Doc - WZ UW

advertisement
Zakład Gospodarki Rynkowej
Katedra Gospodarki Narodowej
Wydział Zarządzania UW
Polityka makroekonomiczna i sektorowa
Program przedmiotu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Przedmiot , cele i narzędzia polityki ekonomicznej – cele i narzędzia polityki
makroekonomicznej w ujęciu keynesowskim, liberalnym i neoklasycznym.
Polityka monetarna i fiskalna w gospodarce otwartej- wewnętrzna i
zagraniczna polityka gospodarcza- wzajemne uwarunkowania , pozycja
inwestycyjna, internacjonalizacja polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach
integracji i globalizacji gospodarki światowej, polityka pieniężna a polityka
kursowa,polityka budżetowa i dochodowa, deficyt budżetowy, dług publiczny
krajowy i zagraniczny.
Elementy polityki sektorowej- ewolucja struktury sektorowej gospodarek
,globalizacja a zmiany struktury sektorowej, polityka przemysłowa, polityka
żywnościowa, polityka regionalna, rozwój i struktura sektora usług.( serwicyzacja
gospodarki).
Problemy rozwoju i stabilizowania gospodarek- stabilność i przejawy
niestabilności gospodarek: inflacja – przeciwdziałanie, bezrobocie i zatrudnienie w
krótkim i długim okresie.
Globalizacja i problemy nierównowagi finansowej na świecie –kryzysy
zadłużenia, liberalizacja gospodarki i kryzysy walutowe I –generacji, transmisja
impulsów koniunktury i kryzysy II generacji, kryzysy finansowe i kryzysy sfery
realnej,światowa nierównowaga finansowa i kryzys współczesny .
Polityka makroekonomiczna w Polsce w warunkach turbulencji na
światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską- znaczenie
integracji w warunkach turbulencji i kryzysów finansowych, problemy polityki
gospodarczej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu do UE, dylematy
polityki gospodarczej wobec akcesji do Unii Walutowej.
Gospodarka światowa po kryzysie – analiza makroekonomiczna.
Literatura
Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,2009.
Ćwikliński H.(red.), Polityka gospodarcza, PWE,2004.
Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji,PWN,2007
Nowak A.,Ryć K., Tendencje na rynkach finansowych a polski zloty, w : Zarządzanie i
rozwój.Księga Jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW, WN WZ UW,2007
Polska w stefie euro ?WN WZUW,2008.
Zborowska W., Szałański M., Polityka mieszana w makroekonomicznych modelach
równowagi krótkookresowej. Symulacje komputerowe. WN WZUW, 2008
Download