Źródła kryzysów i konfliktów. T. 1. Czynniki endogenne i egzogenne

advertisement
Źródła kryzysów i konfliktów. T. 1. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące
kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata
Bogusław Barnaszewski
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń; Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2011
ISBN 978-83-7780-149-9
Liczba stron: 568 s.
Cena: 48,00 zł
Spis treści
Rozdział I. Czynniki endogenne i egzogenne jako kategoria analityczna wyjaśniająca ich
etiologiczne funkcje wobec kryzysów oraz konfliktów
1. Determinanty i stymulatory komunikowania się w interakcjach społecznych
2. Imperatyw respektowania endogennego czynnika różnorodności
3. Pojęcie kryzysu
4. Identyfikacja konfliktu
5. Endogenne i egzogenne czynniki warunkujące kryzysy i konflikty jako kategoria
analityczna
6. Metodologia rozpoznawania kryzysów i konfliktów w aspektach czynników endo- i
egzogennych
Rozdział II. Stymulacja czynników kryzyso- i konfliktogennych w warunkach zmiany
systemowej
1. Nowy czy utracony paradygmat bezpieczeństwa?
2. Znaczenie egzogennej zmiany w środowisku międzynarodowym i kryteria jej postrzegania
3. Rozpoznawanie przesłanek i przyczyn rywalizacji-kooperacji w sytuacjach zagrożenia
4. Realizacja interesów i dążeń a konflikt
5. Polityczne aspekty konfliktu społecznego
Rozdział III. Fragmentacja w toku ewolucji systemu międzynarodowego po roku 1990
1. Konserwatyzm ocen interakcji w środowisku międzynarodowym – endogenną
paragenetycznie przesłanką mispercepcji jego rozpoznawania
2. Koniec historii czy kryzys historiozofii?
3. Fragmentacja oraz integracja a stabilność w nadsystemie globalnym czasu rywalizacji i
polaryzacji
4. Unilateralizm Stanów Zjednoczonych i polityka pozostałych pretendentów do ról
globalnych endogennym para genetycznie stymulatorem rywalizacji
5. Powershift planety
Rozdział IV. Realizacja politycznych i społecznych ról suwerennych podmiotów a
konfliktogenność w warunkach rosnącego zakresu wyzwań
1. Współzależność elementów systemu międzynarodowego
2. Czynniki endo- i egzogenne narzędziem oceny źródeł oraz asymetryzacji ryzyka
3. Kryzysy i konflikty – pole gry
4. Kulturowe, historyczne, ideologiczne i subiektywne przesłanki działań – uwarunkowaniami
rywalizacji oraz starć w środowisku międzynarodowym
5. Siła militarna – czynnik rekonstruowany
6. Podmiotowość państwa wobec warunkujących ją czynników endo- i egzogennych
7. Wyznaczniki poczynań regulacyjnych w sferze bezpieczeństwa
Rozdział V. Kryzys i konflikt w relacjach świata postbipolarnego
1. Zróżnicowanie postrzegania interesów przyczyną konfrontacji w środowisku
międzynarodowym
2. Przemoc – kryzysy oraz konflikty trudno- i nierozwiązywalne
3. Ubezwłasnowolnienie państw wobec współczesnych konfliktów zbrojnych
4. Podwójne standardy endogennym paragenetycznie czynnikiem kryzysów i konfliktów
Rozdział VI. Uwarunkowania wyborów strategii rywalizacji i walki
1. Psychologiczne i filozoficzne aspekty strategii walki
2. Antagonizowanie społeczności
3. Przyczyny generowania relacji konfrontacyjnych
4. Inspirowanie stereotypów i obaw
5. Świat mediów przestrzenią starcia
6. Socjotechnika konfliktu
7. Personalizacja polityki czynnikiem warunkującym relacje społeczne i polityczne
8. Efektywność strategii walki
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy
Download