Program konferencji

advertisement
Konferencja
UNIA EUROPEJSKA JAKO GLOBALNY AKTOR
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Międzyzdroje 12. 04 - 14. 04. 2010
Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut
Zachodni w Poznaniu
Miejsce konferencji: ***hoteI Vestina, ul. Promenada Gwiazd 30,
72-500 Międzyzdroje (wejście do hotelu od ul. Turystycznej)
Program Konferencji
I Dzień - 12 kwietnia
2010 r. (poniedziałek) 13. 00 - 15.00 zakwaterowanie uczestników w hotelu 15. 00 - 16.00 lunch
16.00 - uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Janusza Ruszkowskiego, prof. US.
16.15 - 17.15 - obrady plenarne
Moderator - prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson (Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu)
Uczestnicy:
Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu),
Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej w XXI wieku
Dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Europeizacja otoczenia
międzynarodowego Unii Europejskiej
Dr hab. Robert Kłosowicz (Uniwersytet Jagielloński), Problem państw upadłych jako jedno z
poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
17.15 - 17. 30 - serwis kawowy
17. 30 - 18.00 - podsumowanie obrad i dyskusja
18.00 - 19. 30 - czas wolny (spacer uczestników konferencji nad morze) 19.
30 - 23. 00 - UROCZYSTA KOLACJA
II Dzień - 13 kwietnia 2010 r. (wtorek)
8.00 - 9.00 - śniadanie
9.15 - 12. 30: Panel I - Główne kierunki i obszary polityki zagranicznej UE
10. 45 - 11. 00 - serwis kawowy
Moderator:
1. dr Renata Duda (Uniwersytet Wrocławski), Zarządzanie Unią Europejską a jej
aktywność w środowisku międzynarodowym
2. dr Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński), Kilka uwag o determinantach pozycji
międzynarodowej Unii Europejskiej
3. mgr Adam Kirpsza(Uniwersytet Jagielloński), Czy Europa ma swój telefon? Prognoza
wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony
4. dr Donata Rossa - Kilian (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
Multilateralizm akwenowy w polityce Unii Europejskiej
5. mgr Małgorzata Stańczyk (Uniwersytet Łódzki), Percepcja Unii Europejskiej w
Japonii
6. mgr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Warszawski), Unia Europejska jako globalny
donator Oficjalnej Pomocy Rozwojowej - analiza
7. mgr Marika Kosiel (Uniwersytet Warszawski), Efektywność unijnej pomocy
rozwojowej na rzecz Ameryki Łacińskiej
8. dr Alicja Lisowska (Uniwersytet Wrocławski), Europejczycy o roli i znaczeniu Unii
Europejskiej w zwalczaniu zmian klimatu
9. dr Aleksandra Kusztal (Uniwersytet Opolski), Europejski system handlu emisjami
gazów cieplarnianych
10. mgr Herbert Gnaś (UMCS w Lublinie), Unia Europejska we współczesnych
negocjacjach klimatycznych
11. mgr Margot Stańczyk - Minkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
Proces integracji europejskiej - paradoksy unifikacji
Uwaga! Przewidywany czas wystąpień do 15 minut (W miarę konieczności
prosimy o przygotowanie skróconych wersji referatów
13. 00 - 14. 00 - obiad
9. 15 - 12. 30: Panel II - Bezpieczeństwo międzynarodowe Unii Europejskiej
10. 45 - 11. 00 - serwis kawowy
Moderator:
1. dr Radosław Grodzki (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zachodni w Poznaniu),
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w świetle zagrożeń asymetrycznych
2. dr Natalia Cwicinskaja (UAM w Poznaniu), Unia Europejska a „zamrożone" konflikty
na terenie b. ZSRR
3. dr Beata Przybylska - Maszner (UAM w Poznaniu), Zaangażowanie Unii
Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce
4. mgr Krzysztof Pająk, Specyfika misji Unii Europejskiej w Afryce Wschodniej odpowiedź na zmiany w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa
5. dr Arkadiusz Domagała (Uniwersytet Wrocławski), Zagadnienie przemocy
seksualnej w konfliktach zbrojnych w pracach Unii Europejskiej
6. dr Grzegorz Rdzanek (Uniwersytet Wrocławski), Udział Norwegii w unijnych
operacjach wojskowych w świetle zapisów Traktatu Lizbońskiego
7. dr Andrzej Malinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Unia Europejska w
Kosowie czy Kosowo w Unii Europejskiej. Między Brukselą a Prisztiną
8. dr Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński), Unia Europejska a zatarg
muzułmańsko - chorwacki o Mostar w latach 90 - tych XX w. U początków Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE wobec obszaru b. Jugosławii
9. dr Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski), Międzynarodowy Trybunał Karny dla
b. Jugosławii a proces integracji Republiki Chorwacji z Unią Europejską
10. mgr Monika Potkańska (Uniwersytet Szczeciński), Zwalczanie przestępczości
międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej
Uwaga! Przewidywany czas wystąpień do 15 minut (W miarę konieczności
prosimy o przygotowanie skróconych wersji referatów
13. 00 - 14. 00 - obiad
14. 00 -16. 45: Panel III - Wymiary regionalne Unii Europejskiej
15. 30 - 15. 45 - serwis kawowy
Moderator:
1. dr Paweł J. Borkowski (Uniwersytet Warszawski), Działaj globalnie, myśl lokalnie o dialogu międzyregionalnym Unii Europejskiej
2. dr Marek Czajkowski (Uniwersytet Jagielloński), Główne problemy polityki Unii
Europejskiej wobec Rosji
3. dr Beata Piskorska (KUL w Lublinie), Nowa dyplomacja i polityka zagraniczna Unii
Europejskiej - szansą na wzmocnienie wymiaru wschodniego EPS?
4. dr Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szczeciński), Rola Ukrainy,jako obszaru
wpływów międzynarodowych we wschodnim wymiarze polityki Unii Europejskiej
5. dr Liana Hurska - Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński), Postrzeganie relacji Unia
Europejska - Ukraina w programach kandydatów w wyborach prezydenckich 2010
6. mgr Przemysław Żukiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Dynamika relacji Albania UE i Ukraina - UE w perspektywie porównawczej
7. dr Michał Łuszczuk (UMCS w Lublinie), Unia Europejska jako aktor stosunków
międzynarodowych w regionie Arktyki
8. dr Ewa Szczepankiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Polityka Unii Europejskiej w
Regionie Śródziemnomorskim
9. dr Grzegorz Ronek (KUL w Lublinie), Synergia Czarnomorska - nowa inicjatywa
współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Uwaga! Przewidywany czas wystąpień do 15 minut (W miarę konieczności
prosimy o przygotowanie skróconych wersji referatów
16.45 - 17. 30 - podsumowanie konferencji, dyskusja
17.30 - 20. 00 - CZAS WOLNY
20. 00 - 2. 00 - UROCZYSTA KOLACJA Z OPRAWĄ MUZYCZNĄ
III Dzień - 14 kwietnia 2010 r. (środa)
8. 00 - 10. 00 - śniadanie
11. 00 - zakończenie konferencji
Download