POLITYKA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ Po II wojnie

advertisement
POLITYKA HANDLOWA
UNII EUROPEJSKIEJ




Po II wojnie światowej - wysoki stopień
ochrony rynków krajowych przed zagraniczną
konkurencją
1958 rok – powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (EWG)
1.07.1968 – powstanie Wspólnej Taryfy
Celnej (WTC)
1.01.1970 – powstanie Wspólnej Polityki
Handlowej (WPH)




Oznacza przekazanie unijnym instytucjom przez
państwa członkowskie uprawnień do wyłącznej
kompetencji w zakresie zawierania umów
handlowych oraz współpracy z państwami
trzecimi
wszystkie zasady i instrumenty, przede
wszystkim dotyczące ochrony przed importem
stały się całkowicie jednolite
Inicjatywa prawodawcza w zakresie WPH należy
do Komisji Europejskiej
Komisja przygotowuje propozycje aktów
prawnych

Do zadań Komisji należy także
reprezentowanie interesów państw
członkowskich Unii Europejskiej w
negocjacjach handlowych z krajami trzecimi
oraz organizacjami międzynarodowymi




Obrót towarami
Handel usługami
Handlowe aspekty własności intelektualnej
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Taryfowe (cła)
Pozataryfowe
m.in. środki
antysubsydyjne
i antydumpingowe



Cła (ad valorem, specyficzne, kombinowane)
W 1968 roku ujednolicono stawkę celną. Wspólna
Taryfa Celna ustalana jest w formie
rozporządzenia przez Radę na wniosek Komisji
Europejskiej
Dwa podstawowe rodzaje stawek celnych:
1) stawki konwencyjne – wynikają z postanowień
GATT/WTO
2) stawki autonomiczne –stosowane wobec
państw, którym UE nie przyznała Klauzuli
Najwyższego Uprzywilejowania
Grupa towarowa
Wyroby nierolnicze (bez paliw)
w tym:
wyroby z drewna
tekstylia i odzież
środki transportu
Artykuły rolno-spożywcze
Wszystkie towary
Poziom stawek
celnych
4,1
1,2
8,0
5,0
15,2
6,4
J. Barcz, E. Kawecka– Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja
europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa
2012
1




preferencje wzajemne - obowiązują one w
ramach unii celnej (Turcja) i stref wolnego
handlu (państwa EFTA, Maroko, Meksyk,
Tunezja)
preferencje jednostronne - stosowane wobec
państw słabiej rozwiniętych
Program Everything but Arms- EBA, czyli
import bez opłat celnych z wyjątkiem
amunicji i broni
System powszechnych preferencji celnych GSP (Generalized System of Preferences)
Warunki preferencyjne
Typy preferencji
Przykłady partnerów Udział w imporcie
Rodzaj preferencji
handlowych
spoza UE w 2009r. (%)
Preferencje wzajemne (w handlu Unia celna
Andora, Turcja, San 2,9
między państwa-mi członkowskimi
Marino
Obszar 18,2
UE oraz państwami trzecimi
Strefy wolnego handlu Europejski
Gospodarczy,
Maroko,
Meksyk,
RPA,
Izrael,
Szwajcaria
Preferencje jednostronne (udzielone System GSP
Argentyna, Brazylia, 52,8
Chiny, Indie, Malezja,
przez UE państwom trzecim)
Rosja, Ukraina
Preferencje dla państw Czad,
Gwinea,
najbiedniejszych (tzw. Malawi, Mauretania,
Everything but Arms – Uganda,
Togo,
EBA)
Tonga, Zambia
Warunki niepreferencyjne
Australia,
Hongkong, 26,1
Warunki KNU
Japonia, Kanada, Korea
Płd.,
Nowa
Zelandia,
Singapur, Tajwan, USA
Wszyscy partnerzy spoza UE
100,0
2 J.
Barcz, E. Kawecka– Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska
w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012


UE ma możliwość czasowego stosowania
instrumentów pozataryfowych, zwłaszcza że
stawki celne praktycznie nie mogą być
podwyższane
Środki protekcjonizmu uwarunkowanego –
stosowane tylko, gdy istnieją ku temu
odpowiednie przesłanki, jak wyrządzenie
szkody unijnemu przemysłowi

o
o
o
Do środków protekcjonizmu
uwarunkowanego zalicza się:
Środki antydumpingowe
Środki antysybsydyjne
Środki ochronne przeciwko nadmiernemu
importowi

Zgodnie z artykułem 2. Porozumienia o
stosowaniu Artykułu VI GATT 1994 produkt
uważa się za wprowadzony na rynek na
warunkach dumpingowych, tzn. wprowadzony do
handlu w innym kraju po cenie niższej od jego
wartości normalnej, jeżeli cena eksportowa
produktu eksportowanego z jednego kraju do
drugiego jest niższa niż porównywalna cena, w
normalnym obrocie handlowym, podobnego
produktu przeznaczonego do konsumpcji w
kraju eksportera
Źródło: https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/66504EED483B-48B9-B810005B00F74B72/31209/porozumienie_o_stosowaniu_art_VI_ukl
adu_ogolnego_w.doc.





Wszczynane przez Komisję lub na wniosek
unijnego przemysłu (reprezentanci co
najmniej 25% produkcji danego towaru w UE)
Rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego
Wprowadzenie cła tymczasowego
Możliwość wprowadzenia zobowiązania
cenowego wobec zagranicznego dostawcy
Środki antydumpingowe obowiązują
maksymalnie przez 5 lat

o
o
o
o
Przede wszystkim postępowaniem
antydumpingowym objęte są towary takie jak:
Wyroby chemiczne
Wyroby tekstylne
Wyroby metalurgiczne
Produkty zaawansowane technologicznie




Subsydia to wszelkiego rodzaju wsparcia
udzielne przez rząd krajowym podmiotom
gospodarczym
Rząd lub instytucja publiczna może udzielić
subsydia do produkcji, przewozu lub eksportu
za subsydia uważa się m.in. dotacje, gwarancje
kredytowe, pożyczki na warunkach
preferencyjnych, zwolnienia z podatków
UE może nałożyć cła antysubsydyjne, nazywane
również cłami wyrównawczymi. Rozwiązanie to
jest jednak stosowane bardzo rzadko.


Dostawca zagraniczny działa zgodnie z
prawem (nie zaniża cen), jednak ilość
eksportowanego przez niego towaru do
krajów UE może zaszkodzić unijnym
producentom danego towaru
Mają oni prawo do okresowej ochrony przed
skutkami nadmiernego importu





Art. 217 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej
umowy międzynarodowe dające możliwość
ograniczonego udziału w prawach,
obowiązkach i instytucjach UE
decyzja w Radzie Europejskiej musi zapaść
jednomyślnie oraz muszą uzyskać zgodę
Parlamentu Europejskiego
„Układ Europejski” 16 grudnia 1991
Czy będzie umowa stowarzyszeniowa z
Ukrainą?




Art. 208 TFUE
Obejmuje kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Współpraca ta może przybierać formę
wieloletnich lub tematycznych programów i
jest finansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Art. 209 TFUE
Współpraca UE z krajami AKP opiera się na
konwencjach z Yaounde, Arusha, Lome i
umowie z Kotonu.


Współpraca na rzecz rozwoju składa się z
dwóch części. Z jednej strony Unia wspiera
dążenie do zwiększenia praw człowieka,
wprowadzenia demokracji i dobrej władzy, a
z drugiej rozwój gospodarczy, którego
efektem będzie włączenie społeczne i
poprawa jakości życia obywateli
zainteresowanych krajów.
„konsensus europejski”



Art. 212 TFUE
aby umożliwić aparatom władzy Unii
utrzymywanie stosunków z państwami
postsowieckimi.
Program TACIS obejmuje państwa : Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan,
Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan,
Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, w latach
1991-2003, Mongolia



Art. 214 TFUE
Od 1975 roku liczba odnotowanych klęsk
żywiołowych wzrosła z 75 do 400 rocznie, a
klęsk spowodowanych przez ludzi zwiększyła się
dziesięciokrotnie w latach 1976-2000.
Nowa polityka od 2012 roku ma pomóc ofiarom
katastrof w bardziej efektywnym szybszym
reagowaniu na klęski. Będzie się opierać na
pomocy w opracowywaniu schematów wczesnego
ostrzegania, planów radzenia sobie w sytuacji
katastrofy i efektywnego zarządzania ryzykiem.
Rozdział pomocy
humanitarnej UE
w 2012 (mln EUR)


Art. 215 TFUE
Przed zmianami wprowadzonymi na mocy
Traktatu z Lizbony, decyzja o wykonaniu
sankcji międzynarodowych zapadała
wewnątrz drugiego filaru Unii Europejskiej
(Wspólna Polityka Zagraniczna i
Bezpieczeństwa), a realizowana była za
pomocą embarga lub „zamrożenia” środków
finansowych



sankcje są stosowane wobec państw trzecich,
które naruszają prawa człowieka, nie
przestrzegają podstawowych zasad demokracji,
ingerują zbrojnie w sytuacji wewnętrznej wobec
obywateli.
W Unii Europejskiej wyróżniamy trzy rodzaje
sankcji: embargo na broń, sankcje ekonomiczne i
dyplomatyczne. Najczęściej przyjmowane są
sankcje ekonomiczne, czyli np. zamrożenie
aktywów firm z krajów trzecich oraz sankcje
dyplomatyczne jak zakaz wjazdu dla konkretnych
dyplomatów z danych krajów
Sankcje UE dla Syrii w 2011





Z mocy Traktatu w Lizbonie UE została
jednolitą organizacją międzynarodową!!!
Przedtem procedury zawierania umów
międzynarodowych, były inne w każdym
filarze
Art. 218 TFUE
Umowa UE z Koreą Południową
umowa pomiędzy Unią Europejską a Izraelem
w sprawie procedur bezpieczeństwa przy
wymianie informacji niejawnych pomiędzy
tymi dwoma stronami.



Unia Europejska na mocy Traktatu z Lizbony
ma podmiotowość prawa międzynarodowego.
może utrzymywać kontakty z innymi
organizacjami i państwami
może przyjmować i utrzymywać swoje
przedstawicielstwo w innych organizacjach i
krajach, które reprezentuje Unie na arenie
międzynarodowej i działa w ścisłej
współpracy z misjami konsularnymi i
dyplomatycznymi państw członkowskich


Współpraca z USA
Współpraca z ONZ


Art. 222 TFUE
Po przyjęciu klauzuli solidarności, Państwa
Członkowskie złożyły wniosek do Komisji
Europejskiej, aby uściślić założenia przyjęte w
art. 222 TFUE

Unia Europejska jest atrakcyjnym partnerem
biznesowym dla wielu państw trzecich.
Powodem tego jest ogromny rynek zbytu –
ponad 500 mln klientów, transparentność i
unifikacja przepisów dotyczących handlu,
otwartości i pewność bezpieczeństwa
inwestycji zagranicznych, największa
otwartość na kraje rozwijające się spośród
wszystkich państw na Świecie. Poza tym, Unia
jest największym graczem w handlu
światowym.
Handel dobrami i usługami w 2010 roku w mld EUR




Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Nowa Zelandia
Japonia
Australia
Download