Rynek wewnętrzny

advertisement






Stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej
1992r.
Pozbawiony granic wewnętrznych
Swoboda przepływu osób, towarów, usług i
kapitału
Konstrukcja acquis
Porządek instytucjonalny

Według art. 26 ust. 2 TFUE:
Rynek wewnętrzny obejmuje
obszar bez granic wewnętrznych,
w którym jest zapewniony
swobodny przepływ towarów,
osób, usług i kapitału, zgodnie z
postanowieniami Traktatu





Swoboda przepływu towarów (zakaz
ograniczeń ilościowych między państwami
członkowskimi, a także zakaz dyskryminacji
podatkowej towarów)
Swoboda przepływu osób
Swoboda świadczenia usług
Swoboda przepływu kapitału i płatności
bieżących
Swoboda przedsiębiorczości
 wolność
rynkowa
 równość rynkowa
 niezakłócona konkurencja w
dostępie do rynku




Celem traktatów załozycielskich było
zapewnienie integracji gospodarczej państw
członkowskich
Utworzenie wspólnego rynku
poprzez znoszenie barier pozataryfowych we
wzajemnym handlu i wspólne stawki celne w
stosunku do krajów trzecich
Ustanowienie unii celnej
 administracyjne
 techniczne
 fiskalne





1985r.
Komisja Europejska
harmonizacja „funkcionalna”
zasada „wzajemnego uznania”
ma formę politycznej deklaracji
 Nowelizacja
Traktatu Rzymskiego
 EWWIS, EWG, Euratom
 1 lipca 1987r.
 Dokument podpisało 12 państw





stopniowe utworzenie rynku wewnętrznego
włączenie do kompetencji Wspólnoty polityki
w zakresie badań, technologii i ochrony
środowiska
rozszerzenie współpracy w dziedzinie polityki
gospodarczej, walutowej i społecznej
wsparcie dla najuboższych krajów Unii
stworzenie podstaw formalnych do
funkcjonowania Rady Europejskiej jako
instytucji unijnej



od zasady jednomyślności w Radzie Unii
Europejskiej na rzecz kwalifikowanej
większości
wzmocnienie pozycji Parlamentu
Europejskiego
stworzenie podstaw prawnych do bliższej
współpracy państw Unii odnośnie do polityki
zagranicznej
Art.28 oraz 34-35 TFUE
 Stworzenie unii celnej
 Trybunał Sprawiedliwości określa
towar jako każdy przedmiot fizyczny,
który ma wartość gospodarczą i przez
to może być przedmiotem handlu


„żadne Państwo Członkowskie nie nakłada
bezpośrednio lub pośrednio na produkty
innych Państw Członkowsich podatków
wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju
wyższych od tych, które nakłada
bezpośrednio lub pośrednio na podobne
produkty krajowe.”
Zakaz wprowadzania ceł
(przywozowych i wywozowych) oraz
opłat o skutkach równoważnych do cła
 Zakaz dyskryminacji i protekcji
 Zakaz wprowadzania ograniczeń
ilościowych




Trzy grupy podmiotowe: pracownicy najemni,
pracownicy samodzielni oraz inne osoby (np.
studenci, emeryci)
Prawo obywateli do swobodnego
przemieszczania się
Podstawową funkcją owego mechanizmu jest
zapewnienie odpowiedniej alokacji pracy tak,
by zapewniał on właściwie wyposażenie
zintensyfikowanych w poszczególnych
regionach i państwach UE procesów produkcji

Ograniczenia prawa wjazdu i prawa
pobytu
◦ Traktat zezwala państwu członkowskiemu
na odmowę wjazdu na jego terytorium lub
prawa pobytu obywatelowi UE ze wzg. na
politykę publiczną, bezpieczeństwo
publiczne lub zdrowie publiczne.

Ograniczenia w podejmowaniu pracy
w służbie publicznej
◦ swobodny przepływ pracowników nie ma
zastosowania do zatrudnienia w sektorze
piblicznym

Ograniczenia w swobodnym
przepływie obywateli nowych państw
członkowskich

Zakaz dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową(art.45 TFUE):
„W zakresie zastosowania Traktatow i bez
uszczerbku dla postanowień szczególnych,
które one przewidują zakazana jest wszelka
dyskryminacja za względu na przynależność
państwową”

Drenaż mózgów i niedobór siły roboczej
poprzez emigrację młodych pracowników
nieograniczona możliwość
prowadzenia działalności
gospodarczej w różnorodnych jej
formach
 możliwość incydentalnego oferowania
i sprzedaży usług za granicą
 świadczenia usług nie obejmuje
działalności, która jest związana
z wykonywaniem władzy publicznej

rozszerzenie działalności
gospodarczej na cały rynek
wewnętrzny UE
realizacja bezpośrednich
inwestycji zagranicznych

Art.49 TFUE
„Ograniczenie swobody przedsiębiorczości
obywateli jednego Państwa Członkowskiego
na terytorium innego Państwa
Członkowskiego są zakazane w ramach
poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje
również ograniczenia w tworzeniu agencji,
oddziałów lub filii przez obywateli danego
Państwa Członkowskiego, ustanowionych na
terytorium innego Państwa Członkowskiego.”
według art. 54 TFUE
 Spółki prawa cywilnego lub
handlowego
 Spółdzielnie
 Inne osoby prawne prawa publicznego
lub prywatnego – z wyjątkiem spółek,
których działalność nie jest
nastawiona na osiąganie zysków

 Pierwotna
 Wtórna

Art.56 TFUE
„(…) ograniczenia w swobodnym
świadczeniu usług wewnątrz Unii są
zakazane w odniesieniu do obywateli
Państw Członkowskich mających swe
przedsiębiorstwo w Państwie Członkowskim
innym niż państwo odbiorcy świadczenia.”
gdy to usługobiorca z innego państwa
korzysta z danej usługi
 gdy świadczenie usługodawcy jest
dokonywane na rzecz usługobiorcy w
państwie trzecim (UE)
 gdy to usługa przemieszcza się
ponadgranicznie ramach UE


Zgodnie z art.51 TFUE swoboda
przedsiębiorczości i świadczenia usług
nie obejmuje działalności, która jest
związana z wykonywaniem władzy
publicznej.



brak jakiejkolwiek reglamentacji dewizowej
w obrotach kapitałowych pomiędzy dwoma
lub większą liczbą państw
zapobiegania przejawom dyskryminacji ze
względu na narodowość oraz przyjęcie
środków ułatwiających korzystanie z tych
swobód, jeżeli mają one przynieść
oczekiwane skutki
skutki: zniesienie klauzuli ochronnej

Art. 63 TFUE
„1. (…) zakazane są wszelkie ograniczenia
w przepływie kapitału między Państwami
Członkowskimi oraz między Państwami
Członkowskimi a państwami trzecimi.
2. W ramach postanowienia niniejszego
rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia
w płatnościach między Państwami
Członkowskimi oraz między Państwami
Członkowskimi a państwami trzecimi.”


Przyjmowanie środków na rzecz ochrony
bilansu płatniczego, jeśli trudności zagrażają
funkcjonowaniu rynkuwewnętrznego lub w
razie nagłego kryzysu
Od 1 stycznia 1999r. Klauzula ochronna ma
zastosowanie tylko dla państw
członkowskich, które nie przyjęły euro.
Download