Czym jest Unia Europejska - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

advertisement
Czym jest Unia Europejska?
Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczna wspólnota, którą tworzą państwa członkowskie (od 1
stycznia 2007 r. jest ich 27, Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.). Podstawę do
funkcjonowania UE stanowi traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992, zwany też Traktatem o Unii
Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej składającej się z 27 państw mają łącznie produkt krajowy brutto drugi na
świecie (po Stanach Zjednoczonych). U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży
wspólna w znacznej części historia i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Historia Unii
Europejskiej rozpoczęła się po drugiej wojnie światowej, choć korzenie idei zjednoczonej Europy
sięgają starożytnego Imperium Rzymskiego.
Unia Europejska opiera się na systemie instytucji, spośród których fundament stanowią: Rada Unii
Europejskiej (główny organ decyzyjny Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski (jednoizbowy
parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej), Komisja Europejska
(rodzaj rządu Unii Europejskiej), Komitet Ekonomiczno-Społeczny (organ doradczy UE), Komitet
Regionów (organ doradczy i opiniodawczy), Trybunał Sprawiedliwości (jeden z organów głównych
Wspólnot Europejskich, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i
administracyjnego).
Oficjalną symbolikę tworzą: flaga Unii Europejskiej, hymn Unii Europejskiej oraz europejska waluta
euro. Świętem Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja Dzień Europy
Flaga Unii Europejskiej
Dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle.
Pomysł na wygląd i kształt flagi pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga y Rojo
oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Od 1951 r. pracowali razem dla Rady Europy. Jesienią 1955
r. przedstawili ostateczny projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na
tarczy zegara na lazurowym tle. Określono proporcje długości flagi do jej wysokości (3:2), promień
gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości, z niezmienną liczbą dwunastu gwiazd
symbolizujących doskonałość i pełnię, godziny, miesiące, znaki zodiaku i apostołów.
Projekt flagi zatwierdzono w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu. Ta sama flaga Europy,
dokładnie opisana symbolicznie, heraldycznie i geometrycznie, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako
flaga Wspólnot Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.
Hymn Unii Europejskiej
Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski muzyczną
aranżację preludium Ody do radości, IV części IX symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowaną
przez Herberta von Karajana. Od 1986 roku Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej.
Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera Oda do radości z 1785 r.
Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku
powinien być śpiewany. Oda do radości zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii Europejskiej, a także
podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.
"Oda do Radości"
Muzyka: Ludwig van Beethoven
Słowa: Friedrich von Schiller
Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński
O Radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich Pól
Święta na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi
Złączy co rozdzielił los
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam gdzie twój przemówi głos.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł
Ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto chocby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.
Patrz Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej powszechnie określana jest jako Rada Ministrów lub Rada.
. Od 1 listopada 1993 r. Rada UE jest organem naczelnym Unii Europejskiej.
Siedzibą Rady UE jest Bruksela.
Rada UE jest głównym organem prawodawczym Wspólnot Europejskich.
W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Rządy państw
członkowskich delegują do niej jednego ze swych ministrów. Delegatami do Rady są ministrowie,
kierujący w swych krajach resortami odpowiedzialnymi za problemy rozpatrywane na forum Rady.
Zdarza się, że jednocześnie odbywa się kilka posiedzeń Rady np. posiedzenia ministrów rolnictwa,
posiedzenie ministrów finansów itp. Stąd też nie można mówić o stałych przedstawicielach tych państw
w Radzie UE.
21-22 czerwca 2002 r. na sesji Rady Europejskiej w Sewilli ustalono konfiguracje, w jakich może
zbierać się Rada UE, oraz ustalono zakres przedmiotowy obrad.
Są nimi Rady UE do Spraw:
1. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
2. Gospodarczych i Finansowych
3. Współpracy w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
4. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów
5. Transportu, Telekomunikacji i Energii
6. Rolnictwa i Rybołówstwa
7. Ochrony Środowiska
8. Konkurencji
Unia Europejska - Dzień Europy
Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja. Przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert
Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan
Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w
górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
ang. Day of the European Union
Waluta Unii Europejskiej - euro
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) określił realizację Unii Gospodarczej i Walutowej
poprzez wprowadzenie wspólnej waluty w krajach zakwalifikowanych do UGiW. Początkowo
wprowadzono nazwę ECU (European Currency Unit) jako określenie nowej europejskiej waluty. Była
to jednostka rozrachunkowa stosowana w obrocie między państwami członkowskimi. Jej wartość była
określana przez kursy narodowych walut Unii Europejskiej ważone ich udziałem w koszyku.
Pierwszego stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono walutę Unii Europejskiej - euro. Nie jest
ona uzależniona od koszyka, a jej wartość nie jest zależna od walut wykazujących się największą
stabilnością.
Szefowie rządów i państw w grudniu 1995 r. przyjęli zgodnie nazwę euro. Jest krótka i ma taką samą
pisownię we wszystkich językach UE, co uważa się za zaletę.
Jedno euro składa się ze 100 centów.
Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Z
jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej
nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - Ł, $, Ą, czyli
funta sterlinga, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.
Parlament Europejski
Początki istnienia Parlamentu Europejskiego sięgają lat 50. i traktatów założycielskich. Od 1979 roku
deputowani wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wybory parlamentarne odbywają
się co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako
wyborca. Zatem Parlament wyraża demokratyczną wolę kilkuset milionów obywateli UE, a także
reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE. Parlament Europejski ma 3
siedziby: Bruksela, Luksemburg i Strasburg.
Parlament Europejski liczy obecnie 732 członków (deputowanych), sprawujących mandat wolny,
wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie
określenia "europarlamentarzysta", "eurodeputowany" lub "europoseł", natomiast oficjalne określenie
brzmi: "poseł do Parlamentu Europejskiego". W Wielkiej Brytanii stosuje się określenie "członek
Parlamentu Europejskiego" (Member of the European Parliament, w skrócie MEP), we Francji zaś "deputowany" (un député européen).
Komisja Europejska
Komisja jest politycznie niezależną instytucją, która reprezentuje i dba o interesy całej UE. Jest ona siłą
napędzającą systemu instytucjonalnego UE: zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki
polityki i programy działania, a także jest odpowiedzialna za wykonanie decyzji Parlamentu i Rady.
Podobnie do Parlamentu i Rady, Komisja Europejska została powołana do życia w latach 50. na mocy
traktatów założycielskich UE.
Po wejściu w życie Traktatu Nicejskiego członkami Komisji jest każdorazowo tyluż komisarzy, ile
państw liczy Unia Choć siedziba Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również
w Luksemburgu, przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach
różnych krajów świata.
Komisja Europejska spełnia cztery główne funkcje:
1. przedstawia Parlamentowi i Radzie projekty aktów prawnych
2. zarządza i realizuje politykę i budżet UE
3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybunałem Sprawiedliwości)
4. reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład podczas negocjowania umów
między UE a innymi krajami
Komitet Regionów
Komitet Regionów, (ang. COR) powołany do życia w 1993 r., jest organem doradczym złożonym z
przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość
wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie
regionalnej i lokalnej tożsamości oraz prerogatyw.
Inne organa są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem w sprawach dotyczących władz
lokalnych i regionalnych, np. w odniesieniu do polityki regionalnej, ochrony środowiska, edukacji i
transportu.
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (często nazywany po prostu Trybunałem) powstał na
mocy Traktatu EWWiS w 1952 roku. Jego zadaniem jest zapewnienie, by legislacja UE (technicznie
określana mianem prawa wspólnotowego) była interpretowana i stosowana w ten sam sposób w każdym
państwie członkowskim. Innymi słowy, by była ona zawsze identyczna dla wszystkich stron i w
każdych okolicznościach. Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych wynikłych
między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.
W skład Trybunału wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, toteż reprezentowane są
wszystkie krajowe porządki prawne UE. Nawet po rozszerzeniu każde państwo członkowskie będzie
nadal wyznaczało jednego sędziego, ale z uwagi na efektywność pracy Trybunał będzie mógł odbywać
posiedzenia w formie Wielkiej Izby liczącej zaledwie 13 sędziów, zamiast obowiązkowego spotykania
się zawsze na sesjach plenarnych, w których uczestniczą wszyscy sędziowie.
Historia Unii Europejskiej - ojcowie Europy
Konrad Adenauer - pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie, współtwórca idei zjednoczonej Europy.
Helmut Kohl - kanclerz Niemiec w latach 1982-98, jest uważany za ojca zjednoczenia Niemiec w 1991
r.
Robert Schuman - współtwórca idei powowłania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw
zagranicznych Francji w latach 1948-1952. Twórca tzw. „planu Schumana”
Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Sugerował powołanie
Stanów Zjednoczonych Europy.
Charles de Gaulle - prezydent Francji w latach 1959-69, francuski bohater narodowy, zwolennik Europy
ojczyzn i ograniczania roli Stanów Zjednoczonych na kontynencie.
Jean Monnet - jeden z "Ojców Założycieli" zjednoczonej Europy, współautor koncepcji powołania
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej
Władzy.
Historia Unii Europejskiej - etapy rozszerzenia
Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było sześć państw zachodnioeuropejskich:
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Pozostałe państwa przystąpiły do WE,
Euratomu i EWWiS na podstawie dyspozycji art. 237 traktatu rzymskiego o WE z 1957 roku.
1951 - 18 kwietnia powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali na mocy Traktatu Paryskiego,
podpisanego na 50 lat (termin upłynął 23 lipca 2002 r.). Celem tej organizacji było istnienie wspólnego
rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich: Belgii, Francji,
Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.
1957 - 25 marca powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz Europejska
Wspólnota Gospodarcza, na mocy Traktatu Rzymskiego; traktat został zawarty na czas nieograniczony;
głównym celem EURATOMU było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. EWG zmieniło nazwę na
Wspólnotę Europejską.
1973 - pierwsze rozszerzenie - 1 stycznia przystapienie do WE nowych członków: Danii, Irlandii i
Wielkiej Brytanii. Norwegowie wypowiadają się w referendum przeciw przyłączeniu ich kraju do WE.
1981 - drugie rozszerzenie - 1 stycznia, na mocy układu podpisanego 28 maja 1979 r. Grecja została
kolejnym państwem członkowskim WE.
1986 - trzecie rozszerzenie - 1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami WE.
1995 - czwarte rozszerzenie - 1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami UE.
Społeczeństwo Norwegii większością 52,8 % wypowiedziało się przeciwko akcesji z UE.
2004 - piąte rozszerzenie - 1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska, Słowacja,
Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.
Zgodnie z decyzjami podjętymi przez przywódców państw członkowskich, potwierdzonymi przez Radę
Europejską w czerwcu 2005 r., proces rozszerzenia dotyczy obecnie Turcji.
2007 r. Bułgaria i Rumunia przystąpiły do UE.
Więcej informacji dla ciekawych na stronie http://unia.realnet.pl
POWODZENIA NA KONKURSIE!
Download