podstawowe-pojecia-w-prawie-unii-europejskiej

advertisement
31 Unia Europejska powstała na mocy TRAKTATU z MAASTRICHT, który został podpisany 7
lutego 1992r. na bazie organizacji Europejskich: Europejskiej wspólnoty gospodarczej, europejskiej
wspólnoty węgla i stali oraz europejskiej Energii Atomowej.
Unia Europejska posiada wspólne, własne organy ( instytucje) tworzące system instytucjonalny.
Główne instytucje to: Parlament Europejski- jest wyłaniany w drodze wyborów powszechnych,
przeprowadzonych w poszczególnych państwach członkowskich. Parlament spełnia funkcje
prawodawczą, polegającą na stanowieniu prawa Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej- stanowi jedną z najważniejszych instytucji ustrojowych Unii Europejskiej.
Pełni funkcję prawodawczą. Ustala politykę Unii Europejskiej, zawierając umowy z państwami i
organizacjami międzynarodowymi oraz uchwalając budżet. Spełnia też rolę koordynatora w zakresie
wspólnej polityki gospodarczej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich.
Komisja Europejska- jest organem wykonawczym i kierowniczym. Ma też funkcje prawodawcze,
wydając rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Spełnia rolę wykonawczą i zarządzającą.
Trybunał Sprawiedliwości- zapewnia przestrzeganie prawa Unijnego przez wykładnie i jednolite
stowowanie postanowień traktatowych oraz wydawanych na ich podstawie innych aktów prawnych.
Zasadniczą funkcją jest funkcja orzecznicza, polegająca głównie na orzekaniu w sprawach
dotyczących przestrzegania prawa unijnego przez państwa członkowie.
System prawny Unii Europejskiej składa się z: Prawa pierwotnego- obejmuje przepisy prawne
zawarte w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej, a także zasady
systemu prawnego Unii Europejskiej. Traktaty te zawierane są i zmieniane dzięki zgodnej woli
państw członkowskich, przy zastosowaniu odpowiedniej procedury. Prawo wtórne- składa się z
aktów prawnych, stanowionych przez instytucje prawodawcze Unii: Radę Unii Europejskiej,
Komisję Europejską, Parlament Unii Europejskiej.
Parlament Europejski: funkcje, kompetencje
Według Traktatu z Maastricht
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, instytucje unii europejskiej,
egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia
Prawo Unii Europejskiej - notatki z wykładów.
Unia Europejska i Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
protokół polsko-brytyjski
Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download