19_Wspolpraca_Polski..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Podstawy przedsiębiorczości
(przedsiębiorczość bez tajemnic)
Temat: Współpraca Polski z zagranicą
Wymiana międzynarodowa
Ogół związków rzeczowych łączących odrębne gospodarki narodowe nazywamy
wymianą międzynarodową.
Przedmiotem tej wymiany mogą być zasoby produkcyjne oraz produkty będące
efektem wykorzystania zasobów produkcyjnych.
Wymiana zasobów może polegać na migracji ludności, ruchu kapitału oraz
przenoszeniu wiedzy naukowo – technicznej.
Pojawienie się trwałych nadwyżek produkcyjnych w jednych krajach i możliwości ich
zbytu w innych stworzyło potrzebę rozwoju wymiany handlowej wykraczającej poza
granice kraju.
Wymiana handlowa
Handel zagraniczny jest efektem międzynarodowego podziału pracy, który przejawia
się w występowaniu trwałych stosunków wymiennych między poszczególnymi krajami.
Czynniki wpływające na strukturę gospodarczą poszczególnych krajów i tym samym
określających ich miejsce w międzynarodowym podziale pracy dzieli się na
wewnętrzne i zewnętrzne.
Czynniki wewnętrzne wiążą się ze specyficznymi właściwościami gospodarki
konkretnych krajów (np. warunki naturalne, postęp techniczny, czynniki systemowe i
pozaekonomiczne).
Czynniki zewnętrzne stanowią efekt rozwoju międzynarodowego podziału pracy,
wynikający z przekształceń strukturalnych w gospodarce światowej jako całości
(hierarchia celów, potencjał poszczególnych krajów itp.).
Unia Europejska
Rzeczypospolita Polska złożyła formalny wniosek o członkowstwo (08.04.1994 r.) w
strukturach Unii Europejskiej. Negocjacje rozpoczęto 31.03.1998 r.
Traktat z Maastricht (7.02.1992 r.) wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz
ściślejszej unii między narodami Europy. Unia ta opiera się na trzech funkcjonujących
Wspólnotach Europejskich, uzupełnia ją polityka i formy współpracy ustanowione
przez Traktat o Unii Europejskiej.
Do celów Unii Europejskiej zalicza się:
• promowanie postępu gospodarczego i społecznego,
• wdrażanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
• powstanie unii gospodarczej i walutowej.
Unia Europejska
Podstawowym zadaniem Unii Europejskiej jest integracja gospodarcza krajów w celu
zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, podnoszenia standardu życia i pracy
obywateli, ograniczania bezrobocia i stabilizacji gospodarczej i walutowej. Te właśnie
cele ma spełniać rynek w UE, tzw. Rynek Wewnętrzny, który charakteryzują cztery
swobody:
1) swoboda przepływu towarów,
2) swoboda zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług,
3) swoboda przepływu kapitału,
4) swoboda przepływu osób.
Unia Europejska
Trzy filary Unii Europejskiej
I FILAR
Wspólnoty Europejskie
II FILAR
Polityka Zagraniczna i Wymiar
Sprawiedliwości
III FILAR
Sprawy Wewnętrzne i
Wymiar Sprawiedliwości
Traktaty założycielskie
Wspólnot:
Polityka zagraniczna:
Sprawy wewnętrzne:
• ustalenie wspólnych stanowisk i
działań,
• utrzymanie pokoju,
• ochrona praw człowieka,
• wspieranie demokracji,
• pomoc krajom trzecim.
• polityka azylowa,
• ochrona granic
zewnętrznych,
• polityka migracyjna i
wizowa,
• zwalczanie narkomanii.
Polityka bezpieczeństwa:
• utrzymanie pokoju,
• Unia Zachodnioeuropejska jako
organ bezpieczeństwa,
• współpraca w ramach NATO,
Wymiar sprawiedliwości:
• unia celna i wspólny rynek,
• polityka handlowa,
• polityka rolna,
• polityka transportowa,
• polityka przemysłowa i
strukturalna,
• unia gospodarcza i
walutowa,
• sieci transeuropejskie,
• polityka socjalna,
• ochrona środowiska,
• ochrona konsumenta,
• Obywatelstwo Unii,
• edukacja i kultura.
Długookresowo:
• Europejski System Bezpieczeństwa
• walka ze zorganizowaną
przestępczością
międzynarodową,
• współpraca sądownicza w
sprawach karnych i cywilnych,
• współpraca policji.
Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej
Integracja międzynarodowa przebiegała według następujących etapów. Najprostszym
ugrupowaniem tego typu jest strefa wolnego handlu polegająca na zniesieniu ceł i
ograniczeń ilościowych. Przykładem takiej organizacji może być EFTA (Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego Handlu) CEFTA czy NAFTA (członkowie: USA, Kanada,
Meksyk).
Kolejną formą integracji jest unia celna gdzie kraje ze strefy wolnego handlu
wprowadzają cła dla krajów trzecich z poza unii. Sprzyja ona rozwojowi handlu
wewnątrz unii i ograniczeniu handlu z krajami trzecimi. Przykładem tej formy integracji
jest np. Pakt Andyjski obejmujący Boliwię, Kolumbię, Ekwador, Peru i Wenezuelę.
Wyższą formą integracji od unii celnej jest wspólny rynek, który oznacza nie tylko
zniesienie ceł i nakładanie ich poza unią, ale też musi istnieć swoboda przepływu
kapitału i siły roboczej.
Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej
Unia walutowa obejmuje poza unią walutowa i wspólnym rynkiem koordynacje polityki
walutowej tj. ograniczenie wahań kursów, tworzenie wspólnych rezerw handlowych czy
wprowadzenie jednolitej waluty. Unia ekonomiczna posuwa się o krok dalej dodając
koordynacje poszczególnych dziedzin z zakresu polityki ekonomicznej, warto jednak
dodać, że nie jest ona nigdy pełna.
Unia polityczna prócz wymienionych wyżej dodaje koordynację polityki zagranicznej i
wewnętrznej, co jest bardzo trudne i stanowi ukoronowanie dążeń integracyjnych.
Na rozwój handlu zagranicznego w Polsce wpływają różne czynniki — przede
wszystkim prowadzona polityka władz państwowych, które wyznaczają kierunek
wymiany handlowej, popyt na określone dobra czy usługi oferowane na rynkach,
zapotrzebowanie polskiej gospodarki na towary wymagane do rozwoju poszczególnych
sektorów.
Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej
Lata 90. to współpraca handlowa przede wszystkim z krajami RWPG; blisko 90% całej
wymiany zagranicznej opierała się na kontaktach z państwami socjalistycznymi (kraje
Europy środkowo-wschodniej).
Ten okres polskiej wymiany zagranicznej cechował się przede wszystkim niskimi
obrotami wymiany handlowej, zazwyczaj niską jakością towarów oferowanych do
wymiany (kraje zachodu miały gospodarkę na wysokim poziomie rozwoju, a kraje
socjalistyczne pozostawały daleko w tyle), małą ilością oferowanych dóbr
przeznaczonych do konsumpcji, gdyż kierunki handlu zagranicznego wyznaczały władze
kraju (tzw. gospodarka centralnie sterowana) i sprowadzano głównie towary
przemysłowe i rolnicze.
Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej
Dopiero wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej (popyt, podaż i cena razem
kształtują rynek towarów i usług), umożliwiło swobodny rozwój wymiany handlowej.
Zmianom uległo także tzw. saldo bilansu handlowego (różnica pomiędzy importem i
eksportem towarów w danym czasie).
Gdy saldo bilansu handlowego jest dodatnie wówczas państwo ma zwyżkę
eksportową, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia gospodarki — duża produkcja
dóbr na które znajdują się odbiorcy zagraniczni, pozwala to utrzymywać miejsca pracy i
wpływać korzystnie na poziom rozwoju krajowej gospodarki; gdy saldo bilansu
handlowego jest ujemne wówczas sytuacja jest niekorzystna, spowodowana brakiem
zapotrzebowania na produkowane towary, które są albo zbyt drogie albo złej jakości i
nie znajdują odbiorców zagranicznych.
Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej
Inne ważne zjawiska jakie wówczas miały miejsce to postępujący proces starań Polski o
przyjęcie do największej organizacji gospodarczej w Europie — struktur Unii
Europejskiej, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju handlu zagranicznego i zaważyło
na kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.
Wymiana handlowa – to poza wyminą towarów i usług także wymiana walutowa, a
więc obroty finansowe z innymi państwami, zaliczamy do nich kredyty, wszystkie
płatności finansowe za udzielone towary i usługi. Przepływ kapitału oznacza
także nowe inwestycje finansowe na terenie danego kraju, co w przypadku Polski
oznacza napływ zagranicznych inwestorów, aby w rezultacie przyczynić się do szybszego
rozwoju sektorów gospodarki.
Zasady polityki Unii Europejskiej
Prawo drugiego i trzeciego filaru to akty prawa międzynarodowego i wymagają
ratyfikacji, implementacji, inkorporacji bądź transpozycji do porządków prawnych
państw członkowskich.
Prawo pierwszego, drugiego i trzeciego filaru stanowi łącznie prawo unijne.
Terminologię porządkuje Traktat lizboński – zniknie podział na Wspólnotę (prawo
wspólnotowe) i Unię (prawo unijne).
Prawa podstawowe
Ogólne, wspólne zasady i wolności prawa wyprowadzone z porządków konstytucyjnych
państw członkowskich oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 1950 roku, np.:
• pewność prawa,
• zasada państwa prawego,
• zasada pluralizmu politycznego,
• prawo do życia,
• zakaz tortur.
Zasady polityki Unii Europejskiej
Poszanowanie prawa międzynarodowego
Ogólne zasady prawa międzynarodowego, np.:
• zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
• zakaz piractwa,
• zakaz ludobójstwa.
Ogólne zasady wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych i członkostwa wszystkich
państw członkowskich UE w Organizacji Narodów Zjednoczonych, np.:
• ze szczególnym naciskiem na utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.
Zasady obowiązujące przy tworzeniu prawa wspólnotowego, np.:
• zasada kompetencji powierzonych,
• zasada subsydiarności,
• zasada równowagi instytucjonalnej.
Znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
W gospodarce rynkowej rozpatrywane są dwa modele integracji:
1) model integracji międzynarodowej,
2) i model integracji ponadnarodowej.
Model integracji międzynarodowej (integracja liberalna) zakłada, iż wszystkie decyzje
powinny być podejmowane przez przedsiębiorstwa krajów członkowskich.
Funkcjonuje tu wolny rynek i wolny handel, gdzie podstawowymi podmiotami są
konsumenci i producenci oraz gra rynkowa. Państwo nie podejmuje tu żadnych
regulacji. Jest to model czysto teoretyczny, nie mający odpowiedników w praktyce,
celem ugrupowań jest dążenie do niego.
Drugim modelem jest model integracji ponadnarodowej, gdzie ośrodek narodowy i
ponadnarodowe mają wpływ na procesy integracyjne. Mogą działać tu takimi
narzędziami jak cła, subwencje, ograniczeniami para i pozataryfowymi, stopami
procentowymi itp. Jest to interwencjonizm państwowy. Tego typu model stosowany
jest w polityce Unii Europejskiej.
Organizacje międzynarodowe
Międzynarodowe organizacje gospodarcze są formą współpracy suwerennych państw
lub osób, przedsiębiorstw, instytucji bądź ich stowarzyszeń z różnych państw.
Organizacje można podzielić na dwie grupy:
1) międzynarodowe organizacje w dziedzinie handlu,
2) międzynarodowe instytucje finansowe.
Do pierwszej grupy należą GATT oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO).
GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade), czyli układ Ogólny w Sprawie
Taryf Celnych i Handlu, zawarły w 1947 roku 23 państwa (obecnie członkami jest
ponad 120 krajów, w tym Polska od 1967 roku).
Organizacje międzynarodowe
Światowa Organizacja Handlu (WTO – ang. World Trade Organization) powstała w
1994 roku.
Wymiana międzynarodowa wiąże się z przepływem środków pieniężnych między
krajami. Do drugiej grupy należą instytucje międzynarodowe, które czuwają nad
przestrzeganiem zasad przepływu walut, są to:
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
• Bank Światowy.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW, Polska jest członkiem od 1986 roku.
Polska była członkiem MFW również w latach 1945 – 1950.
Każdy kraj należący do MFW może zostać członkiem Banku Światowego czyli
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju - MBOiR, którego głównym celem
jest wspieranie rozwoju gospodarczego i ograniczanie ubóstwa.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana międzynarodowa to całość stosunków wymiennych w świecie, między
wszystkimi krajami lub zrzeszeniami. Wymiana międzynarodowa, jako efekt specjalizacji i
wzrostu skali produkcji, umożliwia – dzięki rozszerzeniu rynków zbytu – racjonalne
wykorzystanie zasobów czynników produkcji, jakimi dysponuje dany kraj, zazwyczaj
bowiem rynki narodowe nie są na tyle chłonne, aby zapewniały zbyt masowej i
wyspecjalizowanej produkcji.
Gdy jakiś kraj prowadzi politykę autarkii, tj. próbuje samodzielnie rozwijać wszystkie
możliwe dziedziny produkcji, musi rozpraszać posiadane środki. W efekcie skala produkcji
jest mała, koszty wytwarzania i ceny wysokie, stopień nowoczesności niezbyt duży, a
część posiadanych czynników produkcji nie wykorzystywana w sposób racjonalny.
Wymiana międzynarodowa, prowadzi do rozszerzenia rynków zbytu, pozwalając na lepsze
wykorzystanie posiadanych czynników produkcji w poszczególnych krajach włączonych w
system międzynarodowej współpracy.
Bilans handlowy
Bilans handlowy jest to część bilansu płatniczego sporządzanego dla gospodarki
narodowej. Jest to zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę i
przywiezionych z zagranicy w określonym czasie.
Bilans handlowy można przedstawić zarówno globalnie, w odniesieniu do wszystkich
towarów i państw, jak i w rozbiciu na poszczególne towary lub państwa.
Bilans płatniczy jest to zestawienie sporządzane dla całej gospodarki narodowej,
wyrażające w pieniądzu transakcje dokonane z zagranicą w określonym czasie.
Obejmuje on wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym
kraju, w określonym czasie.
Import – eksport
Eksport jest to wywóz za granicę w celu sprzedaży towarów wytworzonych w kraju.
Eksportem jest również sprzedaż usług kontrahentowi zagranicznemu.
Import jest to zakup za granicą towarów, które są
zużywane w kraju przez gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa lub jednostki i zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze.
Importem jest również zakup usług świadczonych przez
kontrahentów zagranicznych.
Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport
dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE
Dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług
w krajach spoza Unii Europejskiej. Zakup towarów w obrębie Unii Europejskiej nie jest
importem. Jest to tak zwany zakup wewnątrzwspólnotowy.
Znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
Integracja w ramach międzynarodowej współpracy gospodarczej to zacieranie
wszelkich granic dla przepływu usług i towarów, to łączenie państwowych gospodarek
w wyniku, czego mogą powstać nowe instytucje o charakterze gospodarczym.
Występuje wielu różnych definicji integracji międzynarodowej, co świadczy o
różnorodności i wielości występowania tego zjawiska.
Integracje w ramach współpracy gospodarczej rozumie się jako formę i procedurę
regulowaną poprzez dwa czynniki, przez państwo albo przez wolny rynek. Ten typ
rozumienia integracji międzynarodowej Z. Kaniecki definiuje jako, stworzenie pewnego
organizmu o charakterze gospodarczym, który obejmuje grupę państw z danej
struktury gospodarczej.
Znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
Głównym celem integracji jest szybki postęp we wszystkich możliwych dziedzinach
nastawiony na wykorzystanie możliwości i potencjałów krajów integrujących się.
Otwarcie się gospodarki danego kraju na inne, pomaga skoncentrować wszystkie
środki w najbardziej efektywnych sektorach danego kraju, przy równoczesnym
korzystaniu z tych surowców, których w kraju jest nie wystarczająco natomiast w
innych krajach jest pod dostatkiem.
Ważny jest również dostęp do nowych technologii, który pomaga przełamać
wszelkie bariery hamujące i ograniczające rozwój gospodarczy danego kraju.
Znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
Integracja międzynarodowa nie zagraża suwerenności żadnego państwa, ponieważ
powołane przez nią instytucje mają charakter zalecający, czyli decyzje wydane przez taką
międzynarodową instytucje nie mają mocy prawnej, tylko mają formę rekomendacji czy
instrukcji i nie obligują danego państwa do stosowania się do zaleceń tejże instytucji.
Decyzje nabierają mocy prawnej tylko
wtedy, gdy rząd danego kraju zalecenie
zatwierdzi i przekształci w obowiązujący
akt prawny.
Znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
Innym ważnym elementem integracji jest polityka celna, która powinna prowadzić do
unifikacji i limitowaniu handlu z krajami trzecimi. Przykładem takiej polityki jest pakt
podpisany przez kraje Ameryki Południowej: Boliwię, Ekwador, Peru, Wenezuelę i
Kolumbię.
Występuje również integracja w sferze walutowej, np. wprowadzenie unii walutowej,
która pozwala na ograniczanie wahań kursów czy tworzenie wspólnych rezerw
walutowych. Unia ekonomiczna oprócz tych wszystkich dziedzin, łączy poszczególne kraje
w zakresie pojedynczych dziedzin z obszaru polityki ekonomicznej. Natomiast Unia
polityczna pozwala na szeroko rozumianą współpracę w zakresie polityki zagranicznej oraz
polityki wewnętrznej, ten typ integracji jest bardzo trudny do osiągnięcia i można
powiedzieć stanowi ostateczny cel procesu integracji.
Literatura:
1. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E.: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze. Warszawa 1997,
2. Herbut R., Antoszewski A.: Leksykon politologii. Wrocław 1999,
3. Kamecki Z.: Uwagi na temat pojęcia integracji gospodarczej. Instytut Zachodni,
Poznań 1973,
4. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik 2002,
5. Niedzielski E., Łapińska A.: Zarządzanie firmą. WSiP 1999,
6. Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. II. Operon,
Gdynia 2009,
7. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość
bez tajemnic. Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum
i technikum. WSiP 2009,
8. Adelson I.: Formy prawno – organizacyjne przedsiębiorstwa a strategia jego
rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
Download