Jak powstał Traktat Konstytucyjny UE

advertisement
Traktat z Lizbony (01.12.2009r.)
Reformy instytucjonalne i
problemy implementacyjne
Dr Robert Grzeszczak
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Koło Naukowe Prawa
Międzynarodowego i
Europejskiego
Traktat z Lizbony …
30.11.2009 rok
Traktat z Lizbony, 1 grudnia 2009 r.
 oficjalna nazwa: Traktat
zmieniający Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat
ustanawiający Wspólnotę
Europejską; w wersji roboczej
określany jako traktat reformujący.
 Jest umową międzynarodową,
reformującą ustrój UE. Zakładano, że
wejdzie w życie do stycznia 2009.
Ratyfikacja w Polsce


Zgodnie z Konstytucją RP
ratyfikacja umów
międzynarodowych
przekazujących niektóre
kompetencje organów władzy
państwowej organom międz.
zastrzeżona jest dla
Prezydenta RP, po uprzedniej
zgodzie wyrażonej w formie
ustawy podjętej kwalifikowaną
większością głosów przez Sejm
i Senat lub w wiążącym
referendum ogólnokrajowym.
Ratyfikacja w Polsce TL:
11.10.2009 r.
Struktura Traktatu (1):





•
•
Traktat z Lizbony składa się z siedmiu artykułów:
art. 1 – wprowadza zmiany do TUE,
art. 2 – wprowadza zmiany do TWE, zmieniając
jednocześnie nazwę tego traktatu na Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
art. 3 – stwierdza, że Traktat z Lizbony zawierany jest „na
czas nieograniczony”,
art. 4 – w dwóch ustępach odsyła odpowiednio:
do Protokołu nr 1 załączonego do TL, na mocy którego
dokonywane są zmiany w obowiązujących obecnie
protokołach (niezależnie od tego do listy protokołów jest
dodany szereg protokołów nowych),
do Protokołu nr 2 załączonego do Traktatu z Lizbony, na
mocy którego są dokonywane zmiany w TEWEA
Struktura Traktatu (2):
 art. 5 – zawiera postanowienia odnoszące się do
ujednolicenia numeracji artykułów, sekcji,
rozdziałów, części i tytułów TUE i TFUE oraz odsyła
do odpowiednich tablic ekwiwalencyjnych
(zamieszczonych jako załącznik do Traktatu z
Lizbony),
 art. 6 – zawiera klauzulę ratyfikacyjną (ust. 1) oraz
postanowienia dotyczące wejścia Traktatu w życie
(ust. 2),
 art. 7 – wylicza języki autentyczne Traktatu (są to
23 języki) i wskazuje depozytariusza
 Dodatkowo 3 grupy deklaracji politycznych (A, B, C)
Zmiany w Traktacie o Unii
Europejskiej:








Traktat z Lizbony utrzymuje nazwę TUE, natomiast
dokonuje istotnej zmiany w strukturze tego Traktatu. Od
1.12.2009 TUE składa się z sześciu tytułów:
Tytuł I
– Postanowienia wspólne,
Tytuł II
– Postanowienia o zasadach
demokratycznych,
Tytuł III – Postanowienia o instytucjach,
Tytuł IV
– Postanowienia o wzmocnionej
współpracy,
Tytuł V
– Postanowienia ogólne o działaniach
zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,
Tytuł VI – Postanowienia końcowe.
W efekcie dokonanych zmian TUE liczy 53 artykuły.
Mimo podobieństwa nazw niektórych tytułów oraz liczby
artykułów, treść TUE została w znacznej mierze zmieniona.
Zmiany w dotychczasowym TWE i
TEWEA
 Zmiana nazwy z TWE na Traktat o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej
 TFUE dzieli się na siedem części.
 Zakres regulacyjny TFUE odpowiada obecnemu
TWE, z tym że przejęte zostały zasadnicze
zmiany strukturalne, które znajdowały się w
Traktacie Konstytucyjnym. Modyfikacje polegają
głównie na tym, że postanowienia dotyczące PWBiS
zostały umieszczone bezpośrednio po
postanowieniach regulujących swobody rynku
wewnętrznego.
 Niewielkie zmiany w TEWEA zostaną dokonane na
podstawie Protokołu nr 2 z TL.
Traktat z Lizbony a Traktat
konstytucyjny, różnice polegają na:
•
•
•
•
•
rezygnacji w tekstach obu traktatów (TUE i TFUE) z terminu
„konstytucja”
zmianie nazwy „Ministra Spraw Zagranicznych Unii” na
„Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa”
rezygnacji z terminów „ustawa europejska” i „europejska
ustawa ramowa” na określenie źródeł prawa pochodnego
UE o charakterze prawodawczym i zachowanie obecnie
obowiązujących nazw – „rozporządzenia”, „dyrektywy” i
„decyzje”
rezygnacji z postanowień ustanawiających symbole Unii, tj.
flagę, hymn, dewizę, wspólną walutę euro oraz
Dzień Europy obchodzony dnia 9 maja
rezygnacji z postanowień potwierdzających zasadę
pierwszeństwa „prawa Unii” przed prawem krajowym
państw członkowskich.
Symbolika Unii Europejskiej:
•
•
Usunięte zostały zapisy
sugerujące państwowość
UE, m.in. nazwa
"konstytucja", artykuły o
symbolach Unii (flaga,
hymn, dewiza)
Zrezygnowano z nowych
źródeł prawa wtórnego
(m.in. ustawa i ustawa
ramowa) na rzecz
dotychczasowych
Główne zmiany ustrojowe w UE
z Traktatu z Lizbony
 Nadanie UE osobowości
prawnej i przekształcenie
jej w jednolitą organizację
międzynarodową
 EWEA pozostaje odrębną
organizacją międz. (w
Deklaracji nr 54, przyjętej
przez Konferencję Międz. do
wiadomości) grupa państw
(Niemcy, Irlandia, Węgry,
Austria i Szwecja) wzywa
do jak najszybszego
zwołania kolejnej
Konferencji celem poddania
TEWEA rewizji.
Zmiany instytucjonalne w UE
 Tak jak przewidywał traktat konstytucyjny, Unii
Europejskiej zostanie nadana osobowość prawna;
zlikwidowana zostanie Wspólnota Europejska (jej
następcą prawnym będzie Unia).
 W związku z tym, nazwa TWE zostanie zmieniona na
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).
 Zniesiony jest system filarowy, ale pewne
odrębności z ex. II i III filaru zostaną zachowane.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa praktycznie się nie
zmienią, m.in. Trybunał Sprawiedliwości nie będzie
sprawował jurysdykcji w tym obszarze.
Zmiany instytucjonalne z TL
 Wartości, cele i symbole UE:
TUE podkreśla wspólne „Wartości Unii”, stwierdzając w
art. 1a (nowym art. 2), że „Unia opiera się na
wartościach poszanowania godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości,
państwa prawnego, jak również poszanowania
praw człowieka, w tym praw osób należących do
mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom
Członkowskim w społeczeństwie opartym na
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości
kobiet i mężczyzn”.
Umocnienie legitymacji
demokratycznej UE
 Zasadnicze postanowienia, odnoszące się
do umocnienia legitymacji demokratycznej
Unii zawierał Tytuł II TUE: „Postanowienia o
zasadach demokratycznych”, odwołujący
się do trzech zasad:
• zasady demokratycznej równości – art. 8
(nowy art. 9)
• zasady demokracji przedstawicielskiej – art.
8a (nowy art. 10)
• zasady demokracji uczestniczącej – art. 8b
(nowy art. 11)
Zasada pierwszeństwa prawa UE
wobec prawa krajowego państw
członkowskich
 W Traktacie z Lizbony zrezygnowano z wprowadzenia
do tekstu traktatów zasady pierwszeństwa prawa Unii
Europejskiej wobec prawa krajowego państw
członkowskich.
 W mandacie dla Konferencji Międzyrządowej
uzgodniono przyjęcie jedynie deklaracji (Deklaracja nr
17) wskazującej, że „zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na
podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed
prawem Państw Członkowskich na warunkach
ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo”.
Sprecyzowanie kompetencji UE i podziału
kompetencji między UE a jej państwami
członkowskimi
•
•
•
TFUE w art. 5 precyzuje znane zasady podziału
kompetencji między Unię a państwa członkowskie,
przy czym sprecyzowanie to polega na ich wyraźnym
wymienieniu, dookreśleniu i ustanowieniu
mechanizmu monitorowania zasady pomocniczości
przez parlamenty narodowe
Zasada przyznania
Zasada pomocniczości
Zasada proporcjonalności
Jednak w dziedzinie WPZiB wprowadzono
wyraźne zastrzeżenie, że WPZiB „podlega
szczególnym zasadom i procedurom”
Traktat z Lizbony dzieli kompetencje Unii na
trzy zasadnicze dziedziny (Tytuł I TFUE –
„Kategorie i dziedziny kompetencji Unii”):



kompetencje wyłączne UE: obejmują dziedziny, w której
traktaty przyznają Unii wyłączność stanowienia prawa oraz
przyjmowania aktów prawnie wiążących, natomiast państwa
członkowskie mogą podejmować takie działania wyłącznie z
upoważnienia Unii lub w celu wykonania jej aktów
kompetencje UE dzielone z państwami członkowskimi:
obejmują dziedziny, w których Unia i jej państwa członkowskie
mogą stanowić prawo i przyjmować akty wiążące prawnie, przy
czym państwa członkowskie wykonują swoją kompetencję w
zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej kompetencji (art. 2a
/nowy art. 2/ ust. 2 TFUE).
kompetencje UE w zakresie prowadzenia działań w celu
wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań państw
członkowskich: w takim przypadku kompetencja Unii nie
zastępuje kompetencji państw członkowskich w odnośnych
dziedzinach (art. 2c /nowy art. 4/ ust. 5 akapit pierwszy TFUE).
Nowość w zakresie podziału
kompetencji …
 – w odniesieniu do kompetencji
dzielonych wyjaśniono (w art. 2 TFUE),
że państwa członkowskie „wykonują swoją
kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie
wykonała swojej kompetencji” oraz że w
przypadku, gdy UE postanowi zaprzestać
wykonywania swoich kompetencji,
państwa członkowskie ponownie w
odpowiednim zakresie kompetencje te
wykonują,
Reforma instytucji i organów
doradczych
 Katalog instytucji UE
TL formułuje jednolity katalog „instytucji Unii”,
niwelując pewne niejasności, jakie mogłyby być
następstwem Traktatu konstytucyjnego. Powyższy
artykuł wylicza jako „instytucje Unii”:
• Parlament Europejski
• Radę Europejską
• Radę
• Komisję Europejską
• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
• Europejski Bank Centralny
• Trybunał Obrachunkowy
Zmiany instytucjonalne
 ustanawia urząd
Przewodniczącego
Rady Europejskiej,
wybieranego na letnią
2,5nią kadencję
Twarz Unii Europejskiej …
 .
Rada Europejska i jej
przewodniczący


Kompetencje przewodniczącego Rady Europejskiej obejmują
(ust. 6): przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie jej
prac, zapewnienie przygotowania i ciągłości prac Rady
Europejskiej, we współpracy przewodniczącym Komisji i na
podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych, wspomaganie osiągania
spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej i przedstawianie
Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z każdego
posiedzenia Rady Europejskiej.
Przewodniczący Rady Europejskiej ma również pewne
kompetencje w dziedzinie stosunków zewnętrznych Unii, ma
bowiem (ust. 6 akapit przedostatni) zapewniać „na swoim
poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii
na zewnątrz” w sprawach WPZiB, przy czym wyraźnie
zastrzeżono, że nie może się to odbywać z uszczerbkiem dla
uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa.
Rada:
 najistotniejsze reformy dotyczą
formuły podejmowania decyzji w
Radzie większością
kwalifikowaną (art. 9c /nowy art.
16/ ust. 4 TUE i art. 205 /nowy art.
238/ ust. 2 FUE) oraz zwiększenia
liczby obszarów, w których Rada
decyduje większością
kwalifikowaną.
Przewodnictwo w Radzie …
 TL likwiduje rotacyjne, półroczne
przewodnictwo w Radzie UE państw UE
 Zmienia sposób przewodniczenia w Radzie
UE, które wraz z wejściem w życie Traktatu
ma trwać 18 miesięcy i być sprawowane
wspólnie przez 3 państwa
Program prezydencji w Radzie UE
(2008 – 2012)
 2009
 Czechy i Szwecja
 2010
 Hiszpania i Belgia
 2011
 Węgry i Polska
 2012
 Dania i Cypr
Prezydencja w Radzie UE
 Trwa 6 miesięcy (realnie krócej, „zimowa”
tylko 4 i pół …
 Pl będzie 4 z nowych państw sprawującym
prezydencję
 Pl będzie 1 z TRIO (Polska – Dania – Cypr)
Trio: od 2007 r. regul. przepisy wew. Rady
UE, trwa 18 miesięcy, przewidziane w
Trakt. Konstyt., także Lizbona, ale wobec
braku TL – Rada „wzięła sprawy w swoje
ręce”, po raz pierwszy za prezydencji
niemieckiej (I-VII.2007)
Zadania prezydencji (TN - TL):
1. Państwo (przewodniczący) przewodniczy
posiedzeniom:
• Rady UE (9 składów), COREPER I i II i
grupom roboczym i komitetom (ok. 250)
• Radzie Europejskiej – przewod. Rady E.
2. Reprezentuje UE na zewnątrz
3. Reprezentuje Radę wobec pozostałych
instytucji/organów (np. w kontaktach z PE
czy KE)
Wg TL będzie to prezydencja hybrydowa (…)
Dotychczasowa praktyka
prezydencji
 Spotkania Rady odbywają się w Brukseli, a
w kwietniu, czerwcu i październiku w
Luksemburgu
 Ok. 150 spotkań ważnego szczebla w
państwie prezydencji
 Spotkania z państwami spoza UE
• W Polsce odbędzie się Szczyt UE – Brazylia
• być może także Rosja – UE oraz
Partnerstwa Wschodniego
Definicja i zakres większości
kwalifikowanej w Radzie
 Według obecnie obowiązującej formuły
(wprowadzonej na mocy Traktatu z Nicei),
decyzja w Radzie zostaje podjęta
większością kwalifikowaną głosów
ważonych przyznanych w traktatach
poszczególnym państwom członkowskim
(art. 205 TWE) przy koniecznym spełnieniu
dwóch kryteriów i trzeciego fakultatywnie:
• głosów ważonych
• liczby państw
Formuła tzw. podwójnej
większości
 W świetle Traktatu z Lizbony podjęcie
decyzji w Radzie opierać się będzie
na następujących zasadach:
(1) zebraniu co najmniej 55%
państw członkowskich,
(2) państwa opowiadające się za
podjęciem decyzji będą musiały
dysponować co najmniej 65%
populacji UE
Równocześnie zdefiniowano:
 tzw. mniejszość blokującą: grupa państw
blokująca podjęcie decyzji musi nie tylko dysponować
co najmniej 35% populacji UE, lecz również liczyć co
najmniej cztery państwa,
 zasadę, że w niektórych szczególnie istotnych
dziedzinach (WPZiB, sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, polityki gospodarczej i pieniężnej,
zawieszenia w prawach państwa członkowskiego i
wystąpienia z UE oraz różnych nominacji) dla podjęcia
decyzji będzie konieczne zgromadzenie co najmniej
72% liczby państw członkowskich.
System głosowania w Radzie
 Jednak dotychczasowy (z Nicei) system
głosowania większością kwalifikowaną w
Radzie będzie obowiązywał do 31.10.2014
r. Następnie TL, a więc system głosowania
podwójną większością (55% państw
reprezentujących min. 65% ludności UE).
 Do 31.03.2017 r. każde państwo będzie
mogło zażądać powtórzenia danego
głosowania zgodnie z nicejskim systemem
głosów ważonych.
Kompromis z Joaniny
(wersja wpisana do TL: Protokół w
sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania art. 9c ust. 4 TUE i art.
205 ust. 2 TFUE w okresie między dniem 1 listopada 2014 r. a dniem 31
marca 2017 r. i po dniu 1 kwietnia 2017 r.)
 Od 2017r. - wyłącznie system podwójnej większości
 TL wprowadza także mechanizm bezpieczeństwa
podobny do kompromisu z Joaniny:
jeśli grupie członków Rady nie wystarczy głosów do
zablokowania uchwały, będą mogły odwlekać jej
podjęcie. Warunkiem będzie odpowiednia wielkość tej
grupy
do 2017: reprezentacja min. 75% ludności lub 75%
liczby państw niezbędnych do utworzenia mniejszości
blokującej;
od 2017: 55% ludności lub 55% liczby państw
niezbędnych do utworzenia mniejszości blokującej.
Projekt traktatu mówi o możliwości odwlekania podjęcia
decyzji przez "rozsądny czas"…. (tzn???)
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 w sprawie powołania jednolitego organu,
który – MA 2 KAPELUSZE, bo skupia w
jednym ręku kompetencje obecnego
Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB
oraz komisarza ds. stosunków
zewnętrznych – zapewniałby spójne
postrzeganie Unii w stosunkach
międzynarodowych, istniał daleko idący
konsensus państw członkowskich już
podczas Konferencji Międzyrządowej
2003/2004 r.
Reforma poszczególnych instytucji,
organów i organów doradczych : PE
 Parlament Europejski pełni, obok Rady, funkcję
prawodawczą i budżetową, Traktat z Lizbony
wzmocnił pozycję PE w procedurze decyzyjnej
(wcześniej brak było w Traktatach podobnego
przepisu). Obok funkcji ustawodawczej Parlament
Europejski pełni również funkcje kontroli politycznej i
konsultacyjne. Do zwiększenia znaczenia Parlamentu
Europejskiego przyczyniło się także, przewidziane
przez Traktat z Lizbony, zwiększenie liczby
obszarów objętych procedurą
współdecydowania Rady z PE, tzw. zwykłą
procedurą prawodawczą.
PE
 Istotnie rośnie zdolność Parlamentu Europejskiego do
sprawowania kontroli demokratycznej w systemie
instytucjonalnym UE. Parlament „wybiera
przewodniczącego Komisji”, którego kandydaturę
przedstawia Rada Europejska, „uwzględniając
wybory do Parlamentu Europejskiego i po
przeprowadzeniu stosownych konsultacji” (art.
9d). Parlament
 PE zatwierdza kolegialnie pozostałych członków
Komisji, a „Komisja ponosi kolegialnie
odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim”.
Komisja Europejska:
 do zasadniczych modyfikacji (art. 9d /nowy
art. 17/ TUE) w stosunku do stanu
obecnego (mających już pewne
umocowanie w praktyce) należy
powiązanie nominacji
Przewodniczącego Komisji
Europejskiej z wynikiem wyborów do
PE. Rada Europejska, stanowiąc
większością kwalifikowaną, przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu kandydata na
to stanowisko, uwzględniając wyniki
wyborów (art.9d /nowy art. 17/ ust. 7
TUE).
Trybunał Sprawiedliwości UE
 Zmiana nazwy (…)
 TL nie wprowadza w tej dziedzinie
istotniejszych zmian, potwierdzając
reformę przeprowadzoną w Traktacie
z Nicei. Należy odnotować wyraźne
ograniczenie kompetencji sądów
unijnych w dziedzinie WPZiB i w
mniejszym stopniu w ramach
PWBiS.
KPP
 Traktat lizboński
nadaje charakter
wiążący prawnie
Karcie Praw
Podstawowych.
 Wielka Brytania i
Polska zastrzegły
ograniczenie
stosowania Karty dla
swoich obywateli
poprzez zapisy w
protokole 7 traktatu
Traktat z Lizbony
Włączenie
Karty Praw Podstawowych
do prawa pierwotnego
PRAWNIE WIĄŻĄCA
Postanowienia art. 6 ust. 1 TUE, Deklaracji nr 1
oraz postanowienia Tytułu VII Karty
określają zakres jej stosowania



Niezależnie jednak od tego, niektóre państwa członkowskie,
ze względu na wrażliwość niektórych dziedzin, do których
odnoszą się prawa podstawowe, dodatkowo odniosły się do
zakresu stosowania KPP:
Polska zgłosiła (już podczas uzgadniania mandatu
Konferencji Międzyrządowej) Deklarację nr 61,
zastrzegającą kompetencję państw członkowskich do
stanowienia prawa „w zakresie moralności publicznej, prawa
rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej i
poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka”,
Czechy – bezpośrednio przed podpisaniem TL – dołączyły
do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej Deklarację
nr 53, w której CZ. przedstawiają swoje rozumienie zasad
obowiązywania KPP. Jest to w znacznej mierze
przypomnienie końcowych postanowień tekstu samej KPP
UK i Polska
 zastrzeżenia Wielkiej Brytanii wobec KPP, wynikające
ze specyfiki jej systemu prawnego, znalazły wyraz w
specjalnym protokole, którego moc została
rozciągnięta także na Polskę, przy czym Polska
złożyła jednostronną Deklarację nr 62 odnoszącą
się do art. 1 ust. 2 protokołu (który ogranicza
stosowanie Tytułu IV Karty), w której stwierdzono, że
Polska „ze względu na tradycję ruchu społecznego
„Solidarność” i jego znaczący wkład w walkę o prawa
społeczne i pracownicze, w pełni szanuje prawa
społeczne i pracownicze ustanowione prawem Unii
Europejskiej, w szczególności prawa potwierdzone w
tytule IV” KPP.
Dodatkowo:
 Art. 51 „postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie
do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii w
poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim wdrażają
one prawo Unii”.
 Ponadto trzy inne teksty przyjęte na konferencji
międzyrządowej w 2007 r. odnoszą się do karty
• protokół nr 7 w sprawie stosowania karty do Polski i UK
• deklaracja Polski nr 51 w sprawie karty
• deklaracja Polski dotycząca Protokołu w sprawie
stosowania karty w odniesieniu do Polski i UK.
(Szczególne zasady uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem i z Polską
pozwoliły zachować prawnie wiążący charakter karty oraz
zapewnić jej pełne stosowanie w pozostałych 25 państwach
członkowskich )
Artykuł 51
Zakres
1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do
instytucji i organów Unii z właściwym
uwzględnieniem zasady pomocniczości oraz do
Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w
jakim stosują one prawo Unii. Państwa te zatem
szanują prawa, przestrzegają zasad i popierają ich
stosowanie zgodnie ze swymi kompetencjami.
2. Niniejsza Karta nie ustanawia żadnej nowej
kompetencji ani zadania dla Wspólnoty lub Unii,
ani nie zmienia kompetencji i zadań określonych w
Traktatach.
Rola ETSu
 W ostatnim czasie ETS potwierdził to
orzecznictwo w następujący sposób:
„ … Ponadto należy pamiętać, że wymogi
wynikające z ochrony praw podstawowych
w ramach wspólnotowego porządku
prawnego są wiążące także dla Państw
Członkowskich, gdy wykonują one regulacje
wspólnotowe...” (wyrok z dnia 13 kwietnia
2000 r. w sprawie C-292/97, Rec. 2000, s.
I-2737, pkt 37).
Artykuł 52
Zakres praw gwarantowanych
1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w
niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować
istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady
proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone
wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście realizują cele
interesu ogólnego uznawane przez Unię lub wynikają z potrzeby
ochrony praw i wolności innych osób.
2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, których podstawą są Traktaty
wspólnotowe lub Traktat o Unii Europejskiej, są wykonywane na
warunkach i w granicach określonych w tych Traktatach.
3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które
odpowiadają prawom zagwarantowanym w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich
znaczenie i zakres są takie same jak praw ustanowionych przez
tę Konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody,
aby prawo Unii zapewniało szerszą ochronę.
Artykuł 53
Poziom ochrony
 Żadne z postanowień niniejszej Karty nie
będzie interpretowane jako ograniczające
lub podważające prawa człowieka i
podstawowe wolności uznane, we
właściwych im obszarach zastosowania,
przez prawo Unii i prawo międzynarodowe
oraz umowy międzynarodowe, których
Unia, Wspólnota lub wszystkie Państwa
Członkowskie są stronami, łącznie z
europejską Konwencją o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności oraz
przez konstytucje Państw Członkowskich.
Artykuł 54
Zakaz nadużycia praw
 Żadne z postanowień niniejszej Karty nie
będzie interpretowane jako przyznające
prawo do podejmowania jakiejkolwiek
działalności lub dokonywania jakichkolwiek
aktu zmierzającego do zniweczenia
któregokolwiek z praw i którejkolwiek z
wolności uznanych w niniejszej Karcie lub
ich ograniczenia w większym stopniu,
aniżeli jest to w niej przewidziane.
Protokół
 Artykuł 1
1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub
Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe,
wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania
administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są
niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i
zasadami, które są w niej potwierdzone.
2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co
zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą
być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie
do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem
przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo
przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.
Protokół art. 2
 Jeśli dane postanowienie
Karty odnosi się do
krajowych praktyk i praw
krajowych, ma ono
zastosowanie do Polski
lub Zjednoczonego
Królestwa wyłącznie w
zakresie, w jakim prawa i
zasady zawarte w tym
postanowieniu są
uznawane przez prawo
lub praktyki Polski lub
Zjednoczonego Królestwa
Przystąpienie UE do ETPCz
 Art. 6 (nowy art. 6) ust. 2 TUE
stwierdza się, że:
Unia „przystępuje” do EKPCz.
Przystąpienie UE do EKPCz
zostało sprecyzowane w
płaszczyźnie proceduralnej i
przedmiotowej
Traktat Lizboński
Problemy implementacyjne
Działania wymagane przez TL do 2009 roku (w
wypadku wejścia w życie TL w 2009):
Decyzja RE ws. wyboru Przewodniczącego RE
Decyzja RE ws. wyboru Wysokiego Przedstawiciela
Decyzja RE ws. sprawowania przewodnictwa w UE
Decyzja RE w sprawie regulaminu RE
Decyzja Rady w sprawie regulaminu Rady
Działania wymagane przez TL po 01.01.2009
roku (w wypadku wejścia w życie TL w 2009):
Decyzja dot. przystąpienia UE do EKPCZiO
Decyzja RE ws. składu Parlamentu Europejskiego
Decyzja RE ws. listy formacji Rady
Decyzja Rady ws. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Decyzja Rady ws. COSI
Decyzja Rady ws. stosowania klauzuli solidarności
Rozporządzenia PE i Rady ws. aktów delegowanych/ aktów
wykonawczych
Rozporządzenie PE i Rady ws. rozporządzenia finansowego
Działania wymagane przez TL w nieokreślonej bliżej
„przyszłości), zakładając jednak wejście w zycie TL
( w ogóle):
Inicjatywa obywatelska
Decyzja Rady ws. Europejskiej Agencji Obrony
Decyzja Rady ws. współpracy administracyjnej/ JHA
Decyzja Rady ws. zwiększenia liczby rzeczników generalnych
Rozporządzenie Rady ws. Prokuratury Europejskiej
Decyzja RE ws. zasad rotacji w Komisji Europejskiej
Decyzja Rady ws. współpracy strukturalnej w dziedzinie polityki
obronnej
Kwestie dodatkowe
„TECHNICZNE”
 Reguły w zakresie przejścia na nowe procedury decyzyjne
 Kwestie budżetowe
POLITYCZNE
 Pozycja i rola Przewodniczącego RE
 Szczegółowe kompetencje Wysokiego Przedstawiciela
 Relacje Przewodniczącego RE/ Wysokiego Przedstawiciela /
Przewodniczącego KE
 Jaka Służba Działań Zewnętrznych?
 Przyszłość Rady ds. Ogólnych?
 Jaka rola prezydencji grupowej?
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards