Projekt wykonany na przedmiocie

advertisement
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt wykonany na przedmiocie
geografia przez uczniów kl. II e
Jakuba Barana i Jakuba Tyrakowskiego
KOMISJA EUROPEJSKA
Komisja jest organem kolegialnym. Tworzy ją 20 komisarzy, zwykle
pełniących wcześniej funkcję deputowanych do parlamentów narodowych albo
Parlamentu Europejskiego, lub ministrów w rządach krajów swego pochodzenia.
Zobowiązani są oni do działania w całkowitej niezależności dla ogólnego dobra
Wspólnot. Komisja ponosi solidarnie odpowiedzialność przed Parlamentem
Europejskim, który sprawuje wobec niej funkcje kontrolne. Komisja ma
wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej we Wspólnotach. Rada UE
podejmuje decyzje wyłącznie na wniosek Komisji, choć może zażądać od niej
podjęcia określonych działa . Komisja może przedstawić Radzie UE propozycje
zmian traktatów. Jest ona również negocjatorem porozumień zawieranych przez
UE z państwami trzecimi i oraz organizacje międzynarodowe.
Komisja jest organem wykonawczym realizującym postanowienia
traktatów oraz rozporządzenia Rady. Z uwagi na rolę , jaką Komisja pełni wśród
instytucji wspólnotowych, często określa się ją jako „rząd Wspólnot
Europejskich". Ma ona możliwość przygotowania aktów wykonawczych do
decyzji Rady UE oraz bezpośrednio do poszczególnych postanowień traktatów
(uprawnienia Komisji w tej sprawie ograniczone są jedynie przez Komitety
Zarządzające i Regulacyjne). Jest jedynym organem wspólnotowym, który w
szczególnych sytuacjach może usankcjonować odstąpienie od stosowania przez
państwa członkowskie ustalonych reguł postępowania w określonych sprawach.
Komisja ponadto administruje wydatkami publicznymi oraz funduszami
wspólnotowymi. Sprawuje kontrolę nad stosowaniem prawa wspólnotowego
przez instytucje Wspólnot i państwa członkowskie (a w określonych sytuacjach
także osoby fizyczne i prawne) oraz ustala przypadki jego naruszenia. W
przypadku stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego, Komisja może
zwrócić się ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości, który powinien wydać
rozstrzygające orzeczenie. Może jednak również wystąpić w roli mediatora i
wypracować kompromis między interesem państwa członkowskiego i interesem
Wspólnot. Skład Komisji powoływany jest na pięć lat w trzech etapach. W
pierwszym etapie rządy państw członkowskich desygnują za wspólną zgodą i za
zgodą Parlamentu Europejskiego osobę na stanowisko przewodniczącego
Komisji. Następnie rządy, po uzyskaniu opinii
przewodniczącego, mianują osoby mające wchodzić do Komisji. W trzecim
etapie osoby te podlegają procedurze zatwierdzającej przez Parlament i dopiero
po uzyskaniu jego aprobaty następuje formalne
powołanie Komisji na podstawie wzajemnego porozumienia się państw
członkowskich.
PARLAMENT EUROPEJSKI
Parlament Europejski składa się z przedstawicieli społeczeństw państw
członkowskich Unii, wybieranych na pięć lat w wyborach powszechnych i
bezpośrednich. 626 miejsc w PE rozdzielonych jest między kraje członkowskie
UE proporcjonalnie do ich liczby ludności. Podział mandatów wygląda
następująco:
Niemcy
100
Francja
90
Włochy
Wlk. Brytania
80
Hiszpania
70
Holandia
60
Belgia
50
Gracja
40
Portugalia
30
Szwecja
20
Austria
10
Dania
0
Finlandia
Irlandia
Na szczycie UE w Amsterdamie ustalono, że w przyszłości
PE będzie liczył
Luksemburg
maksymalnie 700 posłów. Deputowani organizują się w tzw. frakcje, nie według
narodowości, lecz według kryterium przynależności do partii politycznych (w
wyborach w czerwcu 1999 r. zwycięstwo odniosły partie centroprawicowe).
Działalnością Parlamentu kieruje prezydium, składające się z wybieranego na
2,5-letnią kadencję przewodniczącego (w czerwcu 2000 r. funkcję tę
sprawowała przedstawicielka Francji Nicole Fontaine) oraz 14
wiceprzewodniczących. Podstawowe uprawnienia PE dzielą się na trzy
kategorie:
 Uprawnienia legislacyjne
 Uprawnienia kontrolne
 Uprawnienia budżetowe
RADA UNII EUROPEJSKIEJ
(RADA MINISTRÓW)
Rada UE, znana też pod nazwą Rady Ministrów, jest głównym organem
decyzyjnym Wspólnot Europejskich, w pełni odpowiadającym za ich
funkcjonowanie.
Rada:
 wyznacza cele polityczne oraz określa wspólne stanowisko państw
członkowskich UE,
 opracowuje ustawodawstwo Unii (rozporządzenia, dyrektywy,
decyzje, zalecenia i opinie),
 koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich,
 sprawuje wraz z Parlamentem Europejskim władzę budżetową ,
 ma kompetencje do zawierania umów międzynarodowych,
wynegocjowanych przez Komisję .
W zależności od przedmiotu obrad w skład Rady wchodzą ministrowie
po jednym z każdego państwa członkowskiego, odpowiedzialni za poszczególne
zagadnienia, np. obradują ministrowie rolnictwa, gospodarki lub inni. W
rzeczywistości istnieje więc wiele rad, których pracą koordynuje obradująca co
najmniej raz w miesiącu Rada ministrów zagranicznych, zwana Rad ds.
Ogólnych. (Ministrowie spraw zagranicznych traktowani s jako główni
przedstawiciele państw członkowskich). Rada Europejska jest jednocześnie
organem między rządowym i ponadnarodowym, gdy członkowie Rady muszą
uwzględniać interes Wspólnoty jako całości. Decyzje podejmowane są zwykle
większością głosów.
Każde państwo członkowskie sprawuje przez 6 miesięcy przewodnictwo
w Radzie w ustalonej kolejności: Hiszpania, Włochy, Irlandia, Holandia,
Luksemburg, Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Finlandia, Portugalia, Francja,
Szwecja, Belgia, Dania, Grecja. W celu zapewnienia ciągłości w realizacji zadań
wspólnotowych, Przewodniczący wspierany jest przez dwóch zastępców, z
których jeden pochodzi z kraju, który przewodzi Radzie w poprzedniej kadencji,
drugi zaś z kraju, który ma obj przewodnictwo po nim. Układ ten nazywany jest
Trojk.
KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI
(COREPER)
Główną funkcją Komitetu Stałych Przedstawicieli jest przygotowywanie
pracy Rady Unii Europejskiej i doprowadzenie jej uchwał do stadium
umożliwiającego ich przyjęcie. Chociaż Komitet nie jest organem głównym
Wspólnot, jego faktyczna rola we Wspólnotach wykracza daleko poza funkcje
pomocnicze, do jakich został powołany.
Zadaniem Komitetu jest przygotowywanie całego postępowania
ustawodawczego, w tym przede wszystkim, wypracowanie jednomyślnej
decyzji państw członkowskich w odniesieniu do propozycji Komisji jeszcze
przed wpisaniem jej do porządku obrad Rady UE. Propozycje Komisji, co do
których w ramach COREPER osiągnięto porozumienie, są włączane w tzw.
agendzie „A" do porządku dziennego obrad Rady i ich formalna akceptacja
przez Radę przebiega sprawnie. Sprawy, co do których COREPER nie osiągnął
porozumienia, włączane są jako agenda „B". Ze względu na ich większe
znaczenie merytoryczne, w ich przypadku proces decyzyjny przebiega trudniej.
Sprawy o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty mogą być nawet wielokrotnie
przekazywane przez Radę do Komitetu aż do wypracowania takiego stanowiska,
które Rada będzie mogła ostatecznie zaakceptować .
Zadaniem COREPER jest także wykonywanie zleconych mu przez Radę
zadań w ramach specjalnych komitetów i stałych lub powoływanych grup
roboczych, m.in.: przygotowanie odpowiedzi na zapytania deputowanych do
Parlamentu Europejskiego i przygotowanie projektów decyzji. Komitet składa
się ze stałych przedstawicieli państw członkowskich w randze ambasadorów,
akredytowanych przy Wspólnotach. Odpowiadają oni przed rządami swoich
państw i muszą zajmować stanowisko zgodne z ich instrukcjami.
Przewodniczącym COREPER jest ambasador tego państwa, które akurat
przewodniczy Radzie.
KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
Komitet jest instytucją doradczą złożoną z przedstawicieli
przedsiębiorców, producentów, rolników, kupców, rzemieślników,
pracowników i wolnych zawodów, którzy w praktyce zorganizowani są w trzech
grupach:
 grupa I pracodawców,
 grupa II pracowników,
 grupa III różnych grup interesu
Komitet obligatoryjnie lub fakultatywnie przedstawia Radzie, Komisji lub
Parlamentowi opinie o charakterze technicznym. Komitet może też zgłaszać
opinie z własnej inicjatywy. Opinie Komitetu są ustalane na zasadzie zwykłej
większości głosów na co miesięcznych sesjach plenarnych. Do dziedzin polityki
Wspólnoty, w przypadku których wskazane organy zobowiązane są do
wysłuchania opinii Komitetu, należą m.in.: swobodny przepływ siły roboczej,
prawo osiedlania się , komunikacja i transport, kształcenie ogólne i zawodowe,
ochrona zdrowia, telekomunikacja, energetyka, spójność gospodarcza i
społeczna. Na mocy Traktatu Amsterdamskiego Komitet zyska nowe
uprawnienia konsultowania w pięciu nowych przypadkach w trzech
następujących dziedzinach:
 zatrudnienia
 spraw społecznych
 ochrony zdrowia
Komitet liczy 222 członków, przy czym miejsca przypadające na
poszczególne państwa podzielone są w następujący sposób:
25
20
15
10
5
0
Niemcy
Francja
Włochy
Wlk. Brytania
Hiszpania
Belgia
Grecja
Holandia
Austria
Portugalia
Szwecja
Dania
Irlandia
Finlandia
Luksemburg
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ
Unii
Europejskiej
pełniący
funkcję
sądu
międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Jako sąd
międzynarodowy rozstrzyga wszelkie spory pojawiające się przy
realizacji traktatów i dotyczą naruszenia prawa europejskiego. Jako sąd
konstytucyjny kontroluje legalność aktów prawnych przyjmowanych
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej oraz dokonuje
m.in. interpretacji traktatów, wykładni prawa europejskiego. Spory
między Wspólnotami a funkcjonariuszami Unii Europejskiej rozstrzyga
w ramach funkcji sądu administracyjnego. Trybunał Sprawiedliwości jest
także instancją odwoławczą od decyzji Komisji.
Składa się z 13 sędziów, którymi są obywatele państw
członkowskich Unii. Ich kadencja trwa 6 lat i może być odnawiana.
Przewodniczącego wybierają sędziowie spośród siebie. Trybunał
Sprawiedliwości obraduje na sesjach plenarnych i w sprawach
szczególnych może tworzyć 3-5-osobowe izby.
TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
Jest nazywany również Europejskim Trybunałem Rewidentów
Księgowych lub Trybunałem Rewizyjnym. Instytucja Wspólnot
Europejskich kontrolująca ich finansową politykę, dochody i wydatki.
Funkcje swe spełnia wraz z Parlamentem Europejskim i Radą Unii
Europejskiej, organami odpowiedzialnymi za kwestie budżetowe. To one
decydują zarazem o jego składzie personalnym, mianując 15 rewidentów
na 6 lat. Działa w Luksemburgu od 1975 na mocy układu, który wszedł
w życie od 1 VI 1977.
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
Europejski Bank Centralny jest obecnie przede wszystkim emitentem
wspólnej waluty euro i ustala wszystkie podstawowe bankowe stopy
procentowe obowiązujące w strefie euro. Oprócz tego EBC jest też
odpowiedzialny za zarządzanie Europejskim Systemem Banków Centralnych,
do którego należą wszystkie kraje Unii, także te, które nie wstąpiły do strefy
euro. EBC jest też odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych na
temat działania systemu bankowego w krajach Unii, nadzorowanie
przestrzegania traktatów zawartych w ramach obu systemów i ewentualne
interweniowanie w przypadku ich naruszeń.
Naczelną władzą EBC jest Rada Banku, w skład której wchodzą
wszyscy szefowie banków centralnych krajów strefy euro (obecnie jest ich
12). Wybierają oni ze swojego składu prezydenta EBC, który musi zwolnić
stanowisko szefa swojego banku macierzystego, ale jego następca nie wchodzi
do Rady EBC. Rada Banku i prezydent są wybierani na 8-letnią kadencję i są
całkowicie nie odwoływalni, tzn. nawet jeśli w tym czasie utracą stanowisko
szefa banku centralnego w swoim kraju macierzystym pozostają w radzie, a
ich następca wchodzi do rady dopiero po zakończeniu kadencji poprzednika.
Rada Banku odpowiada za swoją działalność wyłącznie przed Parlamentem
Europejskim, aczkolwiek ten nie ma prawa odwoływania członków Rady.
Rada Banku decyduje o wszystkich najważniejszych kierunkach i działaniach
EBC, nie zarządza nim jednak na codzień.
Prezydent, dwóch jego zastępców oraz cztery osoby wybrane przez
Radę Europejską tworzą Zarząd Główny banku, który na co dzień zajmuje się
zarządzaniem i organizacją pracy EBC. Rada i Zarząd zajmują się wyłącznie
tą częscią działań banku, która wynika z wprowadzenia wspólnej waluty.
Kontrolą nad Europejskim Systemem Banków Centralnych sprawuje Rada
Generalna, która z kolei dla działań strefy euro jest tylko doradcą. Rada
Generalna składa się z prezydenta EBC i wszystkich 15-tu, aktualnych szefów
banków centralnych państw członkowski Unii.
SPIS TREŚCI
KOMISJA EUROPEJSKA.................................................................................................3
PARLAMENT EUROPEJSKI...........................................................................................4
RADA UNII EUROPEJSKIEJ...........................................................................................5
KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI................................................................6
KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY.................................................................7
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI................................................................................8
TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY................................................................................. ..9
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY............................................................................. 10
Download