praca magisterska

advertisement
Prawo
Europejskie
Podstawowe elementy prawa europejskiego,
Unia Europejska.
Wprowadzenie...
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku powstały w Europie trzy ważne
organizacje międzynarodowe. Były to; Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(EWWiS, powstała na mocy traktatu paryskiego pomiędzy Francją a
Niemcami w kwietniu 1951 roku), Europejska Wspólnota Gospodarcza(EWG)
i Europejska Wspólnota Energii Atomowej(EUROATOM, obie powołane na
mocy traktatu rzymskiego, lata 1957/58). Ich utworzenie odbiło się na
stosunkach między państwami europejskimi, a w końcu przyczyniło się do
powstania Unii Europejskiej i prawa europejskiego.
Powołanie tych trzech Wspólnot, tworów, było wynikiem idei wspólnoty
europejskiej. Ową ideę zapoczątkował w maju 1951 roku Robert Schuman,
który w imieniu rządu Francji zaproponował Niemcom współpracę przy
wydobyciu węgla i stali. I tak na mocy traktatu paryskiego w 1951roku,
powstała organizacja EWWiS. Ważne jest, że miała ona charakter otwarty dla
innych państw europejskich. Następnie powstały EWG i EUROATOM.
Wkrótce do tych organizacji doszły kolejne państwa; Dania, Irlandia, Wielka
Brytania, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Szwecja, Austria.
Wszystkim państwom przyświecał jeden cel: polityczne i gospodarcze
zjednoczenie EUROPY.
17 lutego 1986 roku, w Luksemburgu dokonano rewizji trzech powyżej
wymienionych traktatów w tzw. Jednolitym Akcie Europejskim i tym samym
powstały prawne podwaliny Unii Europejskiej.
Unia Europejska...
Unia Europejska powstała na bazie trzech wcześniej wymienionych traktatów
Wspólnot Europejskich( EWWiS, EWG i EUROATOM-u). Podstawą prawną
był Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europ.), który wszedł w życie
01.11.1993 roku. Obecnie członkami Unii jest 15 państw europejskich; Austria,
Dania, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy. Siedziba
Unii Europejskiej jest w Brukseli. Głównym celem Europejskiej Wspólnoty jest
organizacja stosunków między państwami członkowskimi, stworzenie obszaru
pozbawionego wewnętrznych granic, rozszerzenie Unii na wschód.
Polska ubiega się o członkostwo we Wspólnocie od 8 kwietnia 1994 roku. Jej
przystąpienie do organizacji jest datowane na 01.06.2004 rok.
Główne instytucje, organy UE...
Unia Europejska posiada osobowość prawną jak również własne władze. Organy
Wspólnoty możemy podzielić na prawodawcze, wykonawcze, oraz
jurysdykcyjne. I tak głównymi organami Unii są: Rada Unii Europejskiej,
Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy.
Istnieją także organy pomocnicze; Komitet Ekonomiczno- Społeczny i Komitet
Regionalny. Obok powyższych instrumentów działają również takie instytucje
jak; Europejski Bank Inwestycyjny, Urząd Statystyczny, Europ. Instytut
Walutowy. Wszystkie główne organy UE są równoważne względem siebie (tzw.
zasada równowagi instytucjonalnej).
Parlament Europejski- pełni funkcję doradczą i kontrolną. Nie posiada
kompetencji stanowiących. Liczy sobie 626 deputowanych, których kadencja
trwa 5 lat. Są oni wybierani bezpośrednio przez społeczeństwa państw-członków.
Parlament sprawuje kontrolę nad Komisją Europejską, współdziała przy ustalaniu
planu budżetu Unii, ma prawo wnosić skargi do Trybunału Sprawiedliwości,
przyjmowania nowych członków.
Rada UE- stanowi prawo w Unii, a więc ma charakter prawodawczy.
Wypracowuje ona i koordynuje wewnętrzną i zagraniczną politykę Wspólnoty.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich.
Komisja Europejska- nazywana „strażnikiem traktatów”. Posiada prawo do
inicjatywy ustawodawczej, jak również kontroluje stosowanie prawa europejskiego
(wspólnotowego), reprezentuje unijne interesy. Obecnie składa się z 20 członków
powoływanych na 5 lat. Decyzje są podejmowanie większością głosów.
Trybunał Sprawiedliwości- zapewnia przestrzeganie prawa europejskiego.
Dba o zgodność aktów prawnych wydawanych przez organy Unii z traktatami
Wspólnoty. Składa się z 15 sędziów. Ich kadencja trwa 6 lat. Są wybierani spośród
kandydatów państw członkowskich. Rozpoznaje spory pomiędzy państwami
europejskimi, wynikające ze stosowania prawa.
Trybunał Obrachunkowy- powołany do kontroli finansów Wspólnoty. Składa
się z 14 członków powoływanych przez Radę UE. Bada czy finansami
zarządzano właściwie i zgodnie z prawem.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny- składa się z 222 reprezentantów środowisk
gospodarczych oraz społecznych (producentów, rolników, kupców, itp.) Jest
organem pomocniczym Wspólnoty. Jego funkcja polega na wydawaniu opinii
doradczych dla Rady UE i Komisji.
Komitet Regionów- jest również instytucją pomocniczą, doradczą Wspólnoty.
Wydaje opinie doradcze dotyczące polityki regionalnej UE. Składa się z 222
przedstawicieli regionalnych i lokalnych jednostek samorządowych.
Prawo Europejskie, źródła...
Głównymi źródłami prawa europejskiego są przede wszystkim traktaty na mocy
których powstawały kolejno EWWiS, EWG i EUROATOM, oraz Jednolity Akt
Europejski i ten z Maastricht. Jest to tzw. pisane pierwotne prawo wspólnotowe.
Są w nich zawarte podstawy prawa europejskiego. Kolejnymi pisanymi źródłami
prawa europejskiego są wszystkie traktaty wydawane przez organy UE(akty
prawne Wspólnoty).
Źródłem tego prawa jest również zwyczaj i ogólne zasady prawa uznawane przez
państwa(niepisane prawo pierwotne). Chodzi tu głównie o praktykę w stosunkach
międzynarodowych.
Istnieją również pochodne źródła prawa europejskiego. Są to normy prawne
tworzone przez instytucje UE, lub też powstałe w wyniku zawierania umów
międzynarodowych(wewnętrznych jak i zawieranych z państwami trzecimi).
Jak już wcześniej wspomniałem prawo mogą stanowić organy Wspólnoty, które
mają charakter prawodawczy. Są to Rada i Komisja . Mogą one stanowić prawo
tylko zgodnie z postanowieniami traktatu(np. traktatu rzymskiego). Rada i
Komisja mogą wydawać akty prawne w formie rozporządzenia, dyrektywy,
decyzji, zalecenia i opinii (są to również pochodne źródła prawa).
Wybór formy aktu prawnego należy do organów prawodawczych Wspólnoty,
aczkolwiek muszą one postępować zgodnie z zasadą subsydiarności.
Mówi ona, że nie można wydać rozporządzenia, jeśli ten sam cel można osiągnąć
dzięki dyrektywie.
Rozporządzenie- obowiązuje bezpośrednio, jest „ustawą” Wspólnoty, jest
wiążące we wszystkich swych kwestiach. Musi być opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Dyrektywy- są wiążące tylko co do celu. Są kierowane do państw
członkowskich. Państwo, którego dotyka dyrektywa, ma obowiązek wydać w
określonym terminie przepisy krajowe(transformacja do prawa wewnętrznego),
odpowiadające dyrektywie. Dyrektywa zawiera cel jaki państwo ma osiągnąć, a
wybór środka w jego osiągnięciu pozostawia państwu. Dana dyrektywa jest
skuteczna dopiero po upływie terminu realizacji(bowiem do tego czasu nie wiąże
ona państwa, do którego jest skierowana).
Decyzje- są kierowane do osób fizycznych i prawnych, oraz do państw Wspólnoty.
Regulują przypadki indywidualne i konkretne. Można je porównać do decyzji
administracyjnych jeśli odnoszą się do podmiotów indywidualnych(nie podlegają
transformacji do prawa wewnętrznego). Odwrotnie jest z decyzjami skierowanymi
do państw unijnych- wymagają transformacji do prawa wewnętrznego podobnie
jak dyrektywy.
Zalecenia i opinie- zalecenia i opinie Komisji nie wymagają upoważnienia, mogą
być wydawane zawsze wtedy, gdy komisja uzna to za stosowne. Natomiast
zalecenia i opinie Rady Unii Europejskiej muszą być wydawane na podstawie
Traktatu Rzymskiego.
Prawo Europejskie a prawo krajowe...
Prawo wspólnotowe jest stanowione przez traktaty(paryski, rzymski), akty prawne
wydawane przez organy prawodawcze Wspólnoty. Natomiast prawo krajowe jest
stanowione przez uprawnione do tego organy wewnątrzpaństwowe (Sejm).
Jednakże prawo europejskie jest stosowane wewnętrznie. Istnieje tzw. zasada
prymatu prawa europejskiego( gdy dochodzi do kolizji prawa wewnętrznego ze
wspólnotowym). Mówi ona, iż żaden przepis prawa wewnętrznego nie ma
pierwszeństwa przed prawem wspólnotowym. Wynika to z potrzeby jego
jednolitego stosowania w całej Wspólnocie. Wiąże się to z tym, że żaden urząd nie
może stosować przepisu krajowego, który mógłby kolidować z przepisem, aktem
prawa europejskiego.
Problem ważności przepisów prawnych krajowych a europejskich rozwiązuje
również rozgraniczenie kompetencji prawodawczej Wspólnoty i państw
członkowskich. I tak UE ma wyłączną kompetencję prawodawczą w dziedzinie
polityki celnej i handlowej. Prawodawcze kompetencje równoległe dotyczą; prawa
naukowego, polityki regionalnej, prawa konkurencji. Kompetencja konkurencyjna
polega na tym, że państwo może ustanawiać prawo wewnętrzne i postępować
według niego dopóki Wspólnota Europejska wyczerpująco nie ureguluje
dziedziny, której prawo krajowe dotychczas dotyczyło.
Prawo europejskie...
Prawo europejskie reguluje stosunki pomiędzy państwami członkowskimi na
arenie europejskiej, jak również między organizacjami międzynarodowymi.
Ustanawia współpracę między swoimi podmiotami w dziedzinie gospodarczej,
społecznej. Można je podzielić na prawo instytucjonalne i materialne,
Prawo instytucjonalne określa kompetencje i możliwości instytucji Wspólnoty, ich
pozycję prawną, zależności pomiędzy prawem wspólnoty a prawem państw
członkowskich.
Prawo materialne-dotyczy aktów prawnych, przez które Unia Europejska realizuje
swoją działalność. Ponadto reguluje cztery podstawowe swobody; swobodny
przepływ towarów, osób, kapitału, usług). Dotyczy również funkcjonowania
gospodarki, rolnictwa, wpływa na politykę gospodarczą państw Unii. Kreuje tzw.
„rynek wewnętrzny”.
„My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi”
Jean Monnet
(ojciec integracji europejskiej)
x60
Download