczyk został
królem Czech i Węgier
Jan Olbracht
1492 - 1501
1493 – zwołał
pierwszy sejm
dwuizbowy
. Dzielnica
senioralna łączy
paostwo. Walka
o zniesienie
zasady senioratu
do 1202 r.
Dalszy podział
na dzielnice, z
których
najsilniejszy był
Śląsk.
Aleksander
1501 - 1506
Zygmunt I Stary
1506 – 1548
Zygmunt II August
1548 - 1572
Złoty wiek dziejów Polski.
Rozwój renesansu,
demokracji szlacheckiej,
reformacji. Największy
obszar Polski w historii.
1519 – 1521 – ostatnia wojna
z Zakonem Krzyżackim.
10.05.1525 – hołd pruski
Hołd lenny Albrechta
Hohenzollerna, ostatniego
wielkiego mistrza. Paostwo
Zakonne przekształca się w
Prusy.
Ostatni władca z dynastii
Jagiellonów.
1569 – unia lubelska – unia
realna z Litwą. Powstaje
Rzeczypospolita Obojga
Narodów.
Przyłączył Inflanty do Polski.
Rozpoczął walki o dominację
nad Morzem Bałtyckim.
Download