Miejsce_Polski_w_int..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
MIEJSCE POLSKI
W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE
Justyna Drop
Gospodarcza i polityczna integracja państw
europejskich
1.
Za początek procesu integracji europejskiej uznaje się
powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).
Traktat podpisało 1.05 1951r. W Paryżu 6 państw:
Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg.
EWWiS była pierwszą instytucją integracyjną państw
Europy Zachodniej.
Państwa założycielskie
EWWi S
2. 18.04. 1957r.- Podpisanie przez kraje należące do EWWiS traktatów rzymskich ustanawiających
Europejska Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).
3.03.05. 1960r. – utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na podstawie
zapisów tzw. Konwencji sztokholmskiej, którą podpisały: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia,
Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.
Obecnie do EFTA należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
4. 01.07. 1967r. – wejście w życie tzw. Traktatu fuzyjnego ( podpisanego 08.04.1965r. W Brukseli),
łączącego dotychczasowe organy : EWWiS, EWG i Euratomu w jedną strukturę organizacyjną WE –
Wspólnoty Europejskie.
5. W 1979r. – wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego i ECU ( European Currency
Unit) – umownej jednostki walutowej obowiązującej w rozliczeniach finansowych między
państwami Wspólnot Europejskich.
6. 14.06 1985r. – podpisanie porozumienia ( układu z Schengen) dotyczącego stopniowego
znoszenia kontroli na wewnętrznych granicach między państwami Wspólnot Europejskich
(Niemcy, kraje Beneluksu, Francja) oraz wspólnej polityki wobec azylantów. Do układu z
Schengen przystąpiły w kolejnych latach pozostałe państwa Unii Europejskiej – tzw.
Piętnastki (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz dwa państwa stowarzyszone
Norwegia i Islandia.
7. 17 i 28 02. 1986r. Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), dokumentu
nowelizującego postanowienia traktatów rzymskich, w którym zapowiedziano utworzenie
jednolitego rynku wewnętrznego, umożliwiającego „swobodny przepływ towarów, osób,
usług i kapitału” . JAE wszedł w życie 01.07. 1987r.
8. 16.12.1991r. Podpisanie umów stowarzyszeniowych ze Wspólnotami Europejskimi przez
Czechosłowację, Polskę i Węgry ( tzw. Układów europejskich).
9. 07.02.1992r. Podpisanie traktatu o Unii Europejskiej ( zwanego traktatem z Maastricht)
wprowadzającego pojęcie Unii Europejskiej i obywatelstwa europejskiego oraz
umożliwiającego pogłębienie zakresu integracji.
10. 01.11.1993 wejście w życie traktatu z Maastricht po jego ratyfikacji przez
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.
11. 16.07. 1997r. Przedstawienie programu „Agenda 2000” – dokumentu, w którym określono
m.in. Strategię rozszerzania UE oraz niezbędne w przyszłości reformy wewnętrzne. Program
„Agenda 2000” został uchwalony na szczycie w Berlinie 24-26 marca 1999r przez Radę
Europejską.
12. 13. 12. 1997 r. – rozpoczęcie negocjacji członkowskich z 10 państwami Europy ŚrodkowoWschodniej.
13.01.01. 1999 r. – Wprowadzono euro w transakcjach handlowych i finansowych.
Euro- wspólna waluta przyjęta przez 11 państw członkowskich UE
( poza strefą euro pozostały: Dania, Grecja, Szwecja
i Wielka Brytania). 2001r. Do strefy euro weszła Grecja, w 2007r. Słowenia,
2008r.-Cypr i Malta a w 2009r. – Słowacja.
14. 1 02 2001 r. – traktat nicejski. Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne. Zatwierdzono w
nim dalsze reformy instytucjonalne, mające przygotować UE na przyjęcie
nowych członków. Traktat wszedł w życie 01.03.2003r.
15. 16.04 2003r. – podpisanie w Atenach przez 10 państw, które pomyślnie
zakończyły proces negocjacji członkowskich traktatu akcesyjnego do UE.
17. 01.05 2004r. Rozszerzenie UE o 10 państw: Cypr, Republikę Czeską, Estonię,
Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry.
18. 01.01.2007r. Rozszerzenie UE o Bułgarię i Rumunię.
Etapy rozszerzania Unii Europejskiej,
kraje członkowskie
Udział Polski w procesach integracyjnych

Strategiczne położenie Polski w środkowej części kontynentu, znaczny potencjał ludnościowy
oraz w niewielkim stopniu wykorzystane możliwości rozwoju gospodarczego sprawiają, że nasz
kraj odgrywa ważną rolę w jednoczącej się Europie.

Polska, która od dawna była członkiem wielu międzynarodowych organizacji, aktywnie włączyła
się w działania zmierzające do pogłębienia politycznych i gospodarczych więzi z państwami
europejskimi i zapewniania bezpieczeństwa na kontynencie.

W latach 70-tych XX wieku Polska była jednym z inicjatorów nawiązania dialogu między
państwami, które na skutek powojennego układu sił znalazły się po dwóch stronach „żelaznej
kurtyny”. Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( tzw. Błękitna
Księga) został podpisany w 1975r. Działalność KBWE kontynuuje od 1995r. Organizacja
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE). Jej głównym celem jest zapobieganie
konfliktom na naszym kontynencie oraz ich pokojowe rozwiązywanie, a także współpraca
państw europejskich w zakresie gospodarki, badań naukowych, ochrony środowiska i zwalczania
terroryzmu.

W 1991 r. Polska została przyjęta do Rady Europy, która obok OBWE – jest drugą ważną
płaszczyzną współpracy ogólnoeuropejskiej.

Kolejnym etapem integracji stało się przystąpienie Polski do NATO, a także uczestnictwo w
pracach Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa ( EAPC – Euro Atlantic Partnership Council),
międzynarodowego forum konsultacyjnego utworzonego w 1997r.

Od 1991r. Polska podjęła współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), w 1996 r. – stała się jej członkiem. Do OECD należy 30 najbardziej rozwiniętych
państw świata.
Droga Polski do UE

W 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze
Wspólnotami Europejskimi. Umowa taka, znana pod nazwą Układu Europejskiego, została podpisana
16 grudnia 1991 roku, a weszła w życie 1 lutego 1994 roku (część handlowa – 2 lata wcześniej).

W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono polityczno-ekonomiczne kryteria
(kryteria kopenhaskie), jakie musiały spełnić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby mogły
ubiegać się o przystąpienie do Unii. Oficjalny wniosek o członkostwo Polska złożyła 8 kwietnia 1994
roku w Atenach.

8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej. 28 stycznia 1997 roku uchwalono
Narodową Strategię Integracji.

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu
negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i
Cyprem – tzw. grupa luksemburska. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku. Negocjacje
poprzedził tzw. screening czyli przegląd zgodności prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym.

Wszystkie sprawy związane z integracją Polski z UE koordynował utworzony w październiku 1996 r.
Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje w imieniu rządu prowadził Pełnomocnik Rządu do spraw
Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Od marca 1998 r. był nim Jan Kułakowski. W
październiku 2001 r. zastąpił go Jan Truszczyński. Na szczycie w Kopenhadze, zakończonym 13
grudnia 2002 r., ówczesny rząd Leszka Millera sfinalizował negocjacje.

16 kwietnia 2003 r. Polska podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło
się w dniach 7-8 czerwca 2003. W jego wyniku Polska, razem z pozostałymi dziewięcioma innymi
krajami, wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku.
Kryteria kopenhaskie

Kryteria kopenhaskie – zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii
Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na
szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne i
ekonomiczne.
 Kryteria polityczne:

istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację;

rządy prawa;

poszanowanie praw człowieka;

poszanowanie praw mniejszości.
 Kryteria ekonomiczne:

istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi;

zdolność do przyjęcia wszystkich przepisów,
norm i regulacji prawnych obowiązujących
w krajach Unii - acquis communautaire
( dorobku prawnego Wspólnot);

zdolność sprostania unii politycznej,
gospodarczej i walutowej.
Konsekwencje członkowstwa Polski w UE
wskazywane przez:
.
eurosceptyków
 Wysokie koszty integracji związane z
koniecznością dostosowania się do
wymagań Unii,
 Utrata suwerenności lub jej ograniczenie
oraz zagrożenie dla polskiej kultury,
Rozwiązania prawne niekorzystne dla
Polski,
 Wzrost cen towarów i usług z
jednoczesnym ograniczeniem świadczeń
społecznych,
 Słaba konkurencyjność polskiej
gospodarki wobec gospodarek krajów UE i
związane z tym zagrożenia, m.in.:
wykupywanie ziem przez cudzoziemców,
zdominowanie gospodarki narodowej przez
obcy kapitał,
 Wzrost bezrobocia,
 Emigracja młodych, wykształconych
Polaków do innych krajów ( tzw. Drenaż
mózgów.
euroentuzjastów
 Przyśpieszenie rozwoju oraz modernizacja
polskiej gospodarki na skutek napływu
kapitału i nowych technologii,
 Stopniowa poprawa konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw,
 Szansa przyspieszenia rozwoju
najbiedniejszych regionów kraju oraz wielu
dziedzin gospodarki z unijnych funduszy,
 wzrost znaczenia Polski na arenie
międzynarodowej, możliwość
współdecydowania o przyszłości Europy,
Bezpośrednie korzyści dla obywateli:
możliwość osiedlania się, podejmowania
pracy i edukacji w dowolnym kraju UE,
możliwość swobodnego podróżowania i
przekraczania unijnych granic, ułatwiony
dostęp do dziedzictwa kulturowego narodów
europejskich.
Polska w
Unii Europejskiej

Polska jest jednym z najludniejszych i największych krajów Unii: zajmuje 6. miejsce pod
obydwoma tymi względami,

Spośród 10 nowo przyjętych państw do UE w 2004 roku Polska jest największym, zarówno
pod względem liczby ludności, jak i terytorium. Ma także najdłuższą granicę z krajami
nienależącymi do Unii – Ukrainą, Białorusią i Rosją – łącznie 1163km, które od 1 maja 2004 r.
stały się granicami zewnętrznymi Unii,

W najbliższych latach Polska ma być największym kwotowo odbiorcą unijnych dotacji
spośród nowo przyjętych. Polska dostaje z europejskich funduszy więcej pieniędzy niż wpłaca
do budżetu,

Polska ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Obecnie Polska jest pod
względem wzrostu PKB na poziomie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch z początku
lat 80., a Hiszpanii z początku lat 90.

Szczególnie atrakcyjną dziedziną polskiej gospodarki może być turystyka, z uwagi na
naturalność polskiego krajobrazu i niskie uprzemysłowienie rejonów turystycznych oraz
zabytki.
Programy finansowe wspierające Polskę
 Jako członek UE Polska jest uprawniona do korzystania z funduszy strukturalnych. Ożywienie
gospodarcze w niektórych województwach wymaga pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (ERDF) - European Regional Development Fund. Mogą ją otrzymać regiony, w
których PKB na 1 miesznańca nie przekracza 75 % przeciętnej wartości tego wskaźnika w całej unii
europejskiej. Szczególne chętnie są wspierane obszary wymagające restrukturyzacji przemysłu oraz
regiony przygraniczne, a także lokalne inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
Wyrównywaniu dysproporcji między krajami członkowskimi służy także Fundusz Spójności (CF
– Cohesion Fund), finansujący głownie rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej ( tworzącej
transeuropejską sieć transportową) oraz inwestycje związane z ochroną środowiska.
Jeszcze przed przystapieniem do UE Polska uzyskała dostęp do funduszy unijnych. W 1989r.
Uruchomiono PHARE ( Poland and Hungary Assistance for Restructuring Their Economies) –
program pomocy finansowej kierowanej najpierw do Polski i Węgier, a później także do innych
państw kandydujących do Unii.
Środki z tego funduszu początkowo przeznaczano głównie na wspieranie przemian gospodarczych w
Polsce. Od 1995 r. finansowano udział Polaków w programach unijnych i realizację zadań
związanych z przygotowaniem do członkowstwa w Unii. W latach 1990-1999 Polska otrzymała w
ramach PHARE ok. 2 mld euro bezzwrotnej pomocy.
Pod koniec lat 90-tych XX w. powstały 2 nowe programy pomocy przedakcesyjnej:
 ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession), z którego finansowane były głównie
duże inwestycje w zakresie ochrony środowiska i transportu,oraz
 SAPARD (Special Accession programme for Agriculture and Rural Development) – program
wspierający modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich (finansujący do 75% inwestycji).
Polacy w UE
 W czerwcu 2004 roku obywatele polscy po raz pierwszy wzięli udział w wyborach do
Parlamentu Europejskiego ( eurowybory); w 732- osobowym składzie Parlamentu
Europejskiego Polskę reprezentowało 54 posłów.
 W skład Komitetu do Spraw Europejskich wchodzą:

Przewodniczący Komitetu, czyli minister właściwy do spraw członkostwa RP w UE Radosław Sikorski, którego reprezentuje sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ –
Mikołaj Dowgielewicz;

członkowie KSE:

członkowie Rady Ministrów, którzy mogą być reprezentowani przez sekretarza stanu
albo podsekretarza stanu,

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz lub
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski
 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
 Traktat z Lizbony – polską stronę reprezentowali premier Tusk i minister Sikorski Jest to
pierwszy traktat, na którego kształt miała wpływ delegacja polska.
Traktat Lizboński

Zwany początkowo Traktatem Reformującym. Zawiera zmiany w Traktacie o Unii
Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Nazwa drugiego z
wymienionych Traktatów zostaje zmieniona na Traktat o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., pierwotnie miał wejść w życie 1
stycznia 2009 roku, ale nie został ratyfikowany przez wszystkie strony w wymaganym
czasie.

Traktat lizboński jest efektem prac wynikających z Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy.

Najważniejszymi założeniami Lizbony są zniesienie podziału na Wspólnotę Europejską i
Unię Europejską, nadanie Unii Europejskiej osobowości prawnej, przekształcenie Unii
w organizację międzynarodową, zniesienie podziału filarowego, dodanie nowych
polityk, uszczegółowienie zasad rządzących Unią, podział kompetencji pomiędzy Unię a
państwa członkowskie, sprecyzowanie katalogu źródeł prawa Unii, sprecyzowanie
procedur stanowienia i rewizji prawa pierwotnego Unii, określenie nowego miejsca Unii
na arenie międzynarodowej i w systemie światowego bezpieczeństwa, powołanie
nowych instytucji, wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, umocnienie roli
parlamentów narodowych, prawne usankcjonowanie Eurogrupy, umocnienie zasady
elastyczności, reforma systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, usprawnienie
działań Unii grupującej 27 państw członkowskich.
Wybrane organizacje międzynarodowe, do których należy
POLSKA
1.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ),
rok założenia: 1945, rok przystąpienia Polski: 1945 ( Polska jedno z państw założycielskich),

zapobieganie konfliktom międzynarodowych,

podejmowanie działań zmierzających do zacieśniania współpracy między narodami,

wpływanie na rozwój państw członkowskich, a zwłaszcza na poprawę ich sytuacji gospodarczej,
społecznej oraz kulturalnej,

przeciwdziałanie nieprzestrzeganiu praw człowieka oraz innych praw międzynarodowych,
2.
Pakt Północnoatlantycki ( NATO )

Rok założenia – 1949, rok przystąpienia Polski – 1999,

NATO to sojusz niepodległych państw Europy Zachodniej, USA i Kanady ,

organizacja polityczno-militarna o charakterze obronnym i jej
podstawowym celem jest pomoc wojskowa w przypadku ataku na jedno
z państw należących do paktu.
3.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
Rok założenia – 1961, rok przystąpienia Polski: 1996,

dążenie do osiągania jak najwyższego wzrostu gospodarczego, jak najwyższego
poziomu zatrudnienia i stopy życiowej, a także stabilności finansowej,
wolności wymiany międzynarodowej i pomocy dla krajów słabiej rozwiniętych.
4. Światowa Organizacja Handlu (WTO),
Rok założenia - 1995 , rok przystąpienia Polski: 1995 ( jedno z państw założycielskich),
• liberalizacja międzynarodowego handlu, obniżanie ceł, prowadzenie prohandlowej polityki
inwestycyjnej.
• Polska należała do państw założycielskich WTO i ratyfikowała w 1995 roku stosowne
porozumienie.
5. Środkowoeuropejskiej Strefie Wolnego Handlu (CEFTA);
•Rok założenia - 1992, rok przystąpienia Polski-1992,
• organizacja ta powstała na podstawie porozumienia podpisanego 21 grudnia 1992 r. w Krakowie.
• Sygnatariuszami porozumienia były pierwotnie trzy kraje: Czechosłowacja, Polska i Węgry.
• Obecnie CEFTA ma znacznie szerszy zasięg. Celem porozumienia jest stopniowe znoszenie ceł
w handlu między krajami członkowskimi.
6. Rada Europy,
Rok założenia - 1949 , rok przystąpienia Polski -1991,
• Zasadniczymi celami Rady są :
• ochrona praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa, działanie na rzecz podnoszenia
świadomości i rozwoju tożsamości kulturowej i regionalnej, poszukiwanie sposobów
rozwiązywania współczesnych problemów społecznych, m.in.: dyskryminacji, braku tolerancji,
zagrożeń środowiska, etycznych aspektów inżynierii genetycznej, AIDS, narkomanii,
zorganizowanej przestępczości, podejmowanie działań mających na celu umacnianie demokracji
europejskiej.
7. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW),
Rok założenia - 1944, rok przystąpienia Polski – 1986,
• popieranie współpracy walutowej na szczeblu międzynarodowym, tworzenie warunków dla
regulowania rozliczeń bieżących w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji
trudności płatniczych, monitorowanie płynności systemów finansowych państw członkowskich,
podejmowanie wysiłków zmierzających do uporządkowania rozwoju i wzrostu handlu
międzynarodowego,
8. Organizacji do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
rok założenia: 1945 przez 44 państwa (także Polskę),
• Głównym celem tej organizacji jest utrzymanie pokoju
i bezpieczeństwa poprzez działania w sferze wychowania,
nauki i kultury poszczególnych państw członkowskich,
wymianę kulturalną i wzajemne poznawanie kultur.
9. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE)
Rok założenia: 1994,
• zapobieganie użycia siły przez jakiekolwiek państwo i prowadzenie do rozwiązania konfliktów
tak, aby bezpieczeństwo żadnego kraju nie było zagrożone przez inny. Tworzenie wzajemnego
zaufania we wszystkich dziedzinach, jednak głównie w gospodarce i w kulturze. Podejmowanie
działań na rzecz umacniania instytucji demokratycznych i praw człowieka.
• Jednym z krajów, który aktywnie działa w ramach OBWE jest Polska. Nasz kraj aktywnie
uczestniczy w pracach OBWE i ma celu poprawienie stanu zbiorowego bezpieczeństwa w
Europie, układu międzynarodowego gwarantującego równość i bezpieczeństwo dla wszystkich
państw i wykluczającego hegemonię i groźbę użycia siły.
Współpraca regionalna

W Europie Środkowej i Wschodniej największą i najstarszą organizacją regionalną jest obecnie
Inicjatywa Środkowoeuropejska ( CEI – Central European Initiative), do której należy 18
państw.

Powstała w 1989 r., Polska dołączyła w 1991r.

Działalność ISE obejmuje m.in.: konsultacje polityczne, wspieranie instytucji demokratycznych i
przestrzegania praw człowieka, współpracę transgraniczną, realizację różnych zadań
gospodarczych i społecznych. ISE koncentruje się zwłaszcza na popieraniu transformacji
gospodarczej, społecznej i prawnej w państwach członkowskich oraz ich dążeń integracyjnych, na
sprawach walki ze zorganizowaną przestępczością, odbudowie Bośni i Hercegowiny.

Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States)

organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Polski i Szwecji, które w dniach 2-3
września 1990 roku przyjęły na konferencji w Ronneby w Szwecji Deklarację Morza Bałtyckiego.
W dniach 5 - 6 marca 1992 na konferencji ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze
powołano do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego.

Jej głównym celem jest koordynowanie i promowanie współdziałania państw członkowskich w
celu zapewnienia demokratycznego rozwoju oraz stabilności politycznej i gospodarczej tej części
Europy.

Współpraca koncentruje się na zadaniach z zakresu ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
Bałtyku, ochrony zdrowia, energetyki, transportu i komunikacji, kultury, edukacji oraz turystyki.
Organizacje nieformalne
 Trójkąt Weimarski
•
forum trójstronnych konsultacji między Polską, Francją i Niemcami, głównie w zakresie polityki
międzynarodowej, bezpieczeństwa, nauki i kultury.
•
Dla Polski szczególnie istotne było poparcie przez partnerów z Trójkąta Weimarskiego naszych
starań o członkostwo w Unii Europejskiej. W ramach Trójkąta Weimarskiego odbywają się
spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, premierów, prezydentów i ministrów
obrony, współpracują ze sobą stale także parlamentarzyści z tych państw.
 Grupa Wyszehradzka (tzw. V4)

założona w 1991roku,

w skład wchodzą Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry.

Te cztery – a od podziału Czechosłowacji trzy państwa wzajemnie wspierały się na drodze do
pełnego członkowstwa w europejskich strukturach integracyjnych. Jednym z najważniejszych
efektów współpracy była decyzja utworzenia w 1992r. Środkowoeuropejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (CEFTA Central European Free Trade Agreement),
stopniowo znoszącego ograniczenia w handlu między należącymi
do niego państwami. Kontakty między państwami-członkami
Grupy utrzymywane są poprzez organizowanie nieregularnych
spotkań na różnych szczeblach.
Euroregiony

Euroregion - wydzielona jednostka na obszarze dwóch państw, forma współpracy transgranicznej
pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz
regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i
regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni
regionów przygranicznych.

Euroregiony zaczęły powstawać w Polsce dopiero na początku lat 90-tych XX w. w
przygranicznych strefach naszego kraju.

Najstarszy jest euroregion Nysa na granicy z Niemcami i Republiką Czeską, oficjalnie utworzony
21. 12. 1991 roku.

Obecnie w Polsce jest 18 euroregionów.
 Cele, które powinny spełniać euroregiony:

zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących
nieprzenikalności granic

umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych

ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego

usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych

określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości
charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych

formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami
europejskimi oraz ich efektywności

budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi.
Nazwa euroregionu
Kraje należące
rok
Nysa
Polska/Niemcy/Czechy
1991
Karpacki
Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia
1993
Sprewa-Nysa-Bóbr
Polska/Niemcy
1993
Pro Europa Viadrina
Polska/Niemcy
1993
Tatry
Polska/Słowacja
1994
Bug
Polska/Ukraina/Białoruś
1995
Pomerania
Polska/Niemcy/Szwecja
1995
Glacensis
Polska/Czechy
1996
Niemen
Polska/Litwa/Białoruś
1997
Pradziad
Polska/Czechy
1997
Bałtyk
Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania
1998
Śląsk
Polska/Czechy
1998
Silesia
Polska/Czechy
1998
Beskidy
Polska/Czechy/Słowacja
2000
Dobrawa
Polska/Czechy
2001
Puszcza Białowieska
Polska/Białoruś
2002
Szeszupa
Polska/Litwa/Rosja/Szwecja
2003
Łyna- Nawa
Polska/Rosja
2003
Euroregiony w Polsce
Download