praca Michała Brożka z klasy II B – prezentacja multimedialna

advertisement
Relacje międzyludzkie

Sposób wyrażania między dwoma
lub więcej partnerami interakcji
uczuć i postaw. Relacje
koncentrują się na wzajemnych
stosunkach ich uczestników, które
odnoszą się do pozytywnych bądź
negatywnych powiązań pomiędzy
partnerami, których wyrazem
mogą być na przykład: agresja,
wrogość, atrakcyjność
interpersonalna, miłość,
zakochanie, intymność,
obojętność, nienawiść, konflikt,
zerwany kontakt, dystans
emocjonalny, admiracja, skupienie
uwagi, przemoc, manipulacja,
kontrolowanie, lekceważenie.
Co to jest konflikt ?

Zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie
konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym
jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez
wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub
grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występująca
sprzeczność interesów powoduje walkę, jakieś starcie przeciwstawnych sobie
sił.
Rozwiązywanie konfliktów jest przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin
naukowych: socjologii, psychologii, prawa. Zapobieganie konfliktom po lega
między innymi na eliminowaniu zjawisk, które stanowią bezpośrednie
przyczyny ich powstawania.
Co to jest empatia ?



Zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób,
umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich
perspektywy na rzeczywistość.
Osoba nie posiadająca tej umiejętności jest "ślepa" emocjonalnie i
nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób.
Silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu wtedy, gdy
przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością
współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata
innych ludzi.
Psychologowie zastanawiali się skąd bierze się uczucie empatii i
dlaczego niektórzy ludzie są go pozbawieni. Empatia jest jednym z
najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych, więc jest to także
pytanie istotne z punktu widzenia inżynierii społecznej.
Konflikty w rodzinie
(dziecko- rodzic)
Przyczyny konfliktów w rodzinie


Nawet w spokojnej, „idealnej” rodzinie potrafi dojść do
sprzeczek. Częstym zjawiskiem są kłótnie pomiędzy
dwojgiem rodzeństwa.
Faworyzowanie jednego dziecka przez rodziców. Drugie
widzi to i czuje się w pewnym sensie odrzucone przez
rodzinę. Dziecko faworyzowane wykorzystuje zaistniałą
sytuację i nierzadko dokucza swojemu bratu lub siostrze.
Dziecko poszkodowane walczy o miłość rodziców z
rodzeństwem, chce poczuć, że naprawdę należy do
rodziny. Rodzice często nie zauważają tej różnicy w
traktowaniu potomstwa, myślą, że tak po prostu musi być.
Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja i trudna do
rozwiązania.
Sposoby zapobiegania
konfliktów w rodzinach








Wspólna rozmowa
Troska i opieka
Okazanie zainteresowania
Wspólny posiłek
Spędzanie czasu razem
Zaufanie
Pomoc
Wychowywanie w
równości z rodzeństwem
Konflikty w szkole
(nauczyciel – uczeń)
Przyczyny konfliktów w szkole

Przyczyną powstawania konfliktów
na linii nauczyciel – uczeń są
najczęściej trudności adaptacyjne
uczniów, którzy znaleźli się w
nowej sytuacji, rozbieżność
między wartościami wyniesionymi
z domu czy grupy rówieśniczej a
tym, czego oczekuje szkoła, czy
nieprawidłowe relacje między
nauczycielem a uczniem,
wynikające m.in. z konfliktu
oczekiwań (interesu) każdej ze
stron co do zachowań (w zakresie
dyscypliny), metod egzekwowania
wiedzy lub będące konsekwencją
autorytaryzmu nauczyciela.
Sposoby zapobiegania konfliktów
nauczyciel - uczeń







Współpraca
Wspólne rozmowy
Prawidłowe i zrozumiałe
przedstawienie lekcji
Poświęcanie dużej ilości
czasu uczniowi
Zrozumienie problemów
Zajęcia pozalekcyjne
Uśmiech 
Konflikty między
rówieśnikami
Przyczyny konfliktów między
rówieśnikami

W klasie często tworzą się kłótnie
pomiędzy dwoma lub większą ilością
osób. Czasami nie mają one jakiegoś
konkretnego uzasadnienia, te dwie
jednostki po prostu się nie lubią.
Jednak często przyczyną jest
rywalizacja, np. pod względem ocen.
Często dochodzi do ostrej wymiany
zdań, dokuczania sobie, a w
najgorszych przypadkach do agresji i
przemocy. W zasadzie wszystko,
każde wydarzenie, każde
wypowiedziane nierozważnie słowo
może być przyczyną sporu i
przerodzić się w naprawdę poważny
konflikt.
Sposoby zapobiegania
konfliktów między rówieśnikami

Pomoc w zadaniach domowych
 Unikanie kłótni
 Wspólne zainteresowania
 Spędzanie wolnego czasu razem
 Pomoc w trudnych chwilach
 Współpraca
 Okazanie współczucia w
trudnych chwilach życiowych
Aby rozwiązać problem, należy:
poznać jego źródło
 umieć zrozumieć zachowania ludzi w konflikcie
 rozpoznać rodzaje konfliktów
 umieć dobrać skuteczne zachowania w konflikcie w
zależności od sytuacji i relacji ze stronami konfliktu
 zdecydować się na podjęcie mediacji
 pokierować asertywnym zachowaniem uczestników
konfliktu poprzez przeproszenie i używanie komunikatu
 przygotować plan rozwiązania konfliktu


Rozwój jakości relacji międzyludzkich
nabiera znaczenia zwłaszcza w czasach
niepewności i braku stabilności w życiu
człowieka. Pozytywne relacje
międzyludzkie stanowią stały napęd
pobudzając inicjatywę, a także chęć do
życia.
KONIEC
Dziękuję za uwagę !
Wykonawca:
Michał Brożek
klasa 2B
Download