Etapy europejskiego procesu integracyjnego 1. strefa wolnego

advertisement
Etapy europejskiego procesu integracyjnego
1. strefa wolnego handlu
2. unia celna
3. wspólny rynek
4. unia gospodarcza
5. Unia polityczna
UNIA WALUTOWA
prawnomiędzynarodowe ugrupowanie integracyjne,
polegające na tym, że państwa w nim uczestniczące
przyjmują wspólną jednostkę walutową, będącą
oficjalnym środkiem płatniczym tych krajów,
porozumienie rozrachunkowo-kredytowe między
państwami, mające na celu zniesienie ograniczeń we
wzajemnym obrocie gospodarczym. Ponadto
państwa powołują organ ponadnarodowy w postaci
banku centralnego, którego zadaniem jest emisja
nowego środka płatniczego, kontrola nad jego
kursem w stosunku do walut państw trzecich i
wypełnianie wszystkich innych obowiązków
związanych z działalnością banku centralnego.
Austrii , Belgii Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech,
Portugalii i Włoszech
TRAKTAT Z MASTRICH
1992-93 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej.
EWG zmienia się na WE(wspólnotę europejską).
Powstaje EWWiS +EWG+EURAROM =UE
FILARY UNII EUROPEJSKIEJ
I. Wspólnoty Europejskiej-wspólnotowa (WE,
EWWS, EWEA)
-unia celna i rynek wew.
-polityka rolna
-polityka strukturalna
-polityka handlowa
Nowe lub zmienione dyspozycje dotyczące:
-obywatelstwa unii
-sieci transeuropejskich
-ochrony konsumenta
-ochrony zdrowia
-badań naukowych i środowiska
-polityki socjalnej
-polityki azylu
-granic zew.
-polityki imigracyjnej
II. Wspólna polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa.
Zagraniczna
-współpraca, wspólne stanowiska i działaniautrzymywanie pokoju
-prawa człowieka
-demokracja
-pomoc krajom trzecim
Polityka bezpieczeństwa
-Ze wsparciem UZE (unii zachodnio europejskiej)
kwestie dotyczące bezpieczeństwa UE
-rozbrojenie
-ekonomiczne aspekty zbrojeń
-długoterminowo-europejski system bezpieczeństwa
III Współpracy w sprawach wewnętrznych i
sprawiedliwości.
-Współpraca sądowa w materii cywilnej i karnej
-współpraca policyjna
-walka z rasizmem i ksenofobią
-walka z narkomania i przemytem broni
-walka z przestępczością zorganizowaną
-walka z terroryzmem
-walka ze zbrodniami popełnionymi na dzieciach i z
handlem żywym towarem.
PRZEPŁYW TOWARÓW
Pierwszą z tzw. czterech wolności stanowiących
podstawę rynku wewnętrznego UE jest swobodny
przepływ towarów. Na rynku nie ma granic, a więc i
barier celnych. Wszystkie towary podlegają tym
samym normom i wymogom certyfikacyjnym i
powinny być obłożone takimi samymi podatkami.
Osiągnięcie tak daleko posuniętej liberalizacji
obrotów towarami pomiędzy państwami
członkowskimi wymagało zniesienia wszelkich
barier taryfowych oraz pozataryfowych - np.
fiskalnych, jakościowych czy ilościowych. Zasada
swobodnego przepływu towarów dotyczy zarówno
wyrobów przemysłowych, jak i produktów rolnych
oraz spożywczych. Państwa członkowskie mają co
prawda możliwość wprowadzenia ograniczeń
importowych, eksportowych lub w tranzycie jeśli
wymagają tego względy moralności publicznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony
zdrowia i życia ludzi, ochrony zwierząt i roślin,
ochrony narodowych dóbr kultury oraz ochrony
własności przemysłowej lub handlowej, jednak takie
kroki nie mogą służyć jakiejkolwiek dyskryminacji
ani spełniać roli ukrytych restrykcji w handlu
wzajemnym.
SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG
Usługami są wszelkie świadczenia wykonywane
najczęściej odpłatnie, zwłaszcza świadczenia
realizowane w ramach prowadzonej działalności
handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej oraz
wolnych zawodów (np. lekarza czy prawnika).
Zasada swobodnego przepływu usług oznacza więc z jednej strony - prawo do zakupywania usług
zagranicznych, świadczonych przez podmioty z
krajów partnerskich, zarówno na terytorium
własnego kraju jaki i kraju siedziby usługodawcy, a
- z drugiej strony - prawo do sprzedaży takich usług,
w tym podejmowania i wykonywania pracy na
własny rachunek, zakładania i prowadzenia
przedsiębiorstw, spółek, agencji oraz filii.
SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU
Zasada swobodnego przepływu kapitału odnosi się
do samodzielnych transakcji finansowych, nie
związanych z przepływem towarów, usług czy osób.
Stanowi ona zarazem niezbędny warunek
korzystania z pozostałych swobód, np. prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie innego państwa
członkowskiego.
Na mocy Traktatu z Maastricht, w ramach
uzgodnionego pierwszego etapu dochodzenia do
Unii Gospodarczej i Walutowej, zakazano począwszy od 1 stycznia 1994 r. - wszelkich
ograniczeń w przepływie kapitału między
państwami członkowskimi UE. Wprowadzona
swoboda przepływu kapitału powinna z biegiem
czasu doprowadzić do ukształtowania się wspólnego
rynku usług finansowych i papierów wartościowych.
Obywatele UE uzyskali prawo nieskrępowanego
wyboru miejsca zakładania swych rachunków
bankowych i utrzymywania lokat oraz dokonywania
operacji bankowych we wszystkich krajach
członkowskich. Wraz z dochodzeniem do pełnej
Unii Gospodarczej i Walutowej przez państwa strefy
euro, termin "swoboda przepływu kapitału" straci w kontekście relacji wewnętrznych między tymi
państwami - rację bytu.
SWOBODA PRZEPŁYWU PRACY
Prawo obywateli Unii Europejskiej do swobodnego
przemieszczania się - to prawo do pracy, życia,
osiedlania się i korzystania ze zdobyczy socjalnych
w jakimkolwiek miejscu na terenie UE, bez względu
na przynależność państwową.
Początkowo prawo zamieszkania w dowolnym
państwie członkowskim dotyczyło w zasadzie tylko
osób aktywnych ekonomicznie (pracowników
najemnych, osób zakładających przedsiębiorstwo,
usługodawców) i ich rodzin, a następnie zostało
rozciągnięte na studentów, emerytów oraz
pozostałych obywateli państw członkowskich, jeśli
posiadają oni wystarczające środki na utrzymanie i
są ubezpieczeni.
\Unijna legislacja w tej dziedzinie rynku
wewnętrznego ma na celu m.in. zapewnienie
harmonijnego rozwoju rynku pracy i dostępu do
niego wszystkim zainteresowanym (bez względu na
przynależność państwową), stworzenie warunków
do wzajemnego uznawania dyplomów oraz
zagwarantowanie przemieszczającym się osobom
wszelkich praw socjalnych, również w dziedzinie
edukacji i ochrony zdrowia.
Z AG RANICZNA POL IT YKA
HANDLO WA
Polityka handlowa jest dziedziną zastrzeżoną do
wyłącznej kompetencji Wspólnoty. Reguluje ona
wzajemne stosunki handlowe pomiędzy Wspólnotą
Europejską a państwami nieczłonkowskimi.
Skupia się ona przede wszystkim na:




polityce celnej i eksportowej
kontyngentach
środkach antydumpingowych, czyli
zapobieganiu sprzedaży towarów na
rynku unijnym po cenach niższych
niż koszty wytworzenia w kraju
trzecim
środkach, które maja zapobiegać
subwencjonowaniu przez państwa
trzecie eksportu do Wspólnoty
Cele polityki handlowej:
Rodzaje:
•
cła
•
środki parotaryfowe ( Subsydia
(subwencje), Dumping, Opłaty wyrównawcze)
•
środki pozataryfowe(Kontyngenty
wartościowe lub ilościowe, Zakaz importu
(eksportu), Licencje, Normy techniczne,
wymagania,sanitarne i weterynaryjne.
POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI
Polityka konkurencji należy do głównych i
najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych.
Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się
bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot
Europejskich, jakim było utworzenie wspólnego
rynku. Polityka konkurencji ma dać gwarancje, że
bariery zniesione w handlu wewnętrznym w ramach
wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi
działaniami ze strony przedsiębiorstw lub rządów.
Polityka ta koncentruje się na pięciu głównych
kierunkach: - niedopuszczaniu do porozumień
ograniczających konkurencję - niedopuszczaniu do
wykorzystania przez przedsiębiorstwa pozycji
dominującej - kontroli fuzji przedsiębiorstw liberalizacji zmonopolizowanych sektorów
gospodarki - monitorowaniu pomocy państwa
Reguły konkurencji odnoszą się zarówno do
przedsiębiorstw prywatnych jak i publicznych,
działających na jednolitym rynku. Obejmuje także te
przedsiębiorstwa, które mają swoje siedziby poza
terytorium UE, jeśli ich praktyki niekorzystnie
oddziałują na handel między państwami
członkowskimi.
POLITYKA TRANSPORTOWA UE
Celem wspólnej polityki transportowej jest usuwanie
barier we wszystkich gałęziach transportu. Ma temu
służyć ujednolicanie przepisów technicznych,
podatkowych i socjalnych, promowanie swobodnej
konkurencji oraz znoszenie dyskryminacji
przewoźnika ze względu na jego siedzibę.
Celem wspólnej polityki transportowej jest
sukcesywne usówanie barier w każdej dziedzinie
transportu: śródlądowym, morskim, kolejowym itd.
Poprzez ujednolicanie przepisów, harmonizowanie,
promowanie konkurencji, znoszenie dyskryminacji
przewoźnika.
POLITYKA REGIONALNA UE
Podstawowe zasady polityki regionalnej:
1. zasada subsydiarności – poszerzenie zakresu
spraw przekazywanych w geście władz lokalnych i
regionalnych
2. zasada monitorowania i oceny poziomu rozwoju
regionalnego oznaczająca konieczność
systematycznej informacji statystycznej jak i
również stałych analiz służących do pomiaru
międzynarodowych zróżnicowań
3. zasada montażu finansowego – dotyczy
inicjowania współfinansowania niższych
przedsięwzięć przez podmioty publiczne i prywatne
działające w danym regionie
4. zasada programowania polityki regionalnej –
konieczność realizowania długookresowej polityki
regionalnej w oparciu o strategiczne programy
rozwoju regionalnego
Poprzez te zasady ma łączyć, tworzyć warunki do
wykorzystania spójności.
Cele polityki regionalnej
1. wspieranie i strukturalne dostosowanie regionów
zacofanych gospodarczo
2. restrukturyzacja obszarów dotkniętych upadkiem
przemysłu
3. zwalnianie długoterminowego bezrobocia oraz
ułatwienie młodzieży a także innym grupom
społecznym wejścia w życie zawodowe
4. przystosowanie siły roboczej do zmian w
systemie produkcji
5. wspieranie obszarów rolniczych: przyspieszanie
dostosowań w ramach wspólnej polityki rolnej,
pomoc w rozwoju i zmianach strukturalnych
obszarów miejskich
6. wspieranie obszarów słabo rozwiniętych z niską
gęstością zaludnienia
WSPÓŁCZESNE KRYZYSY FINANSOWE
KRYZYSY FINANSOWE - epizody gwałtownych
zmian na rynku finansowym, które wiążą się z
niedoborem płynności i/lub niewypłacalnością
•
zapewnienie ochrony krajowej
produkcji
•
zatrudnienia
•
dodatniego bilansu płatniczego
(handlowego).
Cele te osiąga się poprzez zastosowanie:
•
środków ograniczających import
(np. ceł
importowych)
•
środków pobudzających
wzrost
eksportu
(np. subsydiów eksportowych)
Narzędzia polityki handlowej
uczestników rynku oraz interwencjami władz
publicznych mogącymi temu zapobiec.
Najczęściej wyróżnia się cztery rodzaje kryzysów
finansowych:

kryzysy walutowe,

kryzysy bankowe,

kryzysy zadłużenia
zagranicznego,
kryzysy systemu finansowego.
PRZYCZYNY światowego kryzysu
zadłużeniowego

wzrost cen ropy naftowej w latach
siedemdziesiątych,

zmiany terms of trade krajów
dłużniczych,

wahania stopy procentowej

osłabienie dynamiki gospodarczej
krajów uprzemysłowionych

demokracji, czy też najważniejszego – rozwoju
sektora prywatnego.
szczególny splot uwarunkowań
Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej
rozwiniętym pochodzą ze składek państw
członkowskich, spłaty przez państwa
wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji
na światowych rynkach kapitałowych.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
został utworzony na konferencji w Breton
Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął
w 1946r.
zewnętrznych i wewnętrznych, które
sprzyjały procesowi narastania
Cele działalności Banku Światowego:
długu, a następnie spowodowały
załamanie płatnicze.
KORZYŚCI I ZAGRORZENIA
GLOBALIZACJI
kORZYŚCI
# wzrost efektywności i konkurencyjności,
# spadek kosztów produkcji i komunikacji,
# wzrost jakości wyrobów i usług,
# stopniowe zanikanie barier we współpracy
międzynarodowej,
# przyspieszoną dyfuzję postępu naukowo technicznego,
# normalizację i standaryzację w skali świata,
# możliwość transferu kapitału do słabiej
rozwiniętych gospodarek.
Do negatywnych zjawisk globalizacji można
zaliczyć:
- wpływa paraliżująco na sprawność decyzyjną
rządów narodowych
- upadek drobnych mało konkurencyjnych
przedsiębiorstw
- upadek gospodarstw rolnych, małych firm
usługowych
- wzrost biurokracji
- upadek placówek naukowo-badawczych, obniżenie
prestiżu wielu instytucji
- zjawisko sekularyzacji tzn. więzi z kościołem
bardziej liberalne
- spadek przyrostu naturalnego w krajach
wysokorozwiniętych
- spadek autorytetów statusowych, podstawą statusu
osiągnięcia i pieniądze
- kryzys racjonalizmu . Człowiek zaczyna
posługiwać się symbolami mającymi charakter
irracjonalny
- władza staje się pojęciem abstrakcyjnym zaczyna
dominować wolność i swoboda
- dominującą role zaczynają pełnić usługi
STREFY WOLNEGO HANDLU
Strefa wolnego handlu to obszar wewnątrz którego
zniesiono cła i inne opłaty na wszystkie lub niektóre
towary. Utworzenie strefy wolnego handlu, w
przeciwieństwie do unii celnej, nie pociąga za sobą
określenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej,
NAFTA (ang. North American Free Trade
Agreement) - Północnoamerykański Układ Wolnego
Handlu - umowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą i
Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami
strefę wolnego handlu.
EFTA są obecnie: Islandia, Liechtenstein,
Norwegia, Szwajcaria
ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji
Południowo-Wschodniej Członkami są (w
kolejności przystępowania): Filipiny, Indonezja,
Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa
założycielskie), Brunei Wietnam Laos i Birma i
Kambodża.
Mercosur Wspólny Rynek Południa), czasem
nazywany także Mercosul, jest to międzynarodowa
organizacja gospodarcza powołana w roku 1991
traktatem z Asuncion (Paragwaj). Do tej organizacji
należą: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj,
Wenezuela
BANK ŚWIATOWY
Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego
słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe
pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla
najbardziej potrzebujących krajów członkowskich
oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu
gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną –
obecnie wszystko do celów walki z ubóstwem i
finansowania rozwoju takich dziedzin życia
społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona
środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W
zamian za to wymaga jednak pewnych działań
politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój
a.
b.
c.
d.
odbudowa zniszczonych przez
wojnę gospodarek krajów
członkowskich
popieranie prywatnych inwestycji
zagranicznych na terytorium krajÚ
ów członkowskich
doprowadzenie do równowagi w
wymianie międzynarodowej
rozwój przedsiębiorstw lokalnych
poprzez dostarczenie im
zagranicznych źródeł
finansowania
Struktura Banku Światowego obejmuje:
a.
b.
c.
d.
Radę Gubernatorów
Dyrekcję Banku
Departamenty Funkcjonalne
Departamenty Operacyjne
Działalność kredytowa Banku Światowego
Działalność kredytowa Banku Światowego
skupia się głównie na:
a.
b.
c.
bezpośrednim finansowaniu
projektów inwestycyjnych
współudziale w pożyczkach
zaciągniętych z różnych źródeł
udzielanych gwarancji rządowych
Rodzaje pomocy kredytowej BŚ
a.
b.
c.
bezpośrednie finansowanie
projektów inwestycyjnych
udzielanie gwarancji kredytowych
kofinansowanie, czyli
uczestniczenie w pożyczkach
zaciągniętych z różnych źródeł
Zasady udzielania kredytów przez BŚ;
a.
b.
c.
d.
e.



mają zmienną stopę procentową
kraje najuboższe uzyskują kredyty
nie oprocentowane
kredyty są udzielane dla
poszczególnych państw oraz grup
państw
kredyty i pożyczki mają charakter
długoterminowy, są udzielane na
15 - 25 lat
najczęściej finansowane są
następujące dziedziny:
rolnictwo
przemysł
sektor publiczny
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ
WALUTOWY
Międzynarodowy Fundusz Walutowy został
powołany do życia na Konferencji w Bretton
Woods w USA, w 1944 r., a swoją
działalność rozpoczął 01.03.1947r.
Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by
radzić, jak pomóc światu podnieść się
ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny.
Dlatego wymyślono fundusz, który
stabilizowałby międzynarodowy system
walutowy kredytami krótkoterminowymi
udzielanymi państwom mającym kłopoty ze
zrównoważeniem bilansu płatniczego w
handlu-zagranicznym.
Do zadań MFW należy przede wszystkim:
popieranie międzynarodowej współpracy
walutowej oraz uporządkowanych stosunków
walutowych, tworzenie warunków dla
wielostronnego regulowania należności za
bieżące operacje w handlu
międzynarodowym, udzielanie pomocy w
likwidacji trudności płatniczych, wpływanie
na zachowanie pożądanego stopnia płynności
międzynarodowych systemów płatniczych,
podejmowanie działań zmierzających do
uporządkowanego rozwoju i wzrostu handlu
międzynarodowego.
EUROPEJSKI OBSZAR
GOSPODARCZY
EOG został utworzony na podstawie porozumienia
podpisanego 2 V 1992 roku w Oporto. Członkami
EOG są wszystkie państwa członkowskie Wspólnot
Europejskich i państw stowarzyszonych w układzie
EFTA, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
Szwajcaria również brała udział w negocjowaniu
umowy, ale wobec negatywnego wyniku referendum
nie ratyfikowała ostatecznie układu.
Celem EOG jest ustanowienie swobodnego
przepływu towarów, kapitału, pracowników oraz
usług między państwami członkowskimi.
Liberalizacja nie obejmuje jednak artykułów
rolnych. Państwa EFTA, które przystąpiły do EOG
nie uczestniczą we Wspólnej Polityce Rolnej
Wspólnot Europejskich. Państwa EFTA
zobowiązały się dostosować część swego
ustawodawstwa do prawa Wspólnot Europejskich.
Wszystkie państwa członkowskie EOG płacą
składkę do Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju oraz na Europejski Fundusz Spójności.
EOG tworzy jedną z największych stref wolnego
handlu na świecie. Na obszarze Europejskiego
Obszaru Gospodarczego zamieszkuje prawie 380
mln ludzi.
Download